Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2021, 110578BeleidsregelsBeleidsregels voor de juridische borging van het tijdelijk beschikbaar stellen van de openbare ruimte en het gebruiken van particuliere ruimte specifiek voor extra terrasruimte en De Bossche Zomer 2021 (Ruimte geven aan extra terrasruimte en De Bossche Zomer)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch,

In zijn vergadering van 6 april 2021;

Gezien het voorstel met reg.nr. 10940566;

besluit tot het vaststellen van beleidsregels voor De Bossche Zomer 2021. Deze worden toegevoegd in de integrale Beleidsregels voor de juridische borging van het tijdelijk beschikbaar stellen van de openbare ruimte en het gebruiken van particuliere ruimte specifiek voor extra terrasruimte en De Bossche Zomer in 2021.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Algemeen

Het coronavirus heeft Nederland én ’s-Hertogenbosch al meer dan een jaar in zijn greep. Het zijn voor bijna iedereen zware tijden, ook voor heel veel ondernemers in onze gemeente. Horecaondernemers en evenementorganisatoren zijn zwaar getroffen door alle maatregelen als gevolg van het coronavirus. Zo is sinds oktober 2020 de horeca opnieuw gesloten, behalve voor afhaal en bezorgmaaltijden. Sinds de uitbraak van het coronavirus en de eerste lockdown is het niet meer mogelijk geweest om grootschalige evenementen te organiseren.

 

Tijdens de versoepelingen van de coronamaatregelen vorig jaar hebben veel ondernemers gevraagd om tijdelijk gebruik te mogen maken van de openbare ruimte. Om dit tijdelijk gebruik van de openbare ruimte te verdelen is door het college van burgemeesters en wethouders op 26 mei 2020 een ruimtelijk verdeelprincipe vastgesteld, inclusief de bijbehorende randvoorwaarden. Doelen van het ruimtelijk verdeelprincipe zijn de ontmoeting weer op een veilige manier mogelijk maken en het weer op gang brengen van de economie door de verdiencapaciteit zoveel als mogelijk te herstellen.

 

In de eerder vastgestelde Beleidsregels voor de juridische borging van het beschikbaar stellen van de openbare ruimte zijn de randvoorwaarden van het ruimtelijk verdeelprincipe vervolgens nader uitgewerkt en juridisch vastgelegd. Deze Beleidsregels zijn specifiek voor de zomerperiode 2020 op 26 mei 2020 door het college vastgesteld. De Beleidsregels zijn vervolgens één keer gewijzigd. Deze eerste wijziging is op 16 juni 2020 door het college vastgesteld. De looptijd van de Beleidsregels specifiek voor de zomerperiode was tot 15 oktober 2020, het einde van het terrasseizoen. Op 6 oktober 2020 heeft het college de looptijd van de Beleidsregels voor de zomerperiode voor de tijdelijke terrasuitbreidingen verlengd tot 13 november 2020. Ook heeft het college op diezelfde datum nieuwe beleidsregels specifiek voor de winterperiode vastgesteld. Helaas werden we kort na het vaststellen van de nieuwe Beleidsregels voor de winterperiode geconfronteerd met een opleving van het coronavirus en een verdere aanscherping van de coronamaatregelen. Daardoor hebben de Beleidsregels specifiek voor de winterperiode niet de werking gekregen, zoals deze was beoogd.

 

Tijdens de zomerperiode 2020 is gebleken dat de Beleidsregels goed hebben gewerkt. Ieder initiatief, waarvoor tijdelijk gebruik werd gemaakt van de openbare ruimte of in enkele gevallen ook de particuliere ruimte, is getoetst aan deze Beleidsregels. Door de Beleidsregels was aan de voorkant voor een ieder, zowel de initiatiefnemers als de omwonenden, duidelijk welke regels van toepassing waren op het initiatief. Deze duidelijkheid heeft een bijdrage geleverd aan het succes van de tijdelijke terrasuitbreidingen en De Bossche Zomer 2020.

 

Nieuwe Beleidsregels terrassen & De Bossche Zomer 2021

De horeca- en evenementensector hebben het zwaar gehad in 2020. De horeca heeft inmiddels tweemaal haar deuren moeten sluiten vanwege de maatregelen als gevolg van het coronavirus en is tot op heden nog altijd niet heropend. In het totaal heeft dit ertoe geleid dat horecaondernemers in 2020 gedurende 6 maanden geen klanten hebben mogen ontvangen. Daarnaast hebben er in 2020 nauwelijks evenementen plaatsgevonden. Het college wenst in deze moeilijke periode beide sectoren te ondersteunen door opnieuw extra terrasuitbreiding en een Bossche Zomer voor 2021 te faciliteren. Op deze manier kunnen de geleden verliezen van ondernemers gedeeltelijk worden gecompenseerd. Bovendien heeft de zomerperiode van 2020 laten zien dat de uitbreiding van de terrassen en de initiatieven in De Bossche Zomer een impuls waren voor andere sectoren, zoals de detailhandel.

 

In deze nieuwe Beleidsregels specifiek voor de terrassen en De Bossche Zomer in 2021 zijn algemene uitgangspunten opgenomen waaraan ieder initiatief, dat tijdelijk gebruik van de openbare ruimte of particuliere ruimte wenst te maken, moet voldoen (hoofdstuk 2). Naast deze algemene uitgangspunten gelden voor een aantal specifieke onderwerpen ook specifieke regels. Dit betreft terrassen (hoofdstuk 3), het innemen van standplaatsen (hoofdstuk 4) en het venten van spullen (hoofdstuk 5). Daarnaast is opgenomen dat het college de mogelijkheid heeft om in de geest van de Beleidsregels maatwerk te leveren. Daarbij valt te denken aan het waarborgen van de veiligheid, zoals de bereikbaarheid door hulpdiensten en de brandveiligheid, maar ook het waarborgen van de gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de landelijke coronarichtlijnen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen te allen tijde moeten worden nageleefd. Deze regels en maatregelen gaan altijd voor op de andere algemene uitgangspunten en de specifieke regels zoals opgenomen in deze Beleidsregels.

 

Het tijdelijk instellen van een nieuwe evenementencategorie (BZ-evenement) tot 350 personen gedurende de periode van 1 juli tot en met 5 september 2021.

De Bossche Zomer bestond vorig jaar gedeeltelijk uit 0- en A-evenementen. De 0- evenementen zijn evenementen waarvoor geen evenementenvergunning is vereist en hebben alleen een meldingsplicht. Voor A- evenementen geldt een vergunningsplicht. Voor De Bossche Zomer 2021 wordt gekozen voor het toevoegen van een nieuwe categorie, genaamd Bossche Zomer categorie (BZ-evenement).

 

BZ-evenementen kunnen met een korte doorlooptijd worden behandeld. BZ-evenementen zijn tot 350 bezoekers. Dit is nodig omdat het covid-19 virus en de daaropvolgende maatregelen continu wijzigen. Door de BZ-evenementen toe te voegen, wordt voorkomen dat organisatoren tussen wal en schip vallen en daardoor hun evenement wellicht niet kunnen organiseren. Vanaf 350 bezoekers of bij een evenement met verhoogde veiligheidsrisico’s wordt gekozen voor het reguliere vergunningentraject, omdat er meer impact is voor de openbare orde, veiligheid en de leefomgeving. Met het vergunningentraject wordt ervoor gezorgd dat ook de (grotere) evenementen veilig georganiseerd en gehouden kunnen worden. Dit is in het belang van zowel de gemeente als de organisator.

 

Dynamisch van aard

Doordat op dit moment nog maar deels is te voorzien welke initiatieven voor tijdelijke terrasuitbreidingen en/of De Bossche Zomer gaan worden ingediend, blijft het voor het college mogelijk om in de geest van deze nieuwe Beleidsregels in specifieke gevallen maatwerk te leveren. Daarom hebben deze Beleidsregels ook een dynamisch karakter. Dit betekent dat de Beleidsregels doorlopend kunnen worden bijgesteld, indien daartoe aanleiding bestaat. Het beheersen van de veiligheidsrisico’s en het op- en afschalen op grond van de landelijke coronarichtlijnen staan steeds voorop. De algemene uitgangspunten en de specifieke regels in deze nieuwe Beleidsregels zijn geschreven uitgaande van een stabiele situatie wat betreft het aantal besmettingen en ervan uitgaande dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. De regels uit de landelijke coronarichtlijnen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen zijn niet vastgelegd in deze Beleidsregels. Dit om te voorkomen dat de Beleidsregels iedere keer opnieuw moeten worden aangepast. Zoals hiervoor al aangegeven gaan deze coronarichtlijnen en -regels altijd voor op de uitgangspunten en de regels uit deze Beleidsregels.

 

Looptijd nieuwe Beleidsregels & looptijd Bossche Zomer

De looptijd van de nieuwe Beleidsregels voor de terrassen is van 15 maart 2021, er vanuit gaande dat vanaf die periode versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, tot en met 31 oktober 2021, het einde van de herfstvakantie. Uiteraard kan de extra terrasruimte pas worden gebruikt op het moment dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en de sluiting van de horeca is opgeheven. De Bossche Zomer loopt van 1 juli 2021 tot en met 5 september 2021.

 

Indienen van initiatieven (terrassen)

Wat betreft het indienen van initiatieven voor extra terrasruimte geldt dat deze initiatieven bij de gemeente zelf worden ingediend, middels een aanmeldformulier, via de gemeentelijke website. Het indienen van initiatieven is gedurende de hele looptijd van deze Beleidsregels mogelijk. De aanvraag voor extra terrasruimte kan zien op een uitbreiding van een al bestaand terras of een terras op een nieuwe locatie. Bij het aanvragen van extra terrasruimte moet in ieder geval een situatietekening worden aangeleverd. In deze situatietekening moeten de afmetingen van de extra terrasruimte worden weergegeven met het aantal tafels en stoelen (met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen personen). Indien de extra terrasruimte is gelegen in een cluster moeten horecaondernemers dit collectief afstemmen en één gezamenlijke aanvraag indienen. In de aanvraag moet zijn aangegeven welke ondernemingen het betreft. De clusters zijn Parade, Korte Putstraat, Kerkstraat, Uilenburg, Torenstraat, Hinthamerstraat rondom de Sint Jan, Karrenstraat, Stoofstraat, Minderbroedersplein en Driesprong in Rosmalen.

 

Indienen van een Bossche Zomer initiatief

Specifiek wat betreft De Bossche Zomer geldt dat initiatieven voor De Bossche Zomer worden ingediend bij het loket van De Bossche Zomerpartners. Na een inhoudelijke beoordeling door De Bossche Zomerpartners vindt de gemeentelijke beoordeling plaats op basis van veiligheid, de landelijke Coronarichtlijnen en deze Beleidsregels. De toestemming voor het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte wordt door de gemeente verleend. De verdere communicatie met de initiatiefnemers en met eventuele omwonenden wordt door de Bossche Zomerpartners verzorgd.

 

Zoals in onderstaand stroomschema te zien is, zorgen we er met bovenstaande werkwijze voor dat elk evenement op eenzelfde plek binnenkomt. Dit biedt stabiliteit en zekerheid voor de organisator. Intern zorgen we er vervolgens voor dat alle stappen versneld worden doorlopen. Het resultaat van dit proces is een toestemming (voor een BZ-evenement) of een vergunning (voor een A, B of C evenement). Uiteraard kan er ook een no go als resultaat uitkomen.

#samenzijnwijdenbosch

Met deze nieuwe Beleidsregels voor extra terrasruimte & De Bossche Zomer 2021 geeft het college ook in 2021 ruimte en vertrouwen aan de ondernemers in de gemeente, zodat zij in deze moeilijke tijd hun onderneming overeind kunnen houden. Het college doet een moreel appèl op de ondernemers om goed te zorgen voor hun gasten en de omgeving waarin zij ondernemen. Met #samenzijnwijdenbosch kunnen zij laten zien hoe veiligheid en gastvrijheid samen gaan. Het college doet daarnaast een dringend beroep op de (horeca)ondernemers om samen te werken en samen met collectieve plannen te komen. Met de oproep om daarin ook de kleinere ondernemers te omarmen, die voor hun eigen deur weinig mogelijkheden hebben.

 

Juridische overwegingen

De Coronacrisis is een zeer uitzonderlijke en bijzondere situatie, die tijdelijk van aard is. In de voorgaande Beleidsregels voor de zomerperiode en de winterperiode is het uitgangspunt vastgelegd om voor initiatieven, waarvoor tijdelijk gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte of particuliere ruimte, geen vergunningen te verlenen. Voor toegestane initiatieven zijn in 2020 vanuit de gemeente toestemmingsformulieren verleend. De toestemmingsformulieren zijn aan te merken als gedoogbeslissingen. Dit betekent dat met een toestemmingsformulier aan de initiatiefnemers kenbaar wordt gemaakt dat we in de situatie, zoals omschreven op dat formulier tijdelijk niet tot handhaving overgaan en de situatie zullen gedogen. De initiatieven in 2020 zijn dus gedoogd. Voor 2021 maken we de keuze om voor de tijdelijke terrasuitbreidingen tijdelijke terrasvergunningen te verlenen en voor De Bossche Zomer initiatieven opnieuw toestemmingsformulieren (gedoogbeslissingen) te verlenen. Hieronder is dit verder toegelicht.

 

Terrassen

Voor de tijdelijke terrasuitbreidingen op grond van deze Beleidsregels worden geen gedoog-toestemmingen, maar tijdelijke terrasvergunningen verleend. Met de tijdelijke terrasvergunningen wordt aan een ieder duidelijkheid gegeven wat en op welke wijze is toegestaan en beschikken de horecaondernemers ook daadwerkelijk om een tijdelijke vergunning. Deze tijdelijke vergunning kan zien op een uitbreiding van een al bestaand terras of een terras op een nieuwe locatie. Bij een cluster wordt één gezamenlijke aanvraag ingediend, maar wel per onderneming een vergunning verleend.

 

Omdat het gaat om een tijdelijke, uitzonderlijke situatie is sprake van een eenvoudigere beoordeling van de aanvraag voor een tijdelijke terrasuitbreiding ten opzichte van een reguliere terrasvergunning. Dit bekent concreet dat de verschillende vereisten waaraan een aanvraag voor een reguliere terrasvergunning voor onbepaalde tijd normaliter wordt getoetst buiten beschouwing worden gelaten of de belangen van de horeca in deze tijden zwaarder worden gewogen dan andere belangen. Zo vindt bijvoorbeeld geen actieve toetsing aan het bestemmingsplan plaats. In de meeste gevallen, zoals in de binnenstad, passen tijdelijke terrasuitbreidingen binnen het bestemmingsplan. Voor de gevallen waarin dat niet het geval is, impliceert de tijdelijke terrasvergunning ook een impliciete gedoogtoestemming voor de mogelijke afwijking van het bestemmingsplan. Op deze manier kan extra ruimte geboden aan de horeca in deze moeilijke tijd en kan snelheid van de behandeling van de aanvragen worden gewaarborgd. Wel vragen we de initiatiefnemers om contact op te nemen met de omgeving, indien sprake is van gedogen voor wat betreft het bestemmingsplan.

 

Met een tijdelijke terrasvergunning wordt eveneens duidelijk gemaakt dat sprake is van een tijdelijke situatie tot en met 31 oktober 2021. Het is dus niet mogelijk om een tijdelijke vergunning voor de uitbreiding van een terras of een nieuw terras om te zetten naar een permanente vergunning voor onbepaalde tijd. Dit heeft te maken met de omstandigheid dat de aanvraag voor een tijdelijke vergunning in deze bijzondere situatie eenvoudiger wordt beoordeeld. Verschillende vereisten waaraan een aanvraag voor een reguliere terrasvergunning voor onbepaalde tijd normaliter wordt getoetst, worden in de beoordeling voor de tijdelijke terrasvergunning slechts marginaal of niet meegenomen. Dit betreft onder meer de toetsing aan het bestemmingsplan. Bovendien wordt met de tijdelijkheid gewaarborgd dat op het moment dat we gezamenlijk deze pandemie weer onder controle hebben, de ruimte voor de tijdelijke terrasuitbreidingen weer kan worden teruggegeven aan de samenleving. Het is en blijft immers een ruimte die bedoeld is voor alle gebruikers van onze gemeente.

 

Tegen het besluit tot het verlenen van een tijdelijke terrasvergunning kunnen de reguliere rechtsmiddelen worden aangewend. Dit betekent dat bezwaar kan worden gemaakt en beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank. Voor wat betreft de impliciete toestemming voor het afwijken van het bestemmingsplan, indien dit aan de orde is, geldt dat sprake is van een gedoogbeslissing. Tegen een gedoogbeslissing staan geen rechtsmiddelen open. Er kan dus geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De rechtspraak ziet een gedoogbeslissing namelijk niet als een besluit in de zin van Algemene wet bestuursrecht. Wel is het voor derden mogelijk om een verzoek om handhaving in te dienen en tegen het daarop volgende besluit bezwaar te maken en beroep in te stellen. De rechtsbescherming voor derden is dan ook voor dit onderdeel gewaarborgd. Wel is het hierdoor bijvoorbeeld mogelijk dat een tijdelijke terrasuitbreiding alsnog met een tijdelijke vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet worden gelegaliseerd.

 

De wijziging of de intrekking van een tijdelijke terrasvergunning kan aan de orde zijn op het moment dat er klachten komen vanuit de omgeving en blijkt dat sprake is van onevenredige overlast. Dit geldt ook indien duidelijk is dat men zich moedwillig niet aan de regels houdt en meerdere malen overtredingen worden geconstateerd. Op dat moment zal de tijdelijke terrasvergunning worden ingetrokken en handhavend worden opgetreden. Wij hebben echter het volledige vertrouwen in de ondernemers en gaan er vanuit dat geen onwenselijke situaties en onevenredige overlast ontstaan.

 

Bossche Zomer initiatief

Voor initiatieven, waarvoor tijdelijk gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte of particuliere ruimte in het kader van De Bossche Zomer, worden geen vergunningen verleend.

 

Om zicht te houden op de toegestane initiatieven en de initiatieven schriftelijk vast te leggen gaan we, net zoals in 2020, werken met toestemmingsformulieren. Deze toestemmingsformulieren zijn aan te merken als gedoogbeslissingen. Dit betekent dat met een toestemmingsformulier aan de initiatiefnemers kenbaar wordt gemaakt dat we in de situatie zoals omschreven op dat formulier tijdelijk niet tot handhaving overgaan en de situatie zullen gedogen. Het initiatief wordt dan dus gedoogd. Dit betreft zowel het ruimtelijke spoor, bijvoorbeeld het tijdelijk afwijken van het geldende bestemmingsplan, als het openbare orde-spoor, bijvoorbeeld het afwijken van de Algemene Plaatselijke Verordening en de Horecaverordening. Daarbij geldt uiteraard wel dat de initiatiefnemer te allen tijde verantwoordelijk is voor naleving van de landelijke Coronarichtlijnen.

 

Het voordeel van het werken met deze toestemmingen is onder meer de snelheid van de besluitvorming en het op een eenvoudige wijze schriftelijk vastleggen van de initiatieven. Het mandaat om de toestemmingen te geven ligt bij de afdelingshoofden, die nu ook het mandaat hebben voor te verlenen vergunningen en/of de handhaving. Van de afgegeven toestemmingen wordt een centraal overzicht bijgehouden. Daarnaast is het mogelijk om op ieder gewenst moment de Beleidsregels aan te passen als de situatie daar om vraagt.

 

Uit de toestemming volgt onder meer dat de eventuele overige voorwaarden aan een al aanwezige vergunning blijven gelden. Denk daarbij aan het schoonhouden van de omgeving, etc. Uit de toestemming volgt ook dat deze tijdelijk van aard is en tussentijds kan worden gewijzigd of ingetrokken, indien daartoe aanleiding bestaat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan nieuwe inzichten over de veiligheidsrisico’s en aan te houden afstanden of het op- en afschalen op grond van de landelijke Coronarichtlijnen. Dit kan tot gevolg hebben dat de initiatieven waarmee is ingestemd niet langer wenselijk zijn en daarom in een andere vorm moeten plaatsvinden, of zelfs geheel niet meer kunnen plaatsvinden. De wijziging of de intrekking van de toestemming geldt dan per direct.

 

De wijziging of de intrekking van een toestemming kan ook aan de orde zijn op het moment dat er klachten komen vanuit de omgeving en blijkt dat sprake is van onevenredige overlast. Dit geldt ook indien duidelijk is dat men zich moedwillig niet aan de regels houdt en meerdere malen overtredingen worden geconstateerd. Op dat moment zal de toestemming worden ingetrokken en handhavend worden opgetreden. Wij hebben echter het volledige vertrouwen in de initiatiefnemers en gaan er vanuit dat geen onwenselijke situaties en onevenredige overlast ontstaan.

 

De toestemming is dus een gedoogbeslissing. Tegen een gedoogbeslissing (toestemming) of de afwijzing daarvan staan geen rechtsmiddelen open. Er kan dus geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld bij de rechtbank. De rechtspraak ziet een gedoogbeslissing of de afwijzing daarvan namelijk niet als een besluit in de zin van Algemene wet bestuursrecht. Wel is het voor derden mogelijk om een verzoek om handhaving in te dienen en tegen het daarop volgende besluit bezwaar te maken en beroep in te stellen. De rechtsbescherming voor derden is dan ook gewaarborgd. Wel is het hierdoor mogelijk dat de toestemming voor het initiatief moet worden ingetrokken of dat het initiatief alsnog door middel van het verlenen van een vergunning moet worden gelegaliseerd.

 

Klachten

Het is denkbaar dat, ondanks alle randvoorwaarden die aan de initiatieven voor tijdelijke terrasuitbreidingen en De Bossche Zomer worden gesteld, toch overlast ontstaat en inwoners een klacht willen indienen. Bepaalde overlast zal echter in deze uitzonderlijke, tijdelijke situatie moeten worden geduld. We hopen daarvoor op begrip van onze inwoners. Dit is uiteraard anders als sprake is van onevenredige overlast. Het indienen van een klacht kan via de reguliere, al aanwezige kanalen (telefonisch, via het formulier op de website of schriftelijk). Voor de behandeling van een klacht is het uitgangspunt een informele, snelle en oplossingsgerichte afhandeling. Wij proberen iedere klacht binnen 2 werkdagen op te pakken. Dit betekent dat contact wordt opgenomen met de indiener van de klacht om te onderzoeken wat er speelt en hoe de klacht kan worden opgepakt. Tijdens de zomerperiode 2020 hebben we al gezien dat onze inwoners begrijpen dat ondernemers in deze coronatijd meer ruimte krijgen om hun onderneming draaiende te houden.

 

Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten

Ieder initiatief, dat tijdelijk gebruik van de openbare ruimte en particuliere ruimte wenst te maken, moet aan de onderstaande uitgangspunten voldoen. Deze algemene uitgangspunten zijn geformuleerd in het kader van onder meer veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid en daaraan moet altijd worden voldaan. Dit zijn onze lokale uitgangspunten, deze zijn onderhevig aan de landelijke richtlijnen.

 

Algemeen
 • Collectief ingediende initiatieven krijgen voorrang op individueel ingediende initiatieven, waarbij onder collectief een groep van ondernemers wordt verstaan. Op deze manier wordt gestimuleerd dat ondernemers gaan samenwerken.

 • De ingediende initiatieven in de brede binnenstad die een wezenlijke bijdrage leveren aan het versterken van de sfeergebieden en scharnierpunten, zoals opgenomen in het Economisch Perspectief Brede Binnenstad, visie en actieplan (vastgesteld door de raad op 9 maart 2021), krijgen voorrang op initiatieven die deze koppeling niet hebben.

 • De ingediende initiatieven dienen afkomstig te zijn van ondernemers uit de gemeente ’sHertogenbosch.

 • Organisatoren van een initiatief moeten in ieder geval altijd een bereikbaar contactpersoon hebben voor gemeente en/of hulpdiensten. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt en wordt geraadpleegd bij problemen of incidenten.

 • Een initiatief in De Bossche Zomer heeft maximaal 350 bezoekers. Indien blijkt dat er een onevenredige overlast naar de omgeving ontstaat kan dit aantal naar beneden worden bijgesteld.

 

Veiligheid en gezondheid
 • De landelijke aanpak en maatregelen, zoals vastgelegd in de Coronarichtlijnen, moeten worden nageleefd. Dit geldt dus voor de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen. Dit betekent onder meer dat de 1,5 meter afstandsnorm moet worden gehanteerd en hygiënemaatregelen moeten worden getroffen.

 • Overtreding van één of meerdere voorschriften, of indien noodzakelijk in het belang van de openbare orde en veiligheid, kan leiden tot het onmiddellijk stopzetten van het evenement en het (laten) ontruimen van de locatie(s). In dit geval is aanspraak op schadevergoeding niet mogelijk.

 • De bereikbaarheid door hulpdiensten moet zijn gewaarborgd door het beschikbaar houden van een vrije doorgang in de openbare ruimte. Er mogen geen objecten worden geplaatst, waardoor de vrije doorgang in gevaar komt. Ook mag geen risico op brandoverslag ontstaan door geplaatste objecten.

 • De bereikbaarheid van winkels, woningen en overige bouwwerken (zoals parkeergarages en fietsenstallingen) moet met inachtneming van de 1,5 meter afstandsnorm zijn gewaarborgd. Er mogen geen objecten worden geplaatst, waardoor de bereikbaarheid in gevaar komt. Ook mogen andere functies niet in het gedrang komen door het initiatief, zoals bijvoorbeeld de Warenmarkt.

 • Om de vrije doorgang in de openbare ruimte te waarborgen zijn uitstallingen bij initiatieven in principe niet toegestaan. Dit is anders indien hiervoor expliciet toestemming wordt verleend.

 • De brandveiligheid moet zijn gewaarborgd. Zo dienen onder meer de brandveiligheids-voorschriften te worden nageleefd. Er mogen bijvoorbeeld geen obstakels voor nooduitgangen worden geplaatst.

 • Het doorgaand verkeer mag niet worden belemmerd of gehinderd. Uitgangspunt is dat geen wegen of straten voor initiatieven worden afgesloten. Wel zijn uitzonderingen denkbaar voor initiatieven in het kader van De Bossche Zomer 2021. Ook is een uitzondering denkbaar wat betreft de Korte Putstraat: uit het oogpunt van crowdmanagement en het monofunctionele karakter van deze straat is het openbaar toegankelijk houden van deze straat mogelijk niet wenselijk. Routes voor wandelaars en fietsers, routes voor bevoorrading en de route van de transferiumbus over de Vughterstraat en de Wolvenhoek mogen ook niet worden belemmerd.

 • Houtstook, bijvoorbeeld het gebruik van vuurkorven bij initiatieven, is in de openbare ruimte en de particuliere ruimte niet toegestaan.

 

Situering
 • Voor het Nulandse grondwaterwingebied is de provincie Noord-Brabant bevoegd gezag. Voor initiatieven binnen dit gebied moet contact worden opgenomen met de provincie.

 • Voor initiatieven waarbij oppervlaktewater wordt gebruikt en initiatieven op en nabij waterlopen, waaronder het water zelf, de talud en waterkeringen is het waterschap bevoegd gezag. Voor deze initiatieven moet contact worden opgenomen met het waterschap.

 • Er dient rekening te worden gehouden met al in gebruik zijnde en voorziene bouwplaatsen.

 

Voorkoming van overlast
 • Het initiatief dat plaatsvindt in de openbare en/of particuliere ruimte houdt rekening met de leefomgeving en dus het waarborgen van de leefbaarheid in de omgeving. Dit betekent onder meer dat de uiterlijke sluitingstijd van ieder initiatief, niet zijnde een terras, 23.00 uur bedraagt, tenzij de landelijke coronarichtlijnen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen een andere sluitingstijd voorschrijven. Voor de sluitingstijden van terrassen geldt hetgeen in hoofdstuk 3 is opgenomen.

 • Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden genomen om overlast in welke vorm dan ook, waaronder in de directe omgeving van het initiatief, zoveel mogelijk te voorkomen.

 • Het is toegestaan om voor publiek muziek ten gehore te brengen, indien er geen gebruik wordt gemaakt van geluidsversterkende apparatuur of van een draaiorgel. Het gebruik van geluidsversterkende apparatuur is uitsluitend mogelijk indien daarvoor expliciete toestemming wordt verleend. Bij het verlenen van deze toestemming wordt onder meer rekening gehouden met de effecten op de omgeving. De toestemming wordt per activiteit of per optreden verleend.

 

Overkappingen en schuilgelegenheden
 • Overkappingen en het creëren van schuilgelegenheden in de vorm van parasols, partytenten e.d. zijn niet toegestaan, met uitzondering van overkappingen bij terrassen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze beleidsregels.

 

Groen en bestrating
 • Er mogen geen beschadigingen worden toegebracht aan de bestrating, het wegdek en groenvoorzieningen, waaronder bomen. Dit is anders indien hiervoor expliciet toestemming wordt verleend.

 • Er mogen geen elementen worden bevestigd aan bomen en straatmeubilair, zoals straatkolken, goten, verkeerspalen, straatpotten, roosters en dergelijke. Dit is anders indien hiervoor expliciet toestemming wordt verleend.

 • Voor activiteiten rondom bomen gelden de regels op gebied boombescherming overeenkomstig de boombeschermingsposter van de Bomenstichting, zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze Beleidsregels.

 • In de bestrating mag, met welk doel dan ook, niet worden gebroken en mogen geen pennen, haringen, palen en dergelijke worden aangebracht. Dit is anders indien hiervoor expliciet toestemming wordt verleend.

 • Voor het leggen van kabels, slangen en leidingen in openbaar gebied moet expliciet toestemming worden verleend. Kabels, slangen en leidingen voor het initiatief moeten in ieder geval deugdelijk worden afgeplakt dan wel afgedekt, zodat er geen struikelgevaar ontstaat en veilig passeerbaar zijn voor (langzaam en gemotoriseerd) verkeer.

 

Water
 • Bouwsels in dan wel over de Bossche openbare wateren zijn in principe niet toegestaan, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend. Zowel de gemeente als het waterschap moeten deze toestemming verlenen. Specifiek voor de Stadsdommel geldt dat hiervoor geen toestemming kan worden verleend.

 • Het is niet toegestaan om afvalwater op straat op te lozen. De lozing van het afvalwater moet plaatsvinden op het vuilwaterriool. Let daarbij op de aanwezigheid van het gescheiden rioolstelsel.

 • De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het opruimen van afval. Er moet daarom onder meer worden zorggedragen voor het plaatsen van voldoende prullenbakken bij een initiatief. Ook moet de initiatiefnemer voorkomen dat vuilwater in het oppervlaktewater en het riool terechtkomt met risico op verstoppingen. Leidingen voor de aanvoer van water en de afvoer van toiletwater en horecawater moeten voldoen aan de eisen die daarvoor gelden

 • Er moet worden voldaan aan de Waterwet en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Dit houdt in dat het vuilwater doelmatig moet worden aangeleverd. Dit onder meer in verband met de gezondheid: het Coronavirus en andere ziektekiemen bevinden zich in het rioolwater. Specifiek voor horeca geldt dat een voorziening moet worden getroffen om vet af te vangen.

 

Natuur

 • Natura 2000 gebieden (Bossche Broek en Gement – Moerputten) lenen zich niet voor verstorende activiteiten. Dit betekent geen grote groepen op één plaats en geen lichten in het donker. Wat wel kan, zijn activiteiten op of langs de wandelpaden, natuurgericht en kleinschalig van aard. Concreet wordt de mogelijkheid geboden om te picknicken aan de rand van het Bossche Broek, bij het pad langs de Dommel.

 • Natuur Netwerk Brabant gebieden zijn ook gebieden die een vergelijkbare aanpak als de Natura 2000-gebieden vragen. De status is minder hoog, waardoor daar minder wettelijke restricties gelden. Voor de verbindingszones (Stadsdommel) is met het Waterschap afgesproken om geen activiteiten meer in de zones zelf te houden. Dit betekent dat het moeras en de oeverzone van de Dommel in principe niet mogen worden gebruikt. Voor de mogelijkheden om te picknicken langs de Dommel wordt nog in overleg gegaan met het waterschap.

 • Voor recreatiegebieden en parken moet rekening worden gehouden met lokale of aangrenzende natuurwaarden. Daarom geldt voor deze gebieden: geen nachtelijke onrust en in het terrein zelf rustige plekken aanhouden. Wat wel tot de mogelijkheden behoort is overdag activiteiten houden en richting de avond vooral kleinschalig gebruik.

 • De Wet natuurbescherming geldt voor alle activiteiten en hiervoor is de provincie Noord-Brabant het bevoegd gezag. Vanuit deze wetgeving mogen initiatieven geen significant negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden en mogen ter plaatse geen verstorende effecten hebben op beschermde dieren en planten.

 

Hoofdstuk 3 Specifieke regels horeca en terrassen

Om op een veilige manier, binnen de kaders die landelijk gelden, ontmoetingen in de horeca mogelijk te maken is besloten een aantal extra voorwaarden voor horeca en terrassen op te stellen. Belangrijke uitgangspunten voor het vaststellen van deze voorwaarden zijn de openbare orde en veiligheid en het crowdmanagement. Voor de meeste van deze voorwaarden geldt, dat deze reeds van toepassing zijn in het huidige beleid.

 

Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • Een tijdelijke uitbreiding van een bestaand terras of het plaatsen van een nieuw tijdelijk terras is alleen toegestaan als reeds eerder aan de horecazaak een exploitatievergunning en/of Drank- en Horecawetvergunning en/of terrasvergunning is verleend.

 • Om geluidsoverlast te voorkomen geldt voor terrassen, die tijdelijk gebruik maken van de openbare ruimte of particuliere ruimte, in principe een minimale afstand van 20 meter tot woningen. Deze afstand geldt in ieder geval niet indien een nieuw terras wordt geplaatst binnen een afstand van 100 meter van een bestaand terras gesitueerd in de binnenstad of in de centrumgebieden van de overige kernen.

 • De sluitingstijd van een tijdelijk terras behorende bij een al bestaande terrasvergunning blijft gelden, ook wanneer dit terras mag worden uitgebreid. Bij het exploiteren van een nieuw tijdelijk terras op een nieuwe locatie, dat is gesitueerd buiten de bestaande horecagebieden, geldt een sluitingstijd van 23.00 uur. Voor het exploiteren van een terras op een nieuwe locatie, dat is gesitueerd binnen de bestaande horecagebieden, gelden de sluitingstijden zoals opgenomen in artikel 5.6, eerste en tweede lid, van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017. Indien de landelijke corona-richtlijnen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen andere sluitingstijden voorschrijven dan gelden deze sluitingstijden.

 • Een gastheer, gastvrouw of beveiliging ziet op het terras toe op de naleving van de landelijke coronarichtlijnen in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de bijbehorende Ministeriële regelingen.

 • Voorkomen moet worden dat wachtrijen ontstaan.

 • De ruimte tussen het terras en de openbare ruimte dient minimaal 1,5 meter te zijn.

 • Bij een tijdelijke uitbreiding van een bestaand terras waar ruimte geen belemmering is geldt als uitgangspunt ‘behoud van het reguliere aantal stoelen’. Bij het plaatsen van een nieuw tijdelijk terras op een nieuwe locatie geldt dat de maximale capaciteit per geval wordt bepaald met een absoluut maximum van 250 stoelen per locatie. Minimaal de helft van de capaciteit van een terras op een nieuwe locatie moet worden ingevuld door ondernemers die bij hun horecazaak geen ruimte hebben voor tijdelijke terrasuitbreidingen.

 • Het extra gebruikte terrasmeubilair moet stijlvol zijn, passen in de omgeving, aansluiten bij het bestaand terrasmeubilair en bestaan uit degelijke materialen en een degelijke uitstraling hebben. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de eisen voor de inrichting van terrassen uit de Regeling horecaterrassen 2021.

 • Na de sluitingstijd van het tijdelijke terras is het terrasmeubilair op een zodanige wijze opgeslagen of vastgelegd dat het niet gebruikt kan worden en geen gevaar of overlast ontstaat.

 • Uitstallingen mogen uitsluitend binnen de grenzen van de extra verkregen terrasruimte worden geplaatst.

 • Installaties voor drank- en/of voedselvoorziening, zoals tappunten, en statafels zijn op de tijdelijke extra terrasruimte niet toegestaan. Als uitzondering hierop geldt dat tappunten wel kunnen worden toegestaan op terrassen op nieuwe locaties, die niet aanpalend aan een horecavoorziening zijn gesitueerd of anderszins niet op redelijke wijze vanaf de lokaliteit zijn te bedienen.

 • Meerlaagse (gestapelde) terrassen zijn niet toegestaan in de binnenstad.

 • Overkappingen zijn bij individuele terrassen niet toegestaan. Als uitzondering hierop geldt dat bij een individueel terras wel een overkapping is toegestaan, indien sprake is van structureel multifunctioneel gebruik van een terras, bijvoorbeeld multifunctioneel gebruik voor meerdere activiteiten.

 • Uitbouwen, zoals bijvoorbeeld met carnaval worden toegepast, zijn niet toegestaan, mede vanwege het behoud van het open karakter van terrassen en de noodzakelijke natuurlijke ventilatie en doorluchting.

 • Vlonders zijn uitsluitend toegestaan voor nieuwe tijdelijke terrassen op nieuwe locaties.

 • Terrasverwarmers en open vuur zijn niet toegestaan op de extra verkregen terrasruimte.

 • Parasols met een parasolvoet zijn toegestaan. Parasols die in de grond worden verankerd zijn niet toegestaan.

 • Ten behoeve van evenementen (inclusief op- en afbouw) alsmede andere werkzaamheden kan voor een bepaalde periode gehele of gedeeltelijke ontruiming van de extra verkregen terrasruimte worden gelast.

 • De extra terrasruimte moet binnen een week na het aflopen van de tijdelijke terrasvergunning worden afgebroken.

 

Hoofdstuk 4 Specifieke regels innemen standplaatsen

Voor het innemen van standplaatsen gelden de volgende regels:

Historische binnenstad en Paleiskwartier

 • Vanwege de schaarste die ontstaat bij het veilig laten gebruiken van de beschikbare openbare ruimte is er in de historische binnenstad en het Paleiskwartier in beginsel geen plaats meer voor het innemen van nieuwe standplaatsen.

 • Standwerkers, sampling en straatartiesten zijn niet toegestaan in de looproutes in de historische binnenstad, ter voorkoming van opstoppingen.

In uitzonderlijke gevallen kan het college, na een positief advies van het snelloket Bossche Zomer, afwijken van bovenstaande

 

Overige locaties

Standplaatsen in het kader van de Bossche Zomer zijn buiten de historische binnenstad en het Paleiskwartier toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • De standplaats wordt ingenomen door een Bossche horecaondernemer

 • De standplaats moet veilig worden ingenomen. De ondernemer geeft daarvoor aan wat de gewenste locatie en de afmetingen van de standplaats zijn. Het snelloket beoordeelt of de standplaats veilig wordt ingenomen.

 • De standplaatsen moeten zelf voorzien in stroom.

 

Hoofdstuk 5 Specifieke regels venten van spullen

 

Venten in de binnenstad is verboden op grond van de huidige regelgeving. Voor venten in de rest van

de gemeente is geen ruimte, anders dan de routes die nog beschikbaar zijn. Voor de verkrijging van

een ventvergunning wordt de normale vergunningsprocedure doorlopen.

 

Hoofdstuk 6 Faciliteren van initiatieven

 

 

Facilitaire kosten De Bossche Zomer 2021

Als gemeente stellen we de openbare ruimte ter beschikking voor de initiatiefnemers van De Bossche Zomer om daar hun activiteiten te ontplooien.

 • Hiervoor brengt de gemeente 's-Hertogenbosch geen huur of leges in rekening.

 

Facilitaire kosten van commerciële initiatieven tijdens De Bossche Zomer

Commerciële initiatieven zijn zelfvoorzienend en kunnen tegen betaling gebruik maken van de bestaande nutsvoorzieningen (indien aanwezig).

 • Kosten van openen en sluiten, vastrecht en het daadwerkelijk gebruik zijn voor rekening van de organisator.

 • De organisator draagt zelf zorg voor bekabeling, verdeelkasten met KWh meter, paddenstoelen, matten, slangen, kraan, hulpstukken e.d.

 • De organisator draagt zelf zorg voor opgelegde (veiligheids)eisen zoals een EHBO-post, verkeersregelaars en beveiliging.

 

Facilitaire kosten van sociaal-maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk

De sociaal-maatschappelijke initiatieven zonder winstoogmerk willen wij als gemeente ondersteuning bieden bij facilitaire zaken. Hierbij is het volgende van belang:

 • Het initiatief is vrij toegankelijk.

 • Het initiatief draagt bij aan een sociaal-maatschappelijk doel. Dit wordt beoordeeld door De Bossche Zomer organisatie in samenspraak met het snelloket.

 • Initiatiefnemer regelt zelf de faciliteiten. Dit gaat in overleg met De Bossche Zomer organisatie en het snelloket. De initiatiefnemer maakt de kosten inzichtelijk door het opvragen van marktconforme offerte(s).

 • De hoogte van de financiële ondersteuning is afhankelijk van het sociaal-maatschappelijk aandeel zonder winstoogmerk van het initiatief.

 

 

 

’s-Hertogenbosch, 6 april 2021

Namens het college voornoemd,

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers