‘Een bruisend en leefbaar Zundert in balans’ Beleidsregels evenementen gemeente Zundert 2021 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding

 

Waarom (nieuwe) beleidsregels?

Evenementen dragen bij aan een energieke gemeente, een positief beeld van de gemeente en helpen de economie. Veel vrijwilligers, organisatoren en ondernemers werken er hard aan om mooie activiteiten binnen de gemeente Zundert te organiseren. Elk evenement draagt op zijn eigen manier bij aan de sfeer, levendigheid en samenhang in de samenleving.

 

Evenementen zijn de voorgaande jaren steeds een belangrijkere rol gaan spelen. Naast positieve resultaten zoals een plezierige gemeente waar veel te doen is, hebben evenementen ook negatieve effecten. Evenementen met veel bezoekers zorgen voor veel verkeer op de weg, meer afval en een hogere geluidsproductie. Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat er grenzen aan deze negatieve gevolgen worden gesteld en de belasting zo laag mogelijk te houden. Deze grenzen zijn belangrijk door landelijke regelgeving, maar ook door de lokale bestuurlijke keuzes die gemaakt worden.

 

In 2013 is het vorige evenementenbeleid vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Er zijn verschillende ontwikkelingen geweest waardoor het belangrijk is geweest om deze regels opnieuw te bekijken. Zo is de veiligheid bij evenementen steeds belangrijker geworden en is regelgeving veranderd. Het is voor organisatoren en de gemeente belangrijk om een beleid te hebben waarin alle onderdelen rondom evenementen zijn verzameld. Om deze reden zijn deze beleidsregels bij evenementen opnieuw vastgesteld naar de huidige situatie rondom evenementen binnen de gemeente Zundert.

 

Visie op evenementen

Zundert is een gemeente in de regio West-Brabant met vijf woonkernen die omringd zijn door een groot buitengebied. Vooral in de zomerperiode kenmerkt het toeristisch-recreatieve aanbod zich door de verschillende evenementen die worden georganiseerd. De inwoners van de gemeente nemen actief en creatief deel aan de verschillende optochten, feesten en braderieën. Het aanbod van evenementen in de gemeente blijft in alle kernen groeien. Dit zorgt er ook voor dat evenementen meer bezoekers uit de regio trekken. Het is voor inwoners, organisatoren en de gemeente Zundert belangrijk dat de gemeente energiek en aantrekkelijk blijft. Hierbij blijven de verankerde evenementen binnen de gemeente een belangrijke plaats houden.

 

Doel van de beleidsregels

Deze beleidsregels zijn gemaakt met het doel om de processen en kaders voor het organiseren van evenementen duidelijk weer te geven. Daarnaast willen we ruimte maken voor evenementen die de gemeente helpen positioneren en daarbij nieuwe doelgroepen aantrekken.

 

Evenementen zijn er voor de inwoners van de gemeente Zundert, maar ook voor de bezoekers. Het verschil is dat een bezoeker alleen op het moment van het evenement aanwezig is, terwijl een inwoner het totaalaanbod aan evenementen ervaart. De voorgaande jaren is ervaren dat hinder niet helemaal tegen kan worden gegaan, maar deze proberen we wel te beperken. Om die reden worden in de beleidsregels de spelregels die gelden bij het organiseren van evenementen uitgewerkt.

 

De gemeente heeft voor haar inwoners, bedrijven, bezoekers en organisatoren een faciliterende en dienstverlenende rol. Verschillende programma’s binnen de gemeente zijn betrokken om evenementen mogelijk te maken. De rol van de gemeente is niet altijd duidelijk en afspraken zijn voor een groot deel gebaseerd op wat er in het verleden is afgesproken. Om die reden worden voor alle organisatoren dezelfde regels vastgelegd, waarbij met maatwerk bekeken wordt hoe we organisatoren kunnen ondersteunen bij het organiseren van een evenement.

 

Het hebben van beleidsregels is daarnaast belangrijk voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de gezondheid en de bescherming van het milieu. Door beleidsregels weten organisatoren en inwoners van de gemeente de voorwaarden om een evenement te kunnen organiseren.

 

Totstandkoming van de beleidsregels

De nieuwe beleidsregels zijn tot stand gekomen met input van verschillende organisatoren, de adviserende hulpdiensten, de gemeenteraad, de dorpsraden en de jongerenraad. Daarnaast is ambtelijk afstemming geweest met verschillende programma’s binnen de gemeente Zundert. Wat naar voren kwam uit verschillende gesprekken is dat evenementen belangrijk zijn voor de gemeente en het belang van duidelijkheid richting organisatoren. Met de opgehaalde input is er meer aandacht gegeven aan de spelregels voor het organiseren van evenementen. Daarnaast is ruimte gecreëerd om, onder voorwaarden, nieuwe evenementen te organiseren of bestaande evenementen anders in te richten, zodat er een bijdrage wordt geleverd aan het aanbod dat de gemeente op dit moment al heeft.

Status beleidsregels

Deze beleidsregels moeten juridisch worden gezien als een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het gaat dan om ‘een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. In deze beleidsregels worden bevoegdheden uit verschillende regelgeving vastgelegd. Hierbij kan gedacht worden aan de Algemene plaatselijke verordening (hierna: APV), de Wegenverkeerswet 1994 en andere wet- en regelgeving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melding of vergunning

Er zijn veel soorten evenementen in de gemeente Zundert. Het indelen van evenementen op basis van verschillende kenmerken is van belang. Voor de invulling van het locatiebeleid worden de evenementen in categorieën ingedeeld. Het is aan de burgemeester om te bepalen onder welke categorie een evenement valt.

Begrip evenement

De definitie van een evenement staat in artikel 2:24 van de APV omschreven. Het gaat om ‘elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoop- en theatervoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet en artikel 5:22 APV;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39 APV;

 • g.

  sportwedstrijden, niet zijnde een vechtsportwedstrijd of –gala als bedoeld in het tweede lid, onder f.

 

Onder een evenement wordt daarnaast mede verstaan:

 • a.

  een herdenkingsplechtigheid;

 • b.

  een braderie;

 • c.

  een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 APV;

 • d.

  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

 • e.

  een straatfeest of buurtbarbecue;

 • f.

  een vechtsportwedstrijd of –gala, waaronder in ieder geval wordt begrepen een kooigevecht, kickboksevenement, freefightevenement en een daarmee vergelijkbare activiteit en een al dan niet in wedstrijdverband georganiseerd evenement waarbij de menselijke waardigheid in het geding is;

 • g.

  een snuffelmarkt;

 

Besloten feesten vallen niet onder de het begrip evenement. Deze activiteiten zijn niet een ‘voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak’. Bij het houden van bijvoorbeeld een bedrijfsfeest, waar aan de hand van een uitnodiging publiek aanwezig is, is er geen sprake van een voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Wanneer een feest een besloten karakter heeft en er publiekelijk kaarten worden verkocht en/of reclame wordt gemaakt, is er juist wel sprake van een evenement.

 

Feesten die gehouden worden in horecagelegenheden en niet behoren tot de normale bedrijfsvoering zijn wel vergunningsplichtig. Het kan dan gaan om een optreden van een bekende artiest of band. Ook vallen een straatfeest en een barbecue onder het begrip evenement.

 

 

 

 

 

Evenementen die slechts gemeld hoeven te worden

Niet voor alle evenementen is een evenementenvergunning nodig. In die gevallen is het voldoende om het evenement te melden. Het gaat in dit geval om evenementen die klein van omvang zijn, waarbij geen sprake is van geluidshinder door het gebruik van versterkte (live) muziek. Het werken met vergunningsvrije evenementen betekent automatisch dat wanneer een evenement niet aan de genoemde criteria voldoet, er een evenementenvergunning aangevraagd moet worden.

 

In het vierde lid van artikel 2:25 APV staat wanneer een evenement vergunningsvrij is. Er hoeft geen vergunning te worden aangevraagd voor een evenement wanneer:

 • a.

  het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen tegelijkertijd;

 • b.

  het evenement plaatsvindt tussen 09.00 uur en maximaal 1.00 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is en maximaal 24.00 uur op andere dagen;

 • c.

  geen geluid ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 0.30 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is en maximaal 23.30 uur op andere dagen;

 • d.

  het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 85 dB(c) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

 • e.

  het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten – door het aanhouden van een vrije doorgangsruimte van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog en het vrijhouden van de locaties van de brandkranen – en niet plaatsvindt op een ontsluitingsweg of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer;

 • f.

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in bevinden dan wel op verblijven;

 • g.

  er een organisator is;

 • h.

  de organisator tenminste drie weken voorafgaand aan het evenement, daarvan digitaal of schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester;

 • i.

  het geen wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen betreft;

 • j.

  het geen vechtsportwedstrijd of –gala betreft zoals omschreven in artikel 2:24, tweede lid, onder f APV.

 

Vergunningsplichtige evenementen

Wanneer een evenement niet aan de voorwaarden voldoet om als vergunningsvrij evenement gemeld te worden is hiervoor automatisch een evenementenvergunning nodig. Het evenement wordt in een bepaalde categorie ingedeeld, waarbij wordt gekeken naar de omvang, de effecten voor de omgeving en de risico’s die het evenement met zich mee kan brengen. De profielen die hierna worden benoemd zijn richtinggevend voor het type evenement, maar niet doorslaggevend. Dit wordt per evenement bekeken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenement met een laag risicoprofiel (categorie A-evenement)

Het gaat hier om een kleinschalig evenement waarbij weinig belasting ontstaat voor de leefomgeving. Deze evenementen zijn klein van omvang, waarbij sprake is van geluidproductie en versterkte muziek. De productie van geluid is bij dit type evenement van ondergeschikt belang. Deze categorie evenementen kenmerkt zich door:

• Minder dan 200 bezoekers c.q. deelnemers;

• Een eendaags karakter;

• Betreft een evenement overdag of met een eindtijd van 24.00 uur door de weeks of 01.00 uur in het weekend;

• Er is een beperkte geluidsbelasting;

• Er worden slechts kleine objecten geplaatst die gezamenlijk een oppervlakte hebben van minder dan 50 m2;

• Er vinden weinig verkeersbewegingen plaats;

• Het evenement vormt geen belemmering voor hulpdiensten en vindt niet plaats op een weg voor doorgaand verkeer.

 

Evenement met een verhoogt risicoprofiel (categorie B-evenement)

Het gaat hier om een evenement met een beperkte omvang en hoofdzakelijk gericht op bezoekers uit de eigen gemeente. Dit type evenement vormt een kleine belasting en is belangrijk voor het leefklimaat binnen de verschillende kernen van de gemeente. Daarnaast is dit type evenement belangrijk voor het in stand houden van verenigingen en organisaties. Deze categorie evenementen kenmerkt zich door:

• Het aantal bezoekers c.q. deelnemers varieert tussen de 200 en 1000 personen per dag;

• Het evenement is één of meerdere dagen;

• Er is een grote geluidsbelasting door versterkte muziek of omroepactiviteiten;

• Er vinden de nodige verkeersbewegingen plaats.

 

Evenementen met een hoog risicoprofiel (categorie C-evenement)

Het gaat vaak om evenementen met een grote naamsbekendheid en met een promotioneel effect. Bij dit type evenement gaat het om een grote belasting voor de leefomgeving:

• Het aantal bezoekers c.q. deelnemers is meer dan 1000 personen per dag;

• Het evenement is één of meer dagen;

• Er is een grote geluidsbelasting door versterkte muziek;

• Er vinden veel verkeersbewegingen plaats.

 

Specifieke evenementen

Vechtevenementen en evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Kooigevechten en vergelijkbare vechtevenementen waarbij (bijna) geen regels gelden en het sportieve karakter dus niet of nauwelijks een rol speelt, worden in beginsel niet toegestaan. Het gaat hier dus niet om reguliere vechtsporten zoals boksen of judo. Naar ons oordeel zijn kooigevechten en dat soort evenementen in strijd met de openbare orde en de menselijke waardigheid. De gemeente staat in beginsel alleen vechtsportevenementen toe die onder toezicht staan van koepelorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

Ook andere evenementen waarbij de menselijke waardigheid in het geding is, zoals bijvoorbeeld evenementen met een expliciet seksistisch of racistisch karakter, worden niet toegestaan.

 

Snelheidswedstrijden en stuntwedstrijden met gemotoriseerde voertuigen

Binnen de gemeente Zundert vindt al jarenlang een autorally plaats die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een regionale activiteit. Gezien de oorsprong van deze activiteit en het draagvlak hiervoor binnen de gemeente zijn wij van mening dat er geen aanleiding is om deze rally niet meer toe staan. Aan de andere kant begrijpen wij dat snelheidswedstrijden met auto's, motoren of andere gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg, afsluitingen van wegen noodzakelijk maken en een risico kunnen vormen voor de verkeersveiligheid van weggebruikers, met name voetgangers. Wij bieden daarom geen ruimte aan andere snelheids- en stuntwedstrijden met gemotoriseerde voertuigen op de openbare weg en openbare plaatsen.

 

Activiteiten met dieren en circussen

Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren gelden er regels voor onder andere het gebruik van dieren bij evenementen. Wij verlenen in principe geen vergunningen voor evenementen waarbij dieren worden mishandeld, gekweld of waarbij de gezondheid van het dier in gevaar kan komen (kamelenraces, rodeo’s met dieren, enz.).

 

Voor wat betreft circusvoorstellingen met dieren verlenen wij alleen een evenementenvergunning voor deze activiteit onder de volgende voorwaarden:

• Het circus moet bij voorkeur lid zijn van de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) dan wel aangesloten te zijn bij de Europese Circus Associatie (ECA) ;

• Er worden maximaal twee vergunningen per jaar voor de gehele gemeente verleend voor een circusvoorstelling;

• Er zit een periode van tenminste zes weken tussen het optreden van de circussen of evenementen waarvan de activiteiten grotendeels gelijkenis met elkaar tonen en een zelfde soort publiek trekken (voorstellingen van acrobatiekgroepen en dergelijke).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure evenementenvergunning

Een tijdige en volledige aanvraag voor een evenementenvergunning is belangrijk zodat de burgemeester weloverwogen beslissing kan nemen of het evenement plaats kan vinden. Er wordt advies gevraagd aan derden, waardoor de volledige aanvraag op tijd ter advisering moet worden voorgelegd. Daarnaast biedt het tijdig verlenen van een evenementenvergunning meer service voor belanghebbenden, omdat zij een langere tijd hebben om een eventueel bezwaar in te dienen tegen de verleende evenementenvergunning.

1. Evenementenkalender

Elk jaar wordt aan organisatoren gevraagd om de datum van het evenement door te geven waarop deze het volgende jaar wordt georganiseerd. Deze data worden verwerkt op de zogeheten ‘evenementenkalender’. Spreiding van evenementen over het hele kalenderjaar en over verschillende locaties kan gewenst zijn. De evenementenkalender biedt de gemeente de mogelijkheid om in een vroeg stadium beter te kunnen sturen op het soort van, het aantal en de locatie van evenementen. Daarnaast zorgt een evenementenkalender voor een betere dienstverlening aan organisatoren, belanghebbenden en nood- en hulpdiensten.

 

Plaatsing op de evenementenkalender

Het principe dat een evenement alleen voor een vergunning in aanmerking komt als een evenement een plaats heeft gekregen op de evenementenkalender staat centraal. Dit betekent aan de andere kant niet dat wanneer een evenement een plaats heeft gekregen op de evenementenkalender deze ook altijd een vergunning krijgt. Het verzoek om een plaats op de evenementenkalender staat niet gelijk aan een aanvraag om een evenementenvergunning. Daarnaast wordt bij evenementen die later op de evenementenkalender geplaatst worden bekeken of zij op de gewenste datum toegevoegd kunnen worden. Om grip te houden op het totaal aantal evenementen moeten ook meldingsplichtige evenementen aangemeld worden op de evenementenkalender.

 

Intakeprocedure evenementenkalender

In de periode tot en met december kan een organisator een evenement melden voor het volgende jaar. Dit kan door middel van het beschikbaar gestelde formulier op de website van de gemeente Zundert of via een digitale applicatie op de website. In december wordt een voorlopige evenementenkalender opgemaakt en gedeeld via de website van de gemeente. Op dat moment wordt duidelijk welke evenementen voorlopig wanneer en op welke locatie plaats gaan vinden.

 

 

 

 

 

 

Bij deze eerste plaatsing op de evenementenkalender zijn een aantal zaken van belang:

• De meerjarige vergunningen die voor 2021 vergund zijn hebben voorrang;

• Grote jaarlijkse evenementen hebben voorrang;

• Er wordt rekening gehouden met het locatiebeleid en de overige bepalingen die in deze beleidsregels zijn opgenomen;

• Bij een dubbele reservering gaan we met organisatoren in gesprek over een alternatieve datum of locatie;

• De volledige verzoeken die vóór 1 december zijn ingediend worden gelijktijdig en gelijkwaardig behandeld;

• Een verzoek wordt niet in behandeling genomen als deze onvolledig is.

Definitieve plaatsing op de evenementenkalender

De evenementen die op de voorlopige evenementenkalender zijn geplaatst hebben hun datum en plaats gereserveerd. Pas wanneer hiervoor een melding wordt gedaan of een vergunningsaanvraag wordt ingediend, is deze plaatsing definitief. Een plek op de evenementenkalender kan verloren gaan wanneer de vergunningsaanvraag en/of melding niet op tijd is ingediend.

 

Dit betekent niet dat evenementen die hierna bekend worden gemaakt geen plaats kunnen krijgen op de evenementenkalender. Als er ruimte is kunnen organisatoren van evenementen een aanmelding doen op de evenementenkalender. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijke data en locaties op basis van het locatiebeleid en, indien het nodig is, wordt dit verzoek met de nood- en hulpdiensten besproken. Er wordt dus in het kader van de openbare orde en veiligheid bekeken of een (extra) evenement op die datum en die locatie mogelijk is. Wie zich het eerst meldt, komt dan als eerste in aanmerking.

 

2. Het melden van een vergunningsvrij evenement

Voor dit type evenementen is het voldoende om deze te melden bij de gemeente. Dit moet minimaal drie weken van tevoren via het beschikbare formulier op de website van de gemeente. De procedure is laagdrempelig en er zijn geen kosten aan verbonden. De burgemeester heeft bij de acceptatie van de melding wel de mogelijkheid om specifieke voorwaarden te stellen voor deze kleine evenementen.

 

3. Vergunningsprocedure

Op basis van artikel 2:25 APV moet een aanvraag voor een evenementenvergunning ten minste twaalf weken voor aanvang van het evenement volledig te zijn ingediend bij de burgemeester. Het is echter verstandig om een vergunning veel eerder aan te vragen. Deze twaalf weken staan namelijk voor een volledig ingediende vergunningsaanvraag.

 

Indienen aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend via het beschikbare formulier op de website van de gemeente. We verzoeken dan ook om dit aanvraagformulier in te vullen. Na het indienen van een aanvraag wordt een ontvangstbevestiging verzonden, waarop het kenmerk van de zaak te zien is. Als na het indienen van de aanvraag vragen ontstaan verzoeken wij om dit nummer paraat te hebben. Deze ontvangstbevestiging betekent nog niet dat de aanvraag al in behandeling is genomen.

 

 

 

Als een vergunningsaanvraag is ingediend wordt eerst gekeken of de aanvraag ontvankelijk is. Op grond van Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen. Deze ingediende aanvraag moet wel ontvankelijk zijn. Dit betekent dat de aanvraag is ondertekend en ten minste (1) de naam en het adres van de aanvrager, (2) de datum en (3) een aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd bevat. Daarnaast moet de organisator de benodigde gegevens indienen die nodig zijn voor het behandelen van de aanvraag.

 

Er wordt daarom beoordeeld of de aanvraag volledig is en of alle benodigde gegevens en plannen zijn aangeleverd. De benodigde gegevens en plannen staan genoemd op het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning. Wanneer een aanvraag niet volledig is wordt schriftelijk verzocht om aanvullende gegevens in te dienen. In deze brief staat een termijn genoemd, die redelijk geacht wordt voor het aanleveren van deze ontbrekende gegevens. Wanneer deze termijn is verstreken kan het bestuursorgaan de evenementenvergunning buiten behandeling laten op basis van artikel 4:5 Awb. Het doel is echter om deze termijn niet te laten verstrijken. Wanneer de gegevens niet binnen de genoemde termijn zijn aangeleverd zal eerst contact met de organisator worden gezocht, voordat een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten. Wanneer een aanvraag compleet is wordt de organisator bericht dat de aanvraag in behandeling is genomen en zal vervolgens binnen acht weken een beslissing op de aanvraag genomen worden.

 

Voor verschillende categorieën evenementen worden verschillende gegevens en plannen gevraagd. Daarom is in een apart hoofdstuk opgenomen welke plannen ten minste moeten worden ingediend voor deze type evenementen en hoe deze plannen er uit kunnen zien.

 

De aanvraag is volledig

Wanneer een aanvraag volledig is wordt deze ‘in behandeling genomen’. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning zijn leges verbonden. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld in de legesverordening van de gemeente Zundert.

 

Bij ieder evenement ontstaat in bepaalde mate een risico voor de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. Om die reden wordt de aanvraag uitgezet bij verschillende interne en externe collega’s en diensten. Zo wordt intern bekeken of er bijvoorbeeld wegwerkzaamheden plaatsvinden tijdens het evenement en worden materialen gereserveerd indien dit gewenst is. Daarnaast worden de aanvraag en de bijbehorende gegevens en plannen naar de hulpdiensten verzonden ter advisering.

 

Aan de hand van het advies wordt bekeken of er nog plannen aangepast moeten worden. Het kan zo zijn dat geadviseerd wordt om bepaalde scenario’s in een plan verder uit te werken, zodat duidelijk is hoe tijdens een evenement gehandeld wordt. In dat geval wordt aan de organisator gevraagd om het plan op die punten aan te passen. Wanneer alle adviezen zijn uitgebracht wordt de burgemeester geadviseerd om de evenementenvergunning te verlenen of te weigeren.

 

 

 

 

 

 

Meerjarige vergunning

In 2017 zijn de ‘beleidsregels meerjarige evenementenvergunningen gemeente Zundert’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hierin zijn de regels opgenomen rondom de meerjarige evenementenvergunningen. In 2018 zijn op basis van deze regels de eerste meerjarige evenementenvergunningen verleend. Doordat de mogelijkheid is opgenomen om een meerjarige vergunning te verlenen, worden de risico’s voor de veiligheid en gezondheid niet elk jaar opnieuw afgewogen voor de nieuwe editie van het evenement. In de eerste helft van 2021 worden de meerjarige evenementenvergunningen en de bijbehorende beleidsregels geëvalueerd.

 

Melding brandveilig gebruik

Wanneer het evenement in een gebouw georganiseerd wordt en er meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn, dan moet er een melding brandveilig gebruik op basis van het Bouwbesluit 2012 aangevraagd worden. Deze melding moet ten minste vier weken voor het evenement ingediend zijn via de website van het Omgevingsloket.

 

Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) van kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Veel van de regels in dit besluit gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals buitenevenementen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid en dat de meeste burgers zelfredzaam zijn. De Bbgbop is niet van toepassing op evenementen in gebouwen. Het brandveilig gebruik van gebouwen dient te voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

 

Er is bij het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning speciaal gekeken naar de benodigde gegevens die voor een melding op basis van de Bbgbop benodigd zijn. Wanneer alle gegevens bij een aanvraag zijn aangeleverd, zijn hiermee alle aspecten van brandveiligheid van de betreffende overige plaats al aan bod zijn gekomen. Er hoeft dan niet ook nog een melding op basis van de Bbgbop te worden gedaan.

 

Dienstverlening

Op dit moment worden vergunningsaanvragen via gemeente@zundert.nl of schriftelijk ingediend. Het streven is om de aanvragen via een digitale weg te organiseren, waardoor het voor een organisator eenvoudiger is om een aanvraag in te dienen. We streven er naar om in de eerste helft van 2021 een applicatie online beschikbaar te stellen, waardoor een aanvraag digitaal ingediend kan worden. Het formulier dat hierbij gebruikt wordt heet een ‘e-formulier’.

 

Met de inrichting van deze e-formulieren is het voor de organisator meteen duidelijk of een evenement onder een vergunningsvrij of vergunninsgplichtig evenement valt. Door middel van het invullen van het digitale formulier wordt ook per stap duidelijke welke benodigde gegevens aangeleverd moeten worden. Ook wordt via informatiebuttons bij sommige onderdelen van de aanvraag meer informatie gegeven. Zo wordt er verwezen naar andere relevante wet- en regelgeving. Kortom: de mogelijkheid van een digitale aanvraag maakt dat de organisator sneller de juiste procedure in beeld heeft, de juiste gegevens bijvoegt en krijgt per onderdeel van het formulier informatie over dat gedeelte van het evenement.

Mogelijke plannen bij een aanvraag

 

Evenementen brengen risico’s met zich mee. Het uitgangspunt is dat de organisator verantwoordelijk is voor de aan de activiteit verbonden risico’s. De burgemeester moet uit de aanvraag kunnen zien dat de organisator de risico’s in beeld heeft. Daarvoor moet de organisator aantonen dat de genomen maatregelen de openbare veiligheid en gezondheid voldoende waarborgen. Aan de hand van situatietekeningen, veiligheidsplannen en eventuele verkeersplannen beoordeelt de burgemeester of voor, tijdens en na het evenement de veiligheid en gezondheid voldoende gewaarborgd is.

 

Per aanvraag zal worden bekeken of, en zo ja, welke aanpassingen nodig zijn om de ingediende plannen te optimaliseren. De gemeente zal samen met de adviserende partijen bekijken welke aanpassingen gedaan kunnen worden. Vervolgens zal dit tijdens gesprekken met organisatoren worden toegelicht en zal ondersteuning worden geboden om bij te dragen aan een goede planvorming. Wanneer eenmaal een goede basis voor een plan vastligt, kan deze jaarlijks worden geactualiseerd.

 

Situatietekeningen

Bij alle aanvragen moet een situatietekening en een situatieschets van de omgeving bijgevoegd worden. In bijlage 2 staan de gegevens die op de situatietekening(en) moeten worden weergegeven.

 

Draaiboek

Bij een klein evenement is een draaiboek vaak voldoende. Het gaat hierbij om de categorie A-evenementen, waarbij een laag risicoprofiel van toepassing is. In dit draaiboek kan een veiligheidsparagraaf worden opgenomen. Dit draaiboek benoemt alle elementen van het evenement die voor iedereen bekend moeten zijn. Een aantal standaardonderdelen voor een draaiboek zijn:

• Een telefoonlijst (contactpersonen, alarmnummers);

• Een inhoudsopgave;

• Een inleiding over het evenement;

• Een tijdschema met wie, wat, en wanneer doet (opbouw, evenement, afbouw);

• Een tekening van de locatie, het terrein en wat waar gebeurt;

• Overige aspecten die van belang zijn.

 

Veiligheidsplan

Bij een groter evenement maakt de organisator een veiligheidsplan. Dit is ten minste bij een categorie B- en C- categorie evenement. De noodzaak voor een plan wordt bepaald aan de hand van het aantal bezoekers en de risico-inschatting. In een veiligheidsplan staat welke maatregelen de organisator heeft genomen om de openbare orde, gezondheid en veiligheid tijdens het evenement te waarborgen en hoe de organisator op gaat treden bij incidenten. In het veiligheidsplan beschrijft de organisator alleen de eigen processen. Het is wel van belang dat wordt aangegeven vanaf welk moment de nood- en hulpdiensten ondersteunend zijn. In bijlage 2 staan de standaardonderdelen die aan bod moeten komen in het veiligheidsplan.

 

 

 

 

 

Verkeersplan

Verkeersveiligheid kan een aanleiding zijn om van de organisator een verkeersplan te vragen bij de vergunningsaanvraag. Wanneer slechts kleine verkeersbewegingen plaatsvinden, is een verkeersplan als onderdeel in het veiligheidsplan voldoende. Vooral bij grotere evenementen kunnen er klachten ontstaan over wegafsluitingen, parkeeroverlast en een toename van de verkeersintensiteit. Ook de bereikbaarheid van hulpdiensten kan hierbij een knelpunt zijn.

 

Het opstellen van een plan is de verantwoordelijkheid van de organisator. In het verkeersplan kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

• De wijze van aan- en afvoer van het bezoek;

• Hoe het parkeren van auto’s en fietsen is geregeld;

• De inzet van verkeersregelaars, oftewel een postenplan;

• Stremmingen en omleidingen;

• Communicatie over de afsluitingen en omleidingen.

 

Criteria voor het afsluiten van wegen

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning of melding kan een verzoek worden gedaan om een tijdelijke verkeersmaatregel te treffen. Het gaat dan vooral om het afsluiten van wegen en het plaatsen van omleidings- en verkeersborden. Het afsluiten van een weg voor een evenement kan in ieder geval niet plaatsvinden wanneer de verkeersveiligheid niet gewaarborgd is en geen redelijk alternatief is voor het doorgaand verkeer. Op basis van de soorten wegen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 

Wegen gelegen in 30 kilometer zones binnen de bebouwde kom

De afsluiting van deze wegen levert weinig verkeerstechnische belemmeringen op, omdat dit geen ontsluitingswegen betreffen. Over het algemeen kan hierin dan ook worden toegestemd

 

Wegen gelegen binnen de bebouwde kom met hogere snelheden dan 30 km per uur

In principe wordt hier geen toestemming verleend voor evenementen, omdat afsluiting van deze wegen hinder veroorzaakt. Hier kan van worden afgeweken als het gaat om een evenement met een regionale of nationale promotionele waarde voor Zundert. Daarnaast geldt een uitzondering voor bestaande evenementen die al veel jaren op een dergelijke locatie worden georganiseerd.

 

Wegen buiten de bebouwde kom

In principe wordt hier geen toestemming verleend voor evenementen, omdat afsluiting van deze wegen veel hinder oplevert. Hier kan van worden afgeweken als het gaat om een evenement met een regionale of nationale promotionele waarde voor de gemeente Zundert. Daarnaast geldt een uitzondering voor bestaande evenementen die al sinds jaar en dag op een dergelijke locatie worden gehouden.

 

De organisator is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk afsluiten van de wegen. De gemeente zal echter wel controleren of de afsluiting adequaat is uitgevoerd. Daarnaast moet de straat altijd bereikbaar zijn en blijven voor de nood- en hulpdiensten. De objecten die geplaatst worden moeten dus snel te verplaatsen zijn als dit nodig is.

 

 

 

Evenementenverkeersregelaars

Bij evenementen op de openbare weg zijn voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers evenementenverkeersregelaars vereist. Aan de hand van een overzicht van de locatie van verkeersregelaars en de postinstructie (of een postenplan) wordt beoordeeld of de inzet voldoende is om de (verkeers)veiligheid te waarborgen.

De organisator is zelf verantwoordelijk voor de werving van evenementenverkeersregelaars. Deze verkeersregelaars moeten voldoen aan de vereisten zoals in de Regeling Verkeersregelaars 2009 is aangegeven.

 

 

 

 

 

Locatiebeleid

Met het groeiende aantal evenementen neemt ook de belasting voor de omgeving toe. Evenementen en (enige) overlast zijn namelijk niet van elkaar los te koppelen. Aspecten zoals het aantal bezoekers, de bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, het type evenement, de openbare orde- en veiligheidsaspecten, duur van het evenement of geluidsbelasting zijn bepalend voor de belasting die een evenement heeft op de omwonenden in een gebied.

 

Locatieprofielen

Binnen de gemeente Zundert zijn geen aangewezen evenemententerreinen met vastgestelde voorschriften. Wel zijn verschillende locaties vanwege de ligging en omgeving geschikt voor verschillende evenementen, waardoor hier een paar keer per jaar evenementen worden georganiseerd. Voor een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid is het belangrijk om goed na te denken over de beschikbare evenementenlocaties. Tegelijkertijd bestaat er een vraag naar nieuwe geschikte locaties en willen we organisatoren de ruimte bieden om een nieuwe locatie aan te dragen om een evenement te organiseren. Ook willen we de ruimte bieden om af te wijken van het aantal evenementen per locatie, wanneer hierdoor een ruimer aanbod aan evenementen kan ontstaan.

 

Om een goede balans te vinden tussen ruimte voor evenementen en een weloverwogen omgevingsbelasting is een locatiebeleid voor evenementen van toepassing. Dit locatiebeleid is sinds 2013 van kracht en is bijgewerkt naar de evenementen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. In bijlage 3 is een overzicht met de locatieprofielen weergegeven. Hierin is opgenomen wat voor type evenement op een locatie kan worden georganiseerd, hoeveel dagen deze mag duren en hoe vaak een evenement op deze locatie mag plaatsvinden.

 

Planologische aspecten

Een aanvraag voor een evenementenvergunning kan niet worden geweigerd omdat het in strijd is met een bestemmingsplan. Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet namelijk worden beoordeeld aan de hand van de belangen die zijn opgenomen in de weigeringsgronden. Het bestemmingsplan is vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening wel van belang. Het bestemmingsplan moet het gebruik ten behoeve van het gewenste evenement namelijk toestaan. Hierbij wordt beoordeeld of het evenement naar omvang, duur en uitstraling een planologische relevantie heeft. Evenementen die geen of slechts geringe planologische relevantie hebben, kunnen plaatsvinden zonder omgevingsvergunning. Er kan medewerking worden verleend aan een activiteit die planologisch relevant is.

 

Het is van belang dat gemeenten naast de vergunningverlening erop toezien dat de bestemmingsplannen voorzien in de evenementen die gehouden worden. Hierbij zal niet alleen het betreffende gebied als evenemententerrein moeten worden bestemd, maar moet daarbij het aantal, soort en de duur van de evenementen en het maximaal toegestane aantal bezoekers per evenement worden geregeld. Daar waar dit nog niet in de huidige bestemmingsplannen is vastgelegd, zal bekeken worden in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om een bestemming te wijzigen. De komst van de Omgevingswet biedt hiertoe een mooie mogelijkheid.

 

 

Externe veiligheid

Binnen de gemeente Zundert zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Hierbij kan gedacht worden aan een tankstation waar LPG verkocht wordt, een propaantank in het buitengebied of een snelweg waar vrachtwagens met gevaarlijke stoffen rijden. Dit is het domein van externe veiligheid. Het moet voorkomen worden dat deelnemers en bezoekers onwetend terechtkomen in een risicovolle omgeving. De gemeente heeft in 2010 de Beleidsvisie Externe Veiligheid Gemeente Zundert vastgesteld. Deze visie geeft aan hoe de gemeente omgaat met risico’s waarbij externe veiligheid een rol speelt.

 

In de besluitvormingsprocedure rondom het verlenen van een evenementenvergunning in deze gebieden worden de eventuele risico's benoemd en afgewogen worden tegen het belang van het evenement en de veiligheid van de bezoekers. Juist bij evenementen waar veel bezoekers op af komen is dit extra van belang. Evenementen op locaties die vallen binnen een invloedsgebied externe veiligheid, worden enkel toegestaan na een zorgvuldige afweging van de belangen door het verantwoordelijk bestuursorgaan waarbij, voor zover nodig, extra voorschriften aan de vergunning worden verbonden.

 

Cumulatie van evenementen

Naast de locatieprofielen wordt er ook een maximaal aantal evenementen toegelaten per locatie én per periode. Hierdoor wordt niet alleen overlast voor omwonenden in een kerndorp beperkt, maar zorgt er ook voor dat er voldoende capaciteit bij de gemeentelijke organisatie en de hulpdiensten aanwezig is in het kader van toezicht en handhaving.

Categorie evenement

Cumulatie

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

Onbeperkt binnen de gemeente Zundert

B-evenement

Maximaal 1 per kern per dag

Maximaal 3 per dag binnen de gemeente Zundert

C-evenement

Maximaal 1 per week binnen de gemeente Zundert

 

 

Op basis van bovenstaande beleidslijn zouden niet alle evenementen die nu plaatsvinden in de gemeente op dezelfde dag georganiseerd kunnen worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de viering van Koningsdag in de verschillende kernen. Voor deze bestaande situaties maken we een uitzondering op cumulatieregels. Deze kunnen dus nog steeds op dezelfde momenten worden georganiseerd.

 

Door deze regels over cumulatie van evenementen kunnen situaties ontstaan waarin verschillende organisatoren op een gelijk moment een evenement willen organiseren. Om tot een besluit te komen bij 'concurrerende aanvragen' wordt een afwegingskader gehanteerd. Dit kader is neergelegd in de ‘Beleidsregels procedure concurrerende vergunningaanvragen voor evenementen in de gemeente Zundert’ en zegt het volgende:

• Een bestaand evenement heeft voorrang op een nieuw evenement;

• Organisatoren gevestigd in de gemeente Zundert hebben voorrang op organisatoren buiten de gemeente Zundert;

• Organisatoren gevestigd in de kern waar het evenement plaatsvindt, hebben voorrang op organisatoren uit andere kernen in de gemeente.

 

 

Afwijken van het locatiebeleid

Op basis van een weloverwogen beslissing kan van dit ruimtelijk kader worden afgeweken, maar tegelijkertijd kan een vergunning ook worden geweigerd. De verantwoordelijkheid voor het vinden en uitwerken van een nieuwe geschikte evenementenlocatie ligt bij de organisator. Bij het nemen van een besluit zijn de volgende afwegingen in ieder geval van belang:

o Biedt het terrein specifieke mogelijkheden voor het evenement;

o Op welke manier betrekt de organisator de omgeving van het terrein;

o Is de locatie voldoende veilig en bereikbaar voor hulpdiensten;

o Welke voorzieningen zijn aanwezig of worden gecreëerd ten behoeve van het evenement;

o Er is een bijzondere aanleiding om het evenement te organiseren, zoals bijvoorbeeld een jubileum of een opening.

 

 

 

Regels voor evenementen

 

Terrassen

Terrassen zijn een belangrijk element voor het functioneren van veel horecabedrijven. Daarnaast maken ze het voor bezoekers van evenementen aantrekkelijk om ergens te verblijven. Voor het plaatsen van een terras tijdens een evenement gelden andere regels dan de reguliere regels uit de horeca-exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning.

In beginsel mogen geen terrassen worden geplaatst tijdens evenementen, tenzij hiervoor door de burgemeester toestemming is verleend op grond van artikel 2:25 APV. Het gaat dan om terrassen die vallen binnen het evenemententerrein en onder het regime van de evenementenvergunning vallen. Dit wil zeggen dat de verantwoordelijkheid van het terras in de publieke ruimte (deels) verschuift naar de organisator.

Reclameobjecten en bewegwijzering

Bekendheid van een evenement is van belang voor een organisator. Binnen de gemeente Zundert gelden regels voor het plaatsen van reclameobjecten. Voor de aankondigingen van activiteiten zijn ruimere mogelijkheden van toepassing op deze reclameobjecten. Reclameborden kunnen zonder vergunning geplaatst worden indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de "Nadere regels plaatsing reclameborden, plantenbakken en banken op openbare plaatsen gemeente Zundert 2012".

Het komt erop neer dat alleen reclameborden kunt plaatsen op de aangewezen plaatsen binnen de gemeente. Dit zijn lantaarnpalen die zijn gemerkt met een sticker van de gemeente Zundert. Deze lantaarnpalen zijn in elk kerkdorp te vinden, meestal langs de invalwegen. Hierbij geldt vol is vol, waarbij vooraf geen plaats gereserveerd kan worden.

Ook is er de mogelijkheid om bewegwijzering te plaatsen richting het evenemententerrein. Op grond van artikel 2.10 lid 1 APV kan het college van burgemeester en wethouders een vergunning verlenen voor het plaatsen van deze bewegwijzering langs gemeentelijke wegen.

Geluid

Voorschriften met betrekking tot geluid in een inrichting zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. De artikelen 4:2 en 4:3 geven het college de bevoegdheid om ontheffing te verlenen voor geluidshinder in een inrichting. In de APV is een bepaling opgenomen met betrekking tot ‘overige geluidshinder’. In deze bepaling staat dat het verboden is om buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidshinder wordt veroorzaakt. Voorschriften met betrekking tot geluid buiten een inrichting kunnen op grond van artikel 4:6 APV in de vergunning worden opgenomen. Bij een evenement wordt een ontheffing van dit artikel afgegeven door het college, waardoor een organisator moet voldoen aan de opgenomen geluidsnormen.

 

 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in meerdere uitspraken overwogen dat op objectieve gronden niet valt vast te stellen wanneer een omwonende als gevolg van een evenement onduldbare geluidshinder ondervindt. Dit oordeel is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de burgemeester aan de belangen die gediend zijn met de activiteit die dat geluid veroorzaakt, redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen.

 

Voor een groot deel van de evenementenlocaties is het algemeen geaccepteerd dat een geluidsniveau tot 75 dB(A) gehanteerd wordt. Het gaat dan om een geluidbelasting van 75 dB(A) gemeten op de gevel van woningen van derden en andere gevoelige gebouwen. De reden hiervoor is dat een evenement vaak kortdurend is en dat de eindtijden van het evenement vooraf bekend zijn. Omwonenden hebben hierdoor relatief gezien minder overlast dan bijvoorbeeld door een autoweg of een bedrijf, die continue geluid produceren. Bij muziekevenementen is gebleken dat voor veel omwonenden vooral de lage tonen bepalend zijn in de wijze waarop geluid wordt ervaren. Aan de maximale waarde van 75 dB(A), wordt daarom een extra waarde van maximaal 85 dB(C) toegevoegd om de hinderlijke lage tonen van muziek in te kaderen. Toch blijft voor elk evenement maatwerk vereist.

 

Door middel van het stellen van voorschriften, waaronder het opleggen van maximaal toegestane geluidsnormen, wordt de eventuele geluidsoverlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Voor het bepalen van een maximum geluidsniveau wordt rekening gehouden met de locatie, de duur, de tijdsperiode, de aard van het evenement en de eventuele maatschappelijke acceptatie van het evenement. Het is van belang dat de geluidsnorm realistisch is voor de beleving van het evenement en daarnaast acceptabel is voor de omgeving.

 

Stiltegebieden

Provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan bij elkaar in de Interim omgevingsverordening. Hierin is de regelgeving met betrekking tot het geluid bij stiltegebieden weergegeven. Zo is het verboden om een waterwingebied te (laten) gebruiken voor evenementen en zijn er regels voor tijdelijk gebruik van gronden voor een evenement bij een Grondwaterbeschermingsgebied. De Wet milieubeheer stelt het vaststellen van regels om het voorkomen of beperken van geluidhinder bij de aangewezen gebieden uit de Interim omgevingsverordening verplicht. De verordening bevat verder geen regels die rechtstreeks van toepassing zijn op vergunningsplichtige inrichtingen. Deze inrichtingen die gelegen zijn in of bij stiltegebieden vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.

 

Om duidelijkheid te bieden welke waarden er gelden voor een stiltegebied zijn er streef- en grenswaarden vastgesteld. Er zijn grenswaarden opgenomen voor activiteiten die de rust en stilte kunnen verstoren in het stiltegebied en voor gebieden die direct aansluiten op het stiltegebied. Er wordt een streefwaarde van 40 dB(A) gehanteerd, waarbij met 5 dB(A) mag worden afgeweken. Het is in beginsel de gemeente die oordeelt of een bepaalde activiteit plaats mag vinden. Bij deze beoordeling moet de grenswaarde vervolgens in acht genomen worden. Door een grenswaarde op te nemen is duidelijk welke norm op de grens van het stiltegebied van toepassing is. Er wordt bij een aanvraag voor een evenementenvergunning en een melding altijd bekeken of het evenement plaatsvindt op een locatie gelegen bij een stiltegebied.

Regels met betrekking tot tijden

Voor de begintijden van evenementen worden doorgaans de tijden overgenomen die in de aanvraag worden genoemd. Op grond van de Zondagswet is het echter verboden om op zondag voor 13.00 uur evenementen te houden of daaraan deel te nemen. De burgemeester kan hiervan ontheffing verlenen. Ook is het op grond van de Zondagswet verboden om op zondag zonder strikte noodzaak geluid te produceren dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van productie hoorbaar is. Van dit verbod kan de burgemeester voor de tijd na 13.00 uur ontheffing verlenen.

 

Met betrekking tot begintijden van evenementen gelden de volgende uitgangspunten:

• Aanvangstijd evenement:

o Vanaf 07.00 uur mogen enkel voorbereidingen getroffen worden die geen geluidsbelasting kunnen vormen;

o Vanaf 09.00 uur daadwerkelijke start evenement;

• Door het college van burgemeester en wethouders kan een uitzondering op de begintijd worden gemaakt voor activiteiten waarbij een vroege aanvangstijd inherent is aan de activiteit zelf (zoals bijvoorbeeld de Kennedymars te Rijsbergen);

• Voor zover evenementen plaatsvinden op een zondag of een dag die daar op grond van de Zondagswet mee gelijk wordt gesteld, geldt dat hiervoor de benodigde ontheffingen moeten te worden aangevraagd.

 

Met betrekking tot eindtijden wordt een onderscheid gemaakt in het type evenement

 

Categorie evenement

Eindtijd muziek

Eindtijd evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

Maximaal 0.30 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is, daarbuiten maximaal 23.30 uur

Maximaal 01.00 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is, daarbuiten maximaal 24.00 uur

B-evenement

C-evenement

Maximaal 01.00 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is, daarbuiten maximaal 24.00 uur

Maximaal 01.30 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is, daarbuiten maximaal 01.00 uur

Kermis (zowel afzonderlijk als onderdeel van een evenement)

Maximaal 24.00 uur

 

Maximaal 24.00 uur

 

Bloemencorso en Aardbeienfeesten

Maximaal 01.00 uur

 

Maximaal 03.00 uur

 

 

 

Gebruik openbare ruimte

Vrijwel alle evenementen maken gebruik van de openbare ruimte en vragen vaak om specifieke maatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan afzettingen en tijdelijke verwijdering van obstakels. Dit brengt het risico van beschadiging van de openbare ruimte met zich mee. Het is van belang dat vooraf duidelijke afspraken gemaakt worden over het gebruik van de openbare ruimte en de wijze waarop deze weer wordt overgedragen. Het gaat dan niet alleen om het evenemententerrein zelf, maar ook het gebied er omheen. Bezoekers kunnen onderweg afval achterlaten of beschadigingen aanrichten.

 

De ervaring leert dat tot op heden de verantwoordelijkheid (en daarmee ook de kosten) voor het opruimen van afval, herstel van groen of het wegdek, repareren van beschadigingen in de grond bij de gemeente terecht komen. Dit heeft te maken met onduidelijke afspraken over het gebruik en het gebrek aan helderheid over de verantwoordelijkheden van de organisator over het evenemententerrein. Er zullen daarom duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte en eventuele schade die door het evenement ontstaat.

 

 

Gezondheid bij evenementen

 

De uitdaging bij evenementen is om met verschillende stakeholders een gezamenlijk doel te vinden. Dit is het organiseren van een leuk evenement, waarbij wel de wetten worden nageleefd en gehandhaafd. Hierbij is het doel om problemen door of als gevolg van alcohol- en/of drugsgebruik te voorkomen of te beperken. Om deze reden is het van belang dat kaders en afspraken gemaakt worden, op basis waarvan een evenementenvergunning kan worden verleend. Er moet een goede inschatting worden gemaakt van mogelijke risico’s.

 

Gezondheid

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) Midden- en West-Brabant adviseert gemeenten over medische voorzieningen en hygiënemaatregelen bij publieksevenementen. Bij evenementen met weinig of geen gezondheidsrisico’s hanteert de GHOR standaardvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen helemaal, of alleen de onderwerpen die van toepassing zijn, door de gemeente worden toegevoegd aan de vergunning. Is er echter sprake van evenementen met een verhoogd risico dan is een maatwerkadvies wenselijk. Er wordt contact opgenomen met de GHOR voor maatwerkadvies bij:

• Evenementen waarbij meer dan 2.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers en/of deelnemers verwacht worden;

• Evenementen met de volgende bijzonderheden of risico’s’

o Beperkte bereikbaarheid van het evenement;

o Zware fysieke inspanning voor de deelnemers, in het bijzonder hardloopevenementen en obstacleruns;

o Een kwetsbare doelroep (kinderen/jongeren, ouderen of mindervaliden) indien er geen professionele begeleiding aanwezig is;

o Aanwezigheid van dieren / levende have;

o Evenementen in, op of rondom natuurwater;

o Evenementen met gemotoriseerde voertuigen.

 

De standaardvoorwaarden bestaan uit de volgende onderdelen:

• Bereikbaarheid voor hulpdiensten;

• Medische voorzieningen;

• Technische hygiënezorg.

 

Alcohol en drugs bij evenementen

We willen dat de jeugd in Zundert gezond en veilig opgroeit. Daarbij hoort dat jeugdigen een gezonde leefstijl hanteren en voldoende weerbaar zijn om gezonde en veilige keuzes te maken. Weerbare jongeren kunnen omgaan met groepsdruk en hebben voldoende vaardigheden om verleidingen, zoals het gebruik van alcohol en drugs, te weerstaan. Het alcoholgebruik onder jongeren in Zundert ligt fors hoger dan gemiddeld en ook het drugsgebruik onder jongeren is een punt van zorg. Het gebruik van alcohol en drugs, met name bij jongeren onder de 24 jaar, is schadelijk voor de hersenen en vergroot de kans op onveilige situaties en verslavingen. De wetgeving op het terrein van alcohol schrijft voor dat minderjarigen geen alcohol mogen nuttigen. Als gemeente willen we uitdragen dat géén (overmatig) alcoholgebruik en géén drugsgebruik de norm is in Zundert. Dit betekent ook dat we het niet wenselijk vinden dat er bij evenementen door minderjarigen alcohol gedronken wordt en dat er drugs wordt gebruikt.

 

De gemeente en haar adviserende diensten moeten in het kader van de vergunningenprocedure het veiligheidsplan van de organisator vervolgens toetsen, maar kunnen ook een eigen risicoanalyse maken. Dit gebeurt aan tafel, onder regie van de gemeente, in een multidisciplinair verband. Zodoende kunnen de (adviserende) partners gezamenlijk inschatten hoe risico’s zich zullen manifesteren, welke gevolgen dit met zich meebrengt en welke mix van maatregelen geschikt is. Hierbij moeten de doelen met betrekking tot gezondheid, publieksveiligheid en opsporing met elkaar in balans gebracht worden. Hierbij wordt gekeken naar:

• de duur, aard en programmering van het evenement;

• het ruimtelijk profiel (ligging, wijze van afsluiting van het terrein, bereik door hulpdiensten);

• het publieksprofiel (het aantal bezoekers, de verplaatsing van bezoekers en de leeftijd van de bezoekers);

• De ervaring en professionaliteit van de organisator.

 

Het is aan de organisator om in hun veiligheidsplan aannemelijk te maken dat op een verantwoorde manier alcohol wordt geschonken tijdens het evenement. Er wordt verwacht dat er aandacht wordt besteed aan het voorkomen van het gebruik van alcohol onder minderjarigen en het voorkomen van drugsgebruik. In het veiligheidsplan, komen de volgende zaken aan bod:

• Op welke manier wordt voorkomen dat minderjarigen alcohol kunnen nuttigen tijdens het evenement;

• Op welke manier wordt gehandeld bij een signalering van het gebruik van alcohol door minderjarigen;

• Op welke manier wordt voorkomen dat er drugs mee wordt genomen naar het evenemententerrein;

• Op welke manier wordt omgegaan met personen onder invloed. Zowel tijdens het evenement, bij de toegang tot het evenement én het verlaten van het evenemententerrein;

• Op welke manier wordt omgegaan met verstrekkers van alcohol op het evenemententerrein die de Drank- en Horecawet niet naleven. Zowel door bezoekers áls personeel tijdens het evenement;

• Hoe wordt er omgegaan bij het aantreffen van drugs;

• Verantwoordelijkheid voor woordvoering en welke uitgangspunten die daarbij in acht worden genomen.

Om het voorkomen van het gebruik van alcohol (onder minderjarigen) en drugs goed te borgen in het veiligheidsplan kan de organisator in afstemming met de gemeente gebruik maken van adviezen van de GGD West-Brabant. Indien het noodzakelijk wordt geacht kan de gemeente (onaangekondigd) voor, tijdens of na het evenement controles uitvoeren gericht op het gebruik van alcohol onder minderjarigen en het gebruik van drugs.

 

Artikel 35 Drank- en Horecawet

Indien een organisator tijdens het evenement alcohol wilt schenken op een locatie die geen geldige Drank- en Horecawetvergunning heeft, kan de organisator een tijdelijke ontheffing aanvragen voor het schenken van zwak-alcoholische dranken. Dit is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

 

 

In de evenementenvergunning of de ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot de verstrekking van alcohol tijdens het evenement. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:

• Bezoekers informeren over de wettelijke kaders en huisregels die ten aanzien van alcohol, drugs en tabak gelden tijdens een evenement;

• Minderjarigen zichtbaar te laten door bijvoorbeeld het gebruik van bandjes;

 

Lachgas

De laatste jaren is het de tendens dat op evenementen lachgas wordt gebruikt. De verkoop en het gebruik van lachgas bij evenementen kunnen een risico vormen voor de openbare orde en veiligheid. Gebruik van lachgas kan schade aan de gezondheid opleveren en combinatie gebruik van lachgas en grotere hoeveelheden alcohol is gevaarlijk. Wanneer lachgas gebruikers deelnemen aan het verkeer brengt dat extra risico’s met zich mee. Het gebruik van lachgas in combinatie met een grote hoeveelheid alcohol kan gevaarlijk zijn. De verkoop van lachgas op en in de nabijheid van een evenementenlocatie in Zundert is niet toegestaan. Om te voorkomen dat tijdens evenementen lachgas ter verkoop wordt aangeboden, worden voorschriften verbonden aan de evenementenvergunning ter voorkoming van hinder en overlast.

 

 

Inzet van middelen (subsidie, diensten en materialen)

De gemeente heeft bij uitvoering van evenementen voor haar bewoners, bedrijven, bezoekers en organisatoren een faciliterende een dienstverlenende rol. De gemeente ondersteunt evenementen ook door het leveren van diensten en materialen. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen en gebruiken van dranghekken en containers, schoonmaakwerkzaamheden na afloop van een evenement en het gebruik van stroom.

 

Subsidie

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Zundert 2020 en de Nadere Regels Subsidie 2020 zijn de mogelijkheden neergelegd om subsidie aan te vragen. In het subsidiebeleid worden vooral de beleidsdoelstellingen benoemd, niet specifiek de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Om als organisatie in aanmerking te komen voor subsidie moet in ieder geval aangesloten worden bij deze doelstellingen:

• Sociale basis bevorderen;

• Investeren in de toekomst;

• Samen aan de slag voor bestaanszekerheid;

• Ondersteuning eenvoudig en dichtbij;

• Cultuur en vrijetijdseconomie.

 

Gebruik gemeentelijke materialen

Materialen, zoals dranghekken, zijn gratis te gebruiken door organisatoren van evenementen wanneer zij deze zelf halen en brengen. De mogelijke materialen staan genoemd in bijlage 4. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze materialen ligt bij de organisator. Er worden enkele standaard voorwaarden gehanteerd bij het gebruik van deze materialen:

• Het transport (vice versa) van de gemeentelijke materialen, zal door de gebruiker worden verzorgd;

• Voor het ophalen en het terugbrengen van de materialen, dient men vooraf en tijdig een afspraak te maken met de Servicedienst, bereikbaar op telefoonnummer 076 - 599 5600. Het gemeenteterrein is gelegen aan de Ambachten 18 te Zundert;

• Vermissingen, beschadigingen of vernielingen aan de materialen, zullen bij de gebruiker in rekening worden gebracht. Hiervoor zal de nieuwwaardeprijs in rekening worden gebracht;

• Het aanbrengen (beplakken of bevestigen) van affiches op en/of het verven is niet toegestaan;

• Het op een andere wijze gebruiken van de materialen dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, is niet toegestaan;

• De materialen dienen de eerste werkdag na het evenement, tenzij anders overeengekomen, te worden geretourneerd op ons gemeenteterrein aan de Ambachten 18 te Zundert.

 

 

Gebruik water- riool- en elektriciteitsaansluitingen

Het gebruik van water- en rioolaansluitingen is mogelijk indien dit ter plaatse aanwezig is. Op diverse locaties in de gemeente zijn aansluitingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

 

Binnen de gemeente Zundert worden nieuwe stroomkasten geplaatst. Op enkele plaatsen is dit op het moment van het schrijven van dit beleid al gebeurd, maar er zullen er nog meer volgen. Een organisator kan gebruik maken van stroom via deze stroomkast. Via een app of een registratie met een mobiel telefoonnummer kan worden ingelogd, waarna de stekker in de contactdoos geplaatst kan worden. Bij het vertrek wordt de transactie beëindigd, wat automatisch gebeurd bij het uitnemen van de stekker uit de contactdoos wordt deze transactie (stroomlevering) beëindigd. Omdat op meer locaties stroomkasten geplaatst gaan worden, zal uiteindelijk een overzicht gemaakt worden van de beschikbare stroomkasten. Tot die tijd zal per aanvraag worden bekeken of door de organisator stroom gewenst is en zo ja, op welke manier dit gerealiseerd kan worden. De kosten van het gebruik van de stroom zijn voor de organisator.

 

 

 

Toezicht en handhaving

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels ligt in de eerste plaats bij de evenementenorganisator. De gemeente Zundert is in algemene zin verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente en stelt vanuit die hoedanigheid voorwaarden op in de evenementenvergunning. De primaire verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het evenement en de naleving van de voorschriften uit de vergunning blijft altijd van de organisator van het evenement. De gemeente moet echter, als eindverantwoordelijke voor de openbare orde en leefbaarheid in de gemeente, wel controleren of de vergunninghouder de opgelegde voorschriften naleeft.

De gemeente wil graag zoveel mogelijk loslaten waar vertrouwen aanwezig is. Wanneer een organisator de goede informatie geeft en een serieuze partner vormt voor de gemeente, dan is het redelijk dit ook te belonen. De ervaringen met veel bestaande organisatoren leert dat dat ook goed kan.

 

Overtreding vergunningsvoorschriften

Bij niet-naleving van de voorschriften kan op grond van artikel 1:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert een vergunning of ontheffing worden ingetrokken. Een evenement is echter vaak al voorbij voordat deze sanctie kan worden opgelegd. Wanneer tijdens het evenement een geringe geluidovertreding geconstateerd wordt, kan dit een reden zijn voor het geven van een waarschuwing met de verplichting om muziek onmiddellijk zachter te zitten. Achteraf kan met de organisator een evaluatie plaatsvinden en kunnen er striktere voorwaarden verbonden zitten aan het volgende evenement. Hierbij zal vaak ook worden ingezet op toezicht om te controleren of aan de vergunningsvoorwaarden is voldaan. Bij een herhaalde overtreding van de vergunningsvoorschriften wordt uiteindelijk negatief op een nieuwe aanvraag beschikt.

 

Bij overtreding van de voorschriften kan bestuursdwang worden toegepast. Het bestuursorgaan kan dan een eind aan de overtreding (laten) maken door het opleggen van een herstelsanctie. Veelal zal dit een (preventie) last onder bestuursdwang zijn conform artikel 5:21 Awb. In artikel 6:1 APV is opgenomen dat een overtreding van ‘het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen’ wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. Bovendien kan worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak. Het opstellen van een proces-verbaal voor van een strafrechtelijke afwikkeling van een overtreding van de APV kan in het kader van flankerend beleid naast de politie ook door buitengewone opsporingsambtenaren worden uitgevoerd.

 

Evenement zonder vergunning

Wanneer een evenement zal gaan plaatsvinden zonder dat de vereiste vergunningen of ontheffingen zijn aangevraagd, loopt de organisator het risico dat het evenement wordt stilgelegd. In het kader van handhaving moeten de betrokken belangen alsnog worden afgewogen. Dit betekent dat binnen een redelijke termijn gekeken moet worden, als bijvoorbeeld de vergunning te laat is aangevraagd, of het evenement alsnog doorgang kan vinden door het verstrekken van de benodigde vergunningen. Wanneer de organisator geen vergunning heeft aangevraagd kan door de gemeente, afhankelijk van het tijdstip waarop de constatering plaatsvindt, een (preventieve) bestuursdwangaanschrijving aan de eigenaar van de locatie, en indien bekend aan de organisator, worden verzonden.

Openbare orde en veiligheid

De vergunninghouder is primair verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid van bezoekers op de locatie van het evenement of het evenemententerrein en moet daarom zorgen voor voldoende beveiliging. De rol van de politie is hierbij vooral subsidiair. De politie is echter wel de handhavende instantie waar het de openbare orde en veiligheid betreft in het gebied buiten de locatie of terrein van het evenement. Door aanwezigheid en zo nodig optreden van de politie, wordt verstoring van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen. Als de openbare orde ernstig wordt bedreigd door het plaatsvinden van het evenement zal in overleg tussen de burgemeester, de politie en de officier van justitie, worden bezien in hoeverre direct een einde aan het evenement kan en moet worden gemaakt. Uit het overleg kan overigens ook volgen dat van ingrijpen wordt afgezien als daardoor het risico op grotere problemen toeneemt. Afhankelijk van de aard en grootte van het evenement dient politiecapaciteit op maat te worden ingezet. Dit onderwerp is dan ook een van de aspecten die in het evenementenoverleg aan bod moeten komen.

 

Toepassen middelen tegen alcohol- en drugsgebruik bij evenementen

In het uitvoeringsprogramma van het Jeugdbeleidsplan 2019-2022 ‘samen werken aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat’ hebben we afgesproken jaarlijks verschillende activiteiten te gaan uitvoeren gericht op het verminderen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Zundert. Deze activiteiten zullen zowel preventief als repressief van aard zijn. Een onderdeel van de activiteiten gericht op het verminderen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in Zundert, is het preventief aanwezig zijn bij evenementen door onze buitengewoon opsporingsambtenaren.

 

In eerste instantie was de aanwezigheid op evenementen preventief. Hierbij is bijvoorbeeld al gebruik gemaakt van de landelijke campagne NIX18. Op deze manier hebben jongeren en ouders en/of verzorgers kennis kunnen maken met alcohol en drugspreventie. Er worden tijdens evenementen eerst waarschuwingen gegeven aan jongeren onder de 18 jaar die alcohol nuttigen. In een later stadium zal er op evenementen repressief gehandhaafd gaan worden. Dit gaat gepaard in samenwerking met onze partners, zoals de politie, HALT en Novadic Kentron.

 

 

 

 

 

De burgemeester van de gemeente Zundert,

J.G.P. Vermue

Burgemeester en wethouders van Zundert,

drs. J.W.F. Compagne J.G.P. Vermue

secretaris burgemeester

Bijlage 1. Bepalingen APV

 

AFDELING 3. EVENEMENTEN

 

Artikel 2:24 Definities

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de Gemeentewet en artikel 5:22;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;

g. sportwedstrijden, niet zijnde een vechtsportwedstrijd of –gala als bedoeld in het tweede lid, onder f.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie;

c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een straatfeest of buurtbarbecue;

f. een vechtsportwedstrijd of –gala, waaronder in ieder geval wordt begrepen een kooigevecht, kickboksevenement, freefightevenement en een daarmee vergelijkbare activiteit en een al dan niet in wedstrijdverband georganiseerd evenement waarbij de menselijke waardigheid in het geding is;

g. een snuffelmarkt;

3. In deze afdeling wordt verstaan onder snuffelmarkt: een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats. Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet.

 

Artikel 2:25 Evenement

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

2. De burgemeester kan categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor een meerjarige vergunning kan worden verleend.

3. Een aanvraag voor een vergunning, als bedoeld in het eerste lid met uitzondering van de evenementen in het vierde lid genoemd, dient ten minste twaalf weken voor aanvang van dit evenement volledig te zijn ingediend bij de burgemeester.

4. Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen tegelijkertijd;

b. het evenement plaatsvindt tussen 09.00 uur en maximaal 1.00 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is en maximaal 24.00 uur op andere dagen;

c. geen geluid ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 0.30 uur van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag of wanneer de andere dag een officiële feestdag is en maximaal 23.30 uur op andere dagen;

d. het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 70 dB(A) en 85 dB(c) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;

e. het evenement geen belemmering vormt voor de hulpdiensten – door het aanhouden van een vrije doorgangsruimte van 3,50 meter breed en 4,20 meter hoog en het vrijhouden van de locaties van de brandkranen – en niet plaatsvindt op een ontsluitingsweg of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer;

f. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object en zich hier minder dan 50 personen gelijktijdig in bevinden dan wel op verblijven;

g. er een organisator is;

h. de organisator tenminste drie weken voorafgaand aan het evenement, daarvan digitaal of schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester;

i. het geen wedstrijd met gemotoriseerde voertuigen betreft;

j. het geen vechtsportwedstrijd of –gala betreft zoals omschreven in artikel 2:24, tweede lid, onder f.

5. De burgemeester kan binnen drie weken na ontvangst van de melding besluiten een evenement als bedoeld in het vierde lid te verbieden dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden, als er aanleiding is te vermoeden dat door het evenement de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

6. Het college kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu.

7. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994.

8. Het bepaalde in het vierde is niet van toepassing op een evenement dat plaatsvindt in een door de burgemeester aangewezen gebied.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning van een evenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

10. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

11. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 

Artikel 2:25.1 Beëindiging evenement

1. Degene die een evenement organiseert of bij dat evenement feitelijk de leiding heeft, is verplicht:

a. dat evenement onverwijld te beëindigen indien de burgemeester een bevel geeft;

b. ervoor te zorgen dat, nadat het onder a bedoelde bevel door de burgemeester is gegeven, geen publiek meer tot het evenement toegelaten wordt;

c. ervoor te zorgen dat daartoe aangewezen ambtenaren te allen tijde toegang hebben tot het evenement;

2. Het is voor publiek verboden aanwezig te zijn bij een evenement ten aanzien waarvan een bevel, als bedoeld in het eerste lid, onder a, gegeven is.

Artikel 2:25.2 Op de weg achtergebleven stoffen na een evenement

Het college kan de organisator van een evenement verplichten te zorgen dat de op of in de nabijheid van de plaats waar het evenement wordt of werd gehouden, op de weg achtergebleven stoffen, die het milieu verontreinigen en direct verband houden of hielden met het evenement worden verwijderd overeenkomstig door hen te stellen regels.

 

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

 

Bijlage 2. Inhoud plannen

 

Situatietekeningen

 

Evenement wordt in een inrichting georganiseerd, en er zijn minder dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig:

• Een situatietekening van de omgeving van het gebouw en de bereikbaarheid van het gebouw met een noordpijl (schaal maximaal 1:1000) met maat- of schaalaanduiding;

• Een plattegrondtekening van het gebouw (schaal max. 1:100) met maat- of schaalaanduiding en legenda met de volgende aanduidingen/vermeldingen:

o Draairichting van deuren

o Sluitwerk van deuren (Pa-sluiting / Pb-sluiting)

o Vluchtrouteaanduidingen / transparantverlichting

o Noodverlichting

o Oriëntatieverlichting

o Draagbare en/of verrijdbare blustoestellen

o Inrichting tent opstelling (tafels, stoelen, bar, podium met afmetingen etc.).

o Max. aantal personen

o (nood)uitgangen inclusief de vrije doorgangsbreedte in m1.

o Vluchtroutes/ afmetingen bouwwerk

o Vrije vloeroppervlakte

 

Het evenement wordt buiten een inrichting georganiseerd:

• Een situatietekening van de omgeving van het terrein en de bereikbaarheid van het terrein met noordpijl (schaal 1:1000);

• Een plattegrondtekening van het terrein met daarop alle te plaatsen objecten, zoals een (feest)tent, een podium, een bar, tafels etc. (schaal max 1:500) met maat- of schaalaanduiding en legenda. Daarnaast moeten ook de aanwezige bebouwing, wegen, trottoirs, fietspaden, brandkranen weergegeven worden.

• Indien een evenement (gedeeltelijk) in een (feest)tent georganiseerd wordt, zal op een aparte situatietekening de indeling van de tent weergegeven moeten worden, met de volgende vermeldingen:

o Per verblijfsruimte de vrije vloeroppervlakte;

o Per verblijfsruimte het maximaal aantal personen gelijktijdig aanwezig;

o Per verblijfsruimte de gebruiksbestemming;

o Opstelling inventaris (tafels, stoelen, bar) en inrichtingselementen (stands, kramen, schappen, podia etc.) met afmetingen;

o Brand- en rookwerende scheidingsconstructies;

o Vluchtroutes;

o Draairichting van doorgangen;

o Nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte ervan;

o Vluchtroute-aanduidingen;

o Noodverlichting;

o Brandblusvoorzieningen;

o Brandweeringang;

o Vermelding materiaal tent inclusief tentcertificaat;

o Tentboek.

 

 

 

 

Veiligheidsplan

Verplichte onderdelen in een veiligheidsplan zijn de volgende:

• Een voorblad met de titel ‘veiligheidsplan’ en relevante informatie over het evenement;

• Contactgegevens van de organisator, beveiliging en EHBO;

• Een inleiding over het evenement;

• Een organisatieprofiel van de organisator;

• Een evenementenprofiel, waarin de gegevens van het evenement beschreven staan. Het gaat dan om de datum, tijdstip(pen), data en tijden van op- en afbouw, beschrijving evenement, programmering;

• Publieksprofiel, waarin de gegevens van de bezoekers beschreven staan. Het gaat dan om het soort bezoekers, de verblijfsduur, het aantal bezoekers (gelijktijdig);

• Ruimtelijk profiel, waarin de gegevens van de locatie beschreven staan. Het gaat dan om het adres, de ruimtelijke omgeving, plattegronden, bereikbaarheid voor bezoekers en hulpdiensten, sanitaire voorzieningen etc.;

• Een kopje waarin genoemd staat hoe men met alcohol- en drugs omgaat (zie voor de inhoud pagina);

• Toezicht en beveiliging, waarin staat wat al is geregeld qua beveiligingsorganisatie en/of toezichthouders;

• Brandveiligheid, waarin staat welke risico’s er zijn en welke preventieve maatregelen getroffen worden;

• Medische organisatie, waarin staat welk geneeskundig personeel aanwezig is, op welke manier gehandeld wordt bij een ongeval of letsel;

• Verkeer en vervoer, waarbij wordt vermeldt op welke manier de verkeersstromen, parkeervoorzieningen, afzettingen en verkeersregelaars geregeld zijn;

• Een uitwerking van incidenten en oplossingen, waarbij de verschillende scenario’s denkbaar zijn;

o Verstoring door overmatig drank- of drugsgebruik

o Verstoring openbare orde

o Brand of ontploffing

o Overcrowding

o Extreme weersomstandigheden

o Uitwerking ontruiming evenemententerrein

o Routes voor hulpdiensten

• Het beveiligingsplan van de beveiligingsorganisatie

• Een plattegrond van het terrein/situatieschets omgeving

• De huisregels die gelden tijdens het evenement

 

 

 

Bijlage 3. Locatiebeleid

 

Antoon Jurriënsplein

Locatie

Antoon Jurriënsplein te Wernhout

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

3

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

Buitengebied (voor zover niet specifiek benoemd)

Locatie

Gebied buiten de bebouwde kom van alle kernen in de gemeente Zundert met uitzondering van locatie Tiggeltsebergsestraat

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

B-evenement

Autorally Stichting Autosport Zuid-West-Nederland

Maximaal aantal evenementen per jaar

3 x per jaar op dezelfde locatie in het buitengebied (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

3 x per jaar op dezelfde locatie in het buitengebied, waarbij een maximum geldt van 25 evenementen per jaar in totaal (B-evenement)

Maximale duur evenement

1 dag

 

CLTV-terrein

Locatie

CLTV-terrein aan de Molenstraat te Zundert

Soort evenement

B-evenement

C-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

1 (B-evenement)

3 (C-evenement)

Maximale duur evenement

1 dag (B-evenement)

4 aaneengesloten dagen (C-evenement)

 

Dorpskern Achtmaal (voor zover niet specifiek benoemd*)

Locatie

Bebouwde kom van Achtmaal

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

B-evenement

Carnavalsoptocht

Sinterklaasintocht

Autorally Stichting Autosport Zuid-West-Nederland

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 x per maand op dezelfde locatie (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

3 (B-evenement)

1 (C-evenement)

Maximale duur evenement

2 aaneengesloten dagen (B- en C- evenement)

* Deze beperking geldt niet voor genoemde op- en intochten, deze mogen in de gehele dorpskern plaatsvinden

 

Dorpskern Klein Zundert (voor zover niet specifiek benoemd*)

Locatie

Bebouwde kom van Klein Zundert met uitzondering van locatie Jan Koekenplein

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

Sinterklaasintocht

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 x per maand op dezelfde locatie (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

Maximale duur evenement

1 dag

* Deze beperking geldt niet voor genoemde op- en intochten, deze mogen in de gehele dorpskern plaatsvinden

 

Dorpskern Rijsbergen (voor zover niet specifiek benoemd*)

Locatie

Bebouwde kom van Rijsbergen met uitzondering van locaties Kennedyplein, Koutershof, Lindekensplein, Parkeerplaats nabij Lindekensplein en Sint Bavostraat

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

B-evenement

Carnavalsoptocht

Kindercarnavalsoptocht

Sinterklaasintocht

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 x per maand op dezelfde locatie (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

2 (B-evenement)

Maximale duur evenement

1 dag

* Deze beperking geldt niet voor genoemde op- en intochten, deze mogen in de gehele dorpskern plaatsvinden

 

Dorpskern Wernhout (voor zover niet specifiek benoemd*)

Locatie

Bebouwde kom van Wernhout met uitzondering van locaties Antoon Jurriënsplein en Wernhoutseweg

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

Carnavalsoptocht

Sinterklaasintocht

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 x per maand op dezelfde locatie (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

 

Maximale duur evenement

1 dag

* Deze beperking geldt niet voor genoemde op- en intochten, deze mogen in de gehele dorpskern plaatsvinden

 

Dorpskern Zundert (voor zover niet specifiek benoemd)

Locatie

Bebouwde kom van Zundert met uitzondering van locaties CLTV-terrein, Markt, Molenstraat en Van Goghplein

Soort evenement

Meldingsplichtig evenement

A-evenement

B-evenement

Bloemencorso

Kinderbloemencorso

Carnavalsoptocht

Sinterklaasintocht

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 x per maand op dezelfde locatie (Meldingsplichtig-evenement en A-evenement)

3 (B-evenement)

Maximale duur evenement

3 aaneengesloten dagen (Bloemencorso)

1 dag (overige evenementen)

* Deze beperking geldt niet voor genoemde op- en intochten, deze mogen in de gehele dorpskern plaatsvinden

 

Gemeente Zundert

Locatie

Het gehele of grotere delen van het grondgebied van de gemeente Zundert, binnen en buiten bebouwde kom

Soort evenement

Wandel- en fietstochten en wielerwedstrijden

Maximaal aantal evenementen per jaar

20

Maximale duur evenement

Afhankelijk van het evenement

 

Jan Koekenplein

Locatie

Jan Koekenplein te Klein Zundert

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

2

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

Kennedyplein

Locatie

Kennedyplein te Rijsbergen

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

2

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

Koutershof

Locatie

Parkeerterrein Koutershof te Rijsbergen

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

1

Maximale duur evenement

2 aaneengesloten dagen

 

Lindekensplein

Locatie

Lindekensplein te Rijsbergen

Soort evenement

A-evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 (A-evenement)

5 (B-evenement)

Maximale duur evenement

1 dag (A-evenement en B-evenement)

4 aaneengesloten dagen (B-evenement enkel in de vorm van kermis)

 

 

Markt

Locatie

Markt te Zundert

Soort evenement

A-evenement

B-evenement

C-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

3 (A-evenement)

4 (B-evenement)

3 (C-evenement)

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

Molenstraat

Locatie

Molenstraat te Zundert

Soort evenement

B-evenement

C-evenement

Jaarlijkse gemeentelijke dodenherdenking

Maximaal aantal evenementen per jaar

4 (B-evenement)

3 (C-evenement)

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

 

Sint Bavostraat

Locatie

Sint Bavostraat te Rijsbergen

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

5

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

Tiggeltsebergsestraat c.a.

Locatie

Terrein aan de Tiggeltsebergsestraat en aangrenzende straten te Rijsbergen

Soort evenement

B-evenement

C-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

2 (B-evenement)

1 (C-evenement)

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

Van Goghplein

Locatie

Van Goghplein te Zundert

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

2

Maximale duur evenement

2 aaneengesloten dagen

 

Wernhoutseweg

Locatie

Wernhoutseweg te Wernhout

Soort evenement

B-evenement

Maximaal aantal evenementen per jaar

3

Maximale duur evenement

4 aaneengesloten dagen

 

 

Bijlage 4. Lijst gemeentelijke materialen

 

Naar boven