Gemeenteblad van Beek

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekGemeenteblad 2021, 110006BeleidsregelsSubsidieregeling cultuur gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de cultuurparticipatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling cultuur gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  carnavalsverenigingen: de carnavalsverenigingen de Baeker Pottentaote, de Doorzètters, de Kwakkerte en de Sjravelaire;

 • b.

  cultureel-erfgoedorganisaties: organisaties die zich inzetten voor het behouden van en presenteren van cultureel historisch erfgoed in de gemeente Beek;

 • c.

  cultuurparticipatie: deelname van inwoners uit de gemeente Beek aan culturele activiteiten op het gebied van muziek, dans, toneel, culturele tradities of cultureel erfgoed;

 • d.

  instrumentale muziekverenigingen: verenigingen waarbij leden door middel van een muziekinstrument muziek maken (zoals harmonieën en fanfares);

 • e.

  jeugdlid: een lid dat op 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is;

 • f.

  lid: een contributie betalend lid, dat woonachtig is in de gemeente Beek en actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging;

 • g.

  lid met een beperking: een lid met een verstandelijke of lichamelijke beperking dat extra begeleiding en/of voorzieningen nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de activiteiten;

 • h.

  niet-instrument spelend lid: lid van een instrumentale muziekvereniging dat geen instrument speelt, maar wel actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging (zoals majorettes en uniform dragende leden bij een schutterij);

 • i.

  vereniging of stichting: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers culturele activiteiten organiseert.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie van inwoners uit de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die culturele activiteiten organiseren in de gemeente Beek.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de jaarlijkse subsidie wordt als volgt berekend:

  • a.

   instrumentale muziekverenigingen en schutterijen:

   • -

    € 80 per instrument spelend jeugdlid;

   • -

    € 40 per niet-instrument spelend jeugdlid;

   • -

    € 40 per instrument spelend volwassen lid;

   • -

    € 25 per niet-instrument spelend volwassen lid;

   • -

    aanvullend € 50 per lid met een beperking;

  • b.

   zang-, dans- en toneelverenigingen:

   • -

    € 40 per jeugdlid;

   • -

    € 25 per volwassen lid;

   • -

    € 50 per lid met een beperking;

  • c.

   carnavalsverenigingen:

   • -

    een vast bedrag van € 575 per vereniging voor het organiseren van carnavalsactiviteiten voor de jeugd in de gemeente Beek;

   • -

    maximaal € 700 voor het busvervoer van scholieren naar het Scholierentreffen (betaling o.b.v. factuur vervoerder);

   • -

    een vast bedrag van € 150 voor Stichting Carnavalsmuziek.com voor het organiseren van het regionale jeugdprinsentreffen in de gemeente Beek.

  • d.

   culturele erfgoedorganisaties:

   • -

    een vast bedrag van € 1.500 voor IVN Spau-Beek voor activiteiten die gericht zijn op natuur- en milieubewustzijn (in het bijzonder van jeugd), beheer en herstel van natuur en het onderhouden van kruisen en kapellen.

   • -

    een vast bedrag van € 1.100 voor Stichting Luciacomité voor het in stand houden van de Beekse “Sint Lecie traditie”;

   • -

    een vast bedrag van € 850 voor de Heemkundevereniging Beek voor het vergroten en verspreiden van kennis over de geschiedenis en het cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Beek;

   • -

    een vast bedrag van € 850 voor de Stichting Elsmuseum voor (lokale) cultuurhistorische exposities.

 • 2.

  Voor het opleiden van jeugdleden van muziekverenigingen gelden de volgende subsidiegrondslagen:

  • a.

   de subsidie voor leskosten bedraagt maximaal € 400 per cursist per jaar (exclusief indexering). De vaststelling vindt plaats op basis van daadwerkelijk genoten lessen;

  • b.

   de lokalen in de muziekschool worden om niet beschikbaar gesteld. Bij een sluiting van de muziekschool, of indien de vereniging er voor kiest om de lessen in de eigen kern te organiseren, dan komt een vereniging in aanmerking voor een aanvullende subsidie voor de huurkosten van een leslocatie ter hoogte van € 4 per les, met een maximum van € 150 per cursist per jaar (exclusief indexering);

  • c.

   voor cursussen worden enkel gekwalificeerde docenten (of laatstejaars bachelorstudenten) ingezet;

  • d.

   de subsidie geldt voor een maximum van 6 jaar per cursist (waarbij eventueel eerdere gesubsidieerde jaren bij de voormalige stichting Artamuse worden meegerekend);

  • e.

   de subsidie stopt op het moment dat de cursist verhuist naar een andere gemeente.

 • 3.

  Voor het organiseren van muziekprojecten door Beekse muziekverenigingen op Beekse basisscholen gelden de volgende subsidiegrondslagen:

  • a.

   de subsidie voor muziekprojecten bedraagt maximaal het goedgekeurde tekort;

  • b.

   alleen de kosten voor docenten en materialen komen voor subsidie in aanmerking;

  • c.

   de vereniging zoekt actief naar overige financieringsbronnen (zoals fondsen en subsidieregelingen vanuit het Rijk en de provincie).

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de jaarlijkse subsidie, zoals beschreven in artikel 5:1, bedraagt € 25.000 per jaar (exclusief indexering).

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het opleiden van jeugdleden en het organiseren van muziekprojecten op basisscholen, zoals beschreven in artikel 5:2 en 5:3, bedraagt € 30.000 per jaar (exclusief indexering).

 • 3.

  De subsidieplafonds zijn onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien een subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, worden alle subsidies naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag wordt, in afwijking van de Asv, ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Verantwoording

Verenigingen die subsidie ontvangen voor het opleiden van jeugdleden en/of het organiseren van muziekprojecten op basisscholen, zoals beschreven in de artikel 5:2 en 5:3, dienen jaarlijks uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende kalenderjaar verantwoording af te leggen over de ontvangen subsidie. De gemeente stelt hiervoor een formulier beschikbaar. De vereniging is verplicht om, op verzoek van de gemeente, nader inzicht te geven in de administratie van de cursussen en projecten.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1.

  Een instrumentale muziekvereniging of schutterij verzorgt jaarlijks minimaal twee publieke optredens in de gemeente Beek.

 • 2.

  Een zang-, dans-, toneel-, of carnavalsvereniging verzorgt jaarlijks minimaal één publiek optreden in de gemeente Beek.

 • 3.

  Een cursist die subsidie ontvangt voor een muziekopleiding, werkt als wederdienst (social return) voor de subsidie, jaarlijks minimaal één keer mee aan een publieke optreden in de gemeente Beek (individueel of in groepsverband);

 • 4.

  Er vindt jaarlijks in februari een overleg plaats tussen de gemeente en de betrokken verenigingen over de voortgang en ontwikkelingen van het opleiden van jeugdleden en het organiseren van muziekprojecten op de basisscholen.

Artikel 12. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling cultuur gemeente Beek 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van het Beleidskaders en subsidieregels gemeente Beek 2018 van toepassing.