Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 110920Beschikkingen | aanvraagOntwerpbesluit vergunning ex. artikel 11 van de Monumentenwet 1988 voor archeologisch monument vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende ontwerpbesluit ter inzage ligt voor het verlenen van een (omgevings)vergunning voor:

het creëren van een veilige doorgang in de vuursteenmijn, gelegen op de kadastrale percelen Margraten, sectie R02 49, 4 en 105, plaatselijk bekend vuursteenmijn te Rijckholt/Savelsbos.

Het ontwerpbesluit ligt op grond van paragraaf 3.4 van de Wabo vanaf 13 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.

Tijdens de termijn van zes weken kunnen door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingediend. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders. Een zienswijze kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.), behalve per telefax 043 458 8400.

Alle stukken liggen, ingaande de dag na publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten,12 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans