Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 108768Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan "Heusden komgebied, wijziging Antoniusstraat ong."

Burgemeester en wethouders van Asten hebben op 1 april 2021 het wijzigingsplan “Heusden komgebied, wijziging Antoniusstraat ong.” vastgesteld.

Het wijzigingsplan voorziet in het toekennen van een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel Antoniusstraat ong. (naast nummer 23)

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2020003-VS01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens kunt u de papieren versie van het wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan kan met ingang van 10 april 2021 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben.

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.