Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het verboden drankgebruik en lachgasverbod

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel heeft op 5 januari 2021 besloten de volgende gebieden aan te wijzen tot gebieden, waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Ook zijn deze gebieden aangewezen als gebieden, waarbinnen het niet is toegestaan om distikstofmonoxide (lachgas) voorhanden te hebben of recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.

 

Het betreft de volgende gebieden:

 • -

  Alle winkelcentra en winkelstrips en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Alle scholen en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 250 meter

 • -

  Alle parkeerplaatsen aan de IJsseldijk

 • -

  Alle speel- en sportvelden

 • -

  Alle buitenvoorzieningen voor de oudere jeugd (BOJ’s) en de directe omgeving daarvan, te weten: nabij de Olympiade en de Trimbaan, nabij de C.G. Roosweg/Raadhuisplein, Zwaneneiland nabij de Vijverlaan, Moderatopark nabij de Moderato, nabij de Rembrandtlaan, Middenweteringpark

 • -

  Ontmoetingscentrum De Tuyter en de directe omgeving daarvan binnen een straal van 100 meter

 • -

  Middenweteringpark

 • -

  Stormpolder

 • -

  Busstation Krimpen aan den IJssel

 • -

  Parkeerplaats DCV, Waalplantsoen 3

 • -

  Parkeerplaats Gezondheidscentrum

 • -

  Parkeerplaats volkstuinencomplex De Amateur, Populierenlaan 227d

 • -

  Molenaar van Schelvenlaan (met uitzondering van aangemeerde vaartuigen)

 • -

  EZH pad 1, EZH pad 2, Volkstuintjespad, Eerste Braamstruikenpad, Berenklauwenpad en het gebied hier rondom (EZH bos)

 • -

  Breekade ter hoogte van het binnendijkse gemaal Johan Veurink (pompinstallaties). (Deze locatie geldt alleen voor verboden drankgebruik).

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Naar boven