Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent alcoholhoudende drank (Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben)

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel;

 

Overwegende:

 

dat op 15 oktober 2020 de ‘Algemene Plaatselijke Verordening Krimpen aan den IJssel 2020’ (hierna te noemen APV) is vastgesteld door de gemeenteraad;

 

dat zij met het oog op de uitvoering van de APV nadere voorschriften en regels kunnen vaststellen;

 

dat het op grond van artikel 2:48, eerste lid van de APV verboden is om op een openbare plaats in een door het college aangewezen gebied alcoholhoudende drank te gebruiken of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke;

 

dat er op diverse plaatsen in Krimpen aan den IJssel met enige regelmaat sprake is van met alcoholgebruik samenhangende overlast, zoals het hinderlijk aanwezig zijn, baldadigheid, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten, buurtbewoners en ondernemers en het verontreinigen van de omgeving;

Het betreft de volgende gebieden:

 

 • -

  Alle winkelcentra en winkelstrips en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Alle scholen en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 250 meter

 • -

  Alle parkeerplaatsen aan de IJsseldijk

 • -

  Alle speel- en sportvelden

 • -

  Alle buitenvoorzieningen voor de oudere jeugd (BOJ’s) en de directe omgeving daarvan, te weten: nabij de Olympiade en de Trimbaan, nabij de C.G. Roosweg/Raadhuisplein, Zwaneneiland nabij de Vijverlaan, Moderatopark nabij de Moderato, nabij de Rembrandtlaan, Middenweteringpark

 • -

  Ontmoetingscentrum De Tuyter en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Middenweteringpark

 • -

  Stormpolder

 • -

  Busstation Krimpen aan den IJssel

 • -

  Parkeerplaats DCV, Waalplantsoen 3

 • -

  Parkeerplaats Gezondheidscentrum

 • -

  Parkeerplaats volkstuinencomplex De Amateur, Populierenlaan 227d

 • -

  Molenaar van Schelvenlaan (met uitzondering van aangemeerde vaartuigen)

 • -

  EZH pad 1, EZH pad 2, Volkstuintjespad, Eerste Braamstruikenpad,

 • -

  Breekade ter hoogte van het binnendijkse gemaal Johan Veurink (pompinstallaties)

dat een alcoholverbod binnen deze gebieden kan bijdragen aan het verminderen van de overlast;

 

gelet op de hierna te noemen artikelen van de APV;

 

B E S L U I T E N :

 

Vast te stellen de hierna volgende aanwijzing van gebieden

 

‘Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben’.

Artikel 1 verbod om alcoholhoudende drank te gebruiken/bij zich te hebben

Als gebieden in de zin van artikel 2:48, eerste lid, binnen welke gebieden het op openbare plaatsen verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of bij zich te hebben in aangebroken flessen, blikjes en dergelijke, worden de volgende gebieden aangewezen:

 

 • -

  Alle winkelcentra en winkelstrips en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Alle scholen en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 250 meter

 • -

  Alle parkeerplaatsen aan de IJsseldijk

 • -

  Alle speel- en sportvelden

 • -

  Alle buitenvoorzieningen voor de oudere jeugd (BOJ’s) en de directe omgeving daarvan, te weten: nabij de Olympiade en de Trimbaan, nabij de C.G. Roosweg/Raadhuisplein, Zwaneneiland nabij de Vijverlaan, Moderatopark nabij de Moderato, nabij de Rembrandtlaan, Middenweteringpark

 • -

  Ontmoetingscentrum De Tuyter en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Middenweteringpark

 • -

  Stormpolder

 • -

  Busstation Krimpen aan den IJssel

 • -

  Parkeerplaats DCV, Waalplantsoen 3

 • -

  Parkeerplaats Gezondheidscentrum

 • -

  Parkeerplaats volkstuinencomplex De Amateur, Populierenlaan 227d

 • -

  Molenaar van Schelvenlaan (met uitzondering van aangemeerde vaartuigen)

 • -

  EZH pad 1, EZH pad 2, Volkstuintjespad, Eerste Braamstruikenpad, Berenklauwenpad en het gebied hier rondom (EZH bos)

 • -

  Breekade ter hoogte van het binnendijkse gemaal Johan Veurink (pompinstallaties)

Als gebieden, als bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit aanwijzingsbesluit, gelden de gebieden die als zodanig zijn aangeduid op de kaarten die als bijlagen zijn gevoegd bij dit aanwijzingsbesluit en hiervan integraal onderdeel uitmaken.

 

Dat het onder artikel 1 lid 1 bedoelde alcoholverbod niet van toepassing is bij een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de APV, op een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet of een andere plaats dan een horecabedrijf, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als

‘Besluit tot aanwijzing van gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben’.

Krimpen aan den IJssel, 5 januari 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

de secretaris,

Mr. A. Boele

de burgemeester,

M.W. Vroom

Bezwaarmogelijkheid

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit en de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Indien u bezwaar maakt kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Rotterdam (postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam). U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Naar boven