Subsidieregeling sport gemeente Beek 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat het gemeentebestuur de sportparticipatie wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Beek 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling sport gemeente Beek 2022.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  55+ lid: een lid dat op 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar 55 jaar of ouder is;

 • b.

  jeugdlid: een lid dat op 1 januari van het desbetreffende subsidiejaar 18 jaar of jonger is;

 • c.

  lid: een contributie betalend lid, dat woonachtig is in de gemeente Beek en actief deelneemt aan de sportactiviteiten van de sportvereniging (het woonplaatsbeginsel is niet van toepassing bij leden met een beperking);

 • d.

  lid met een beperking: een lid met een verstandelijke of lichamelijke beperking dat extra begeleiding en/of voorzieningen nodig heeft om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (voor Stichting Bijzonder In Beweging geldt het aantal deelnemers uit de gemeente Beek);

 • e.

  sportparticipatie: de sport- en beweegdeelname van inwoners uit de gemeente Beek;

 • f.

  vereniging of stichting: een vereniging of stichting zonder winstoogmerk die hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers sport- en beweegactiviteiten organiseert.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de sportparticipatie van inwoners uit de gemeente Beek.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en stichtingen die structureel sport- en beweegactiviteiten organiseren in de gemeente Beek.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de jaarlijkse subsidie bedraagt:

  • a.

   € 30 per jeugdlid;

  • b.

   € 10 per 55+ lid;

  • c.

   aanvullend € 50 per lid met een beperking.

 • 2.

  Een in de gemeente Beek gevestigde vereniging of stichting, die sportactiviteiten organiseert voor jeugdleden, 55+ leden en/of leden met een beperking, ontvangt 50% korting op de huurkosten van de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthal, zwembad of gymzalen). Deze subsidie wordt automatisch verrekend in de facturen van Stichting de Haamen aan de vereniging of stichting.

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de jaarlijkse subsidie, zoals beschreven in artikel 5:1, bedraagt € 27.500 per jaar (exclusief indexering).

 • 2.

  Het subsidieplafond is onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het subsidieplafond ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria, worden alle subsidies binnen dat subsidieplafond naar evenredigheid gekort met het percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 8. Aanvraag

Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het hiervoor bestemde aanvraagformulier.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag wordt, in afwijking van de Asv, ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport gemeente Beek 2022.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Op subsidieaanvragen die zijn ingediend voor deze datum, zijn de bepalingen van het Beleidskaders en subsidieregels gemeente Beek 2018 van toepassing.

Naar boven