Subsidieregeling evenementen gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid, de cultuurparticipatie en de sportparticipatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling evenementen gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

 • b.

  bezoeker: een unieke bezoeker van of deelnemer aan een evenement;

 • c.

  cultuurparticipatie: deelname aan culturele activiteiten op het gebied van muziek, dans, toneel, culturele tradities of cultureel erfgoed.

 • d.

  evenement: een openbare gebeurtenis, met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter, al dan niet tegen betaling, die zowel binnen als buiten kan plaatsvinden en verplaatsbaar is.

 • e.

  leefbaarheid: de mate van aantrekkelijkheid om in de gemeente Beek te wonen of te recreëren;

 • f.

  sportevenement: een evenement waarin sport en bewegen centraal staat en dat bijdraagt aan het sportbeleid van de gemeente;

 • g.

  sportparticipatie: de sport- en beweegdeelname van inwoners uit de gemeente Beek;

 • h.

  vereniging of stichting: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers een evenement organiseert.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het organiseren van evenementen die bijdragen aan de leefbaarheid, cultuurparticipatie en/of sportparticipatie in de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen of stichtingen die evenementen organiseren in de gemeente Beek.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van het evenement.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie:

  • a.

   bedraagt nooit meer dan het financiële tekort van het evenement en maximaal 50% van de goedgekeurde kosten van het evenement;

  • b.

   is verder afhankelijk van het aantal bezoekers van het evenement:

   • -

    bij 100 tot 500 bezoekers: maximaal € 1.000;

   • -

    bij 500 tot 1.000 bezoekers: maximaal € 2.500;

   • -

    bij 1.000 tot 2.500 bezoekers: maximaal € 5.000;

   • -

    bij 2.500 tot 5.000 bezoekers: maximaal € 7.500

   • -

    bij 5.000 tot 10.000 bezoekers: maximaal € 10.000

   • -

    bij 10.000 bezoekers of meer: maximaal € 15.000.

 • 2.

  Indien het evenement plaatsvindt in een gemeentelijke accommodatie, dan ontvangt de organisator 50% korting op de huurkosten van de gemeente accommodatie. De subsidie wordt automatisch verrekend in de factuur aan de organisator.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 57.500 per jaar (exclusief indexering). Binnen het subsidieplafond is er een deelplafond voor sportevenementen ter hoogte van € 12.500.

 • 2.

  Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van het evenement;

  • b.

   een beschrijving van hoe het evenement bijdraagt aan één of meerdere doelstellingen (leefbaarheid, cultuurparticipatie en/of sportparticipatie);

  • c.

   een gemotiveerde inschatting van het aantal deelnemers;

  • d.

   een begroting van de uitgaven en inkomsten van het evenement.

Artikel 10. Aanvraag- en beslistermijn

 • 1.

  Een subsidie wordt uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement ingediend.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken nadat een volledige subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Asv, kan de subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  het evenement niet plaatsvindt in de gemeente Beek;

 • b.

  het evenement minder dan 100 bezoekers trekt;

 • c.

  het evenement niet toegankelijk is voor een breed publiek;

 • d.

  er voor vergunnings- en meldingsplichtige evenementen geen vergunning wordt afgegeven of als de melding wordt geweigerd of als de aanvrager zich niet houdt aan de in de vergunning of melding verbonden voorschriften;

 • e.

  het evenement naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan de kwaliteit en/of diversiteit van het evenementenaanbod in de gemeente Beek.

Artikel 12. Verplichtingen

Bij de promotie van het evenement aandacht te besteden aan de profilering van de gemeente Beek. Indien de gemeente hier communicatiemiddelen voor beschikbaar stelt, worden deze hiervoor gebruikt.

Artikel 13. Verantwoording

 • 1.

  Subsidies tot en met € 2.500 worden in principe direct vastgesteld, tenzij de subsidieontvanger bij de verleningsbeschikking wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan eventuele subsidie verbonden verplichtingen.

 • 2.

  Bij subsidies van meer dan € 2.500 dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afloop van het evenement een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag bevat een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan eventuele verplichtingen is voldaan.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen gemeente Beek 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Naar boven