Gemeente Apeldoorn - Wijziging Subsidieregeling scouting 2018 – 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 

gelezen het collegevoorstel d.d.30 maart 2021, nummer DOS 2021-018283

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende wijziging van de Subsidieregeling scouting 2018 – 2021

 

Leeswijzer: In de bestaande tekst zijn de woorden die geschrapt worden onderstreept. In de nieuwe tekst zijn de nieuwe woorden en leestekens vet gedrukt.

 

A. Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen ( lid 1 en lid 2 onder a en d.) wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn 2014.

  • d.

   Lid: een natuurlijk persoon in de leeftijd van 4 tot 23 jaar die overeenkomstig de statuten van de vereniging als lid van die vereniging is ingeschreven en actief betrokken is bij het nastreven van de verenigingsdoeleinden en daarvoor een door de vereniging jaarlijks vast te stellen contributie betaalt.

Nieuwe tekst

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

 • 2.

  Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Apeldoorn.

  • d.

   Jeugdlid: een natuurlijk persoon in de leeftijd van 4 tot 23 jaar die overeenkomstig de statuten van de vereniging als jeugdlid van die vereniging is ingeschreven en actief betrokken is bij het nastreven van de verenigingsdoeleinden en daarvoor een door de vereniging jaarlijks vast te stellen contributie betaalt.

 

B. Artikel 2 Subsidiabele activiteiten wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

Het college kan aan verenigingen per lid een subsidie verstrekken met als doel jongeren te stimuleren actief mee te doen, verantwoording te nemen, zelfstandig te worden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen of andere activiteiten in de gemeente, mits de activiteiten:

 • a.

  gericht zijn op en toegankelijk zijn voor jeugdigen van 4 tot 23 jaar;

 • b.

  plaatsvinden onder toezicht van een vakkundig kader.

 • c.

  de vereniging kaderleden laat deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten

Nieuwe tekst

Het college kan aan verenigingen per jeugdlid een subsidie verstrekken met als doel jongeren te stimuleren actief mee te doen, verantwoording te nemen, zelfstandig te worden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen of andere activiteiten in de gemeente, mits de activiteiten:

 • a.

  gericht zijn op en toegankelijk zijn voor jeugdigen van 4 tot 23 jaar;

 • b.

  plaatsvinden onder toezicht van een vakkundig kader.

 • c.

  de vereniging kaderleden laat deelnemen aan kadercursussen en bijeenkomsten

 

C. Artikel 3 Bijzondere bepalingen/verplichtingen (lid 1, lid 2 onder a. en lid 3) wordt al volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden ingediend vóór 1 mei voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Subsidieaanvragen voor kalenderjaar 2018 kunnen uiterlijk tot 1 oktober 2017 ingediend worden.

 • 2.

  De aanvrager legt de volgende gegevens over:

  • a.

   de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor de opgave van het aantal leden.

 • 3.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien het totaal aantal leden over een ononderbroken periode van 2 jaar op de peildatum 40 leden of minder bedraagt.  

Nieuwe tekst

 • 1.

  Subsidieaanvragen worden ingediend vóór 1 oktober voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager legt de volgende gegevens over:

  • a.

   de landelijke contributiefactuur van scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd voor de opgave van het aantal jeugdleden. 

 • 3.

  De subsidieverlening wordt geweigerd indien het totaal aantal jeugdleden over een ononderbroken periode van 2 jaar op de peildatum 40 jeugdleden of minder bedraagt.

 

D. Artikel 4 (lid 1, lid 2, lid 3 en lid 4) wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

 • 1.

  Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 is het bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar is vastgesteld. Dit bedrag is tevens het subsidieplafond.

 • 2.

  Het aan de vereniging toe te kennen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan het door de vereniging als contributie van de subsidiabel gestelde leden te ontvangen totaalbedrag. Hierbij geldt het contributiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Binnen de ter beschikking staande middelen wordt het subsidiebedrag bepaald op een vast bedrag per lid.

 • 4.

  het aantal leden wordt vastgesteld op basis van het aantal leden in de landelijke contributiefactuur van Scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Nieuwe tekst

 • 1.

  Voor het subsidiëren van de activiteiten als bedoeld in artikel 2 stelt het college jaarlijks het subsidieplafond vast. Het plafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad.

 • 2.

  Het aan de vereniging toe te kennen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan het door de vereniging als contributie van de subsidiabel gestelde jeugdleden te ontvangen totaalbedrag. Hierbij geldt het contributiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Binnen de ter beschikking staande middelen wordt het subsidiebedrag bepaald op een vast bedrag per jeugdlid. 

 • 4.

  het aantal jeugdleden wordt vastgesteld op basis van het aantal jeugdleden in de landelijke contributiefactuur van Scouting Nederland van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

E. Artikel 6 Inwerking en Citeertitel (lid 2) wordt als volgt gewijzigd:

 

Bestaande tekst

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling scouting 2018 - 2021’.

Nieuwe tekst

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling scouting’.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op:

Plaats: Apeldoorn

Datum: 30 maart 2021

Het college van Burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgermeester

Naar boven