Gemeente West Betuwe - Groenbeheerplan thema: bomen 2021 t/m 2025

 

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal vormen sinds begin 2019 de nieuwe gemeente West Betuwe. Dit vraagt om het harmoniseren van de voormalige groenbeleids- en beheerplannen. Op basis van het geharmoniseerde groenbeleidsplan (vastgesteld in juli 2020) zijn per thema de beheerplan nader uitgewerkt. Dit beheerplan omvat het thema bomen.

1.2 Doelstelling

Dit beheerplan geeft inzicht in de verschillende onderdelen van het beheerproces. Het beheerplan vertaalt ambities (strategisch niveau) in concrete beheerrichtingen en –acties (tactisch niveau) om deze te kunnen implementeren. Daarbij wordt aangegeven op welke wijze nu gewerkt wordt en hoe vanaf 2021 gewerkt gaat worden binnen de gemeente. De beleidsplannen worden elke vijf jaar geactualiseerd op basis van het door de gemeenteraad vast te stellen beleid. De onderliggende beheerplannen kunnen jaarlijks herzien worden binnen de gestelde kaders van het beleid. Ze vormen de basis voor de uitwerking en invulling van het beleid voor de buitenruimte en worden vastgesteld door het college.

 

Het Groenbeleidsplan bevat 4 beheerthema’s waarvoor beheerplannen zijn opgesteld, te weten: beplanting, bomen, grassen/hondenvoorzieningen en watergangen. De eerste drie beheerthema’s zijn op een vergelijkbare manier uitgewerkt. Voor het laatste thema (watergangen) is gekozen voor een compact en bondig beheerplan zodat dit kan worden opgenomen in het nog op te stellen waterplan (planning 2021).

1.3 Doelgroep

Dit beheerplan beschrijft het beheer en de organisatie van het beheerthema bomen. Het beheerplan wordt gebruikt door de gemeentelijke gebiedsbeheerders, - makelaars en eigen dienst. Daarnaast geeft het externe partijen zoals Avri, aannemers, verenigingen/bedrijven en inwoners inzicht in de beheer- en onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd worden.

1.4 Looptijd

Dit beheerplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd op basis van het vigerende beleid en wet- en regelgeving, de praktijk ervaringen, ontwikkelingen in het vakgebied, input uit de kernagenda, wensen/initiatieven van inwoners.

1.5 Leeswijzer

In de tabel hierna wordt toegelicht in welk hoofdstuk welke thema’s worden behandeld:

Nr.

Inhoud

Toelichting

2

Samenvatting beleid

De wettelijke kaders, beeldkwaliteit, meerjaren onderhoud, renovatie en vervangingen en het afwijkend onderhoud nader toegelicht.

3

Beheergroep(en), maatregelen en kosten

Inzicht in het huidige areaal, de huidige beheergroepen en de kosten per kern.

4

Omvormingen en Vervangingen

Toelichting op de gehanteerde uitgangspunten bij de omvormingen en vervangingen en inhoudelijke voorstellen van de om te vormen elementen/vakken.

5

Organisatie

Inzicht in onder andere de organisatie van de eigen dienst, Avri, aannemers en het gegevens beheer.

6

Planning

Overzicht van het jaarlijks onderhoud per beheergroep.

7

Kwaliteit

Inzicht in de vorm, frequentie en maatregelen van de keuringen en inspecties.

8

Communicatie

Inzicht in de communicatie omtrent het groenonderhoud, vervangingen en omvormingen.

Tabel 1: leeswijzer

Naar boven