Agenda raadsvergadering

test

 •  

Datum : 21 april 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal via Zoom

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt de raadsvergadering digitaal plaats.

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 maart 2021 , toezeggingen- en vragenlijst en lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo het bouwen van een onbemand tankstation, bestaande uit een luifel met twee pompeilanden en een prijzenbord, inclusief reclame op de locatie Technykwei 12 te Joure;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 14B.

 •  

 

6D.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 15B .

 •  

 

7D.

Begroting 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Voorstel: Kennis te nemen van de begroting 2021 van Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 16 B.

 •  

 

8D.

Begroting schoolbestuur Stichting Ambion 2021

Voorstel: de begroting 2021 van Stichting Ambion goed te keuren en de meerjarenbegroting 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 17 B.

 •  

 

9D.

Coördinatieregeling bestemmingsplanherziening voormalig Sybrandy’s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum

Voorstel: De raad besluit de gemeentelijke coördinatieregeling, op grond van artikel 3.30 Wet Ruimtelijke Ordening, van toepassing te verklaren voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning ten behoeve van de herziening locatie voormalig Sybrandy’s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk) . Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 1 8 B.

 •  

 

10D.

Voorbereidingsbesluit Lemmer - Tramdijk Oost Fase 3

Voorstel:

 • 1.

  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gronden die zijn aangegeven op de verbeelding met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.VBLEM21 TRAMDIJKOF3-VA01;

 • 2.

  Te verklaren dat het verboden is het gebruik van gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, binnen het aangewezen gebied te wijzigen in een ander gebruik; onder een ander gebruik wordt ook verstaan een wijziging in omvang of intensiteit;

 • 3.

  Te verklaren dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit.

Over dit voorstel is door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 aangegeven dat nadere bespreking wenselijk is (Bespreekstuk) . Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 19B.

 •  

 

11D.

Bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding herziening

Voorstel:

 • 1.

  Het bestemmingsplan Oudega - Uitbreiding herziening met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPOUG20UITBREIDHER-ON01 gewijzigd vast te stellen.

 • 2.

  Het beeldkwaliteitsplan als bijlage bij het bestemmingsplan onderdeel uit te laten maken van de welstandsnota.

 • 3.

  Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 (Hamerstuk) . Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 20 B.

 •  

 

12D.

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen - Joure (GR A-7)

Voorstel: Kennis te nemen van de jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen - Joure (GR A-7) en geen zienswijze in te dienen.

Over dit voorstel is geen nadere bespreking gevraagd door de woordvoerders van het Petear op 7 april 2021 (Hamerstuk) . Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 21 B.

 •  

 

13.

Beslút

 •  

 

14B.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de realisatie van een onbemand tankstation, Technykwei 12 in Joure

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

15B.

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het onderstation op het adres Pasveer 3 te Lemmer

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

16B.

Begroting 2021 Stichting Samenwerkingsbestuur Gearhing

Voorstel: zie agendapunt 7D.

 •  

 

17B.

Begroting schoolbestuur Stichting Ambion 2021

Voorstel: zie agendapunt 8D.

 •  

 

18B.

Coördinatieregeling bestemmingsplanherziening voormalig Sybrandy s speelpark op het adres Jan Schotanuswei 71 te Oudemirdum

Voorstel: zie agendapunt 9D.

 •  

 

19B.

Voorbereidingsbesluit Lemmer Tramdijk Oost Fase 3

Voorstel: zie agendapunt 10D.

 •  

 

20B.

Bestemmingsplan Oudega Uitbreiding herziening

Voorstel: zie agendapunt 11D.

 •  

 

21B.

Zienswijze Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Bedrijvenparken A-7 Heerenveen Joure (GR A-7)

Voorstel: zie agendapunt 12D.

 •  

 

22.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis en op de servicepunten in de gemeente De Fryske Marren. Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

In de raadszaal worden beeld- en geluidsopnamen gemaakt. Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.

 

 

Naar boven