Subsidieregeling jeugd gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de ontwikkeling en participatie van de jeugd wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling jeugd gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

 • b.

  jeugd: een inwoner van de gemeente Beek in de leeftijd tot en met 18 jaar;

 • c.

  lid: een contributie betalend lid, dat woonachtig is in de gemeente Beek en actief deelneemt aan de vereniging of stichting;

 • d.

  vereniging of stichting: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers activiteiten voor de jeugd organiseert.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en participatie van de jeugd in de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen of stichtingen die activiteiten organiseren voor de jeugd in de gemeente Beek.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

De jaarlijkse subsidie wordt als volgt berekend:

 • a.

  voor een scoutingsorganisatie:

  • -

   € 35 per jeugdlid;

  • -

   € 15 per volwassen lid;

  • -

   aanvullend € 50 per lid met een beperking;

 • b.

  voor een kindervakantiewerk-organisatie: € 4,50 per Beekse deelnemer per dag;

 • c.

  voor natuur- en milieueducatie van CNME op de Beekse basisscholen: maximaal € 1.500, met een maximum van € 300 per school;

 • d.

  voor educatieve lessen over mensen met een beperking van Stichting GIPS op de Beekse basisscholen: maximaal € 500, met een maximum van € 100 per school;

 • e.

  voor het onderhoud aan en het beheer van een speeltuin: € 925 voor Stichting Speeltuin De Kabouter.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 15.000 per jaar (exclusief indexering).

 • 2.

  Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, worden alle subsidies binnen dat subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag wordt, in afwijking van de Asv, ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling jeugd gemeente Beek 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van het Beleidskaders en subsidieregels gemeente Beek 2018 van toepassing.

Naar boven