Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 108473BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde houdende regels omtrent de tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten (Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zeewolde)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

 

gelezen het voorstel van afdeling Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning d.d. 22 maart 2021;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 35 Participatiewet;

overwegende dat het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een inwoner in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK);

overwegende dat het daarom wenselijk is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

 

Besluit

 

vast te stellen de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten Gemeente Zeewolde

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

  • b.

   huishouden: alleenstaande, alleenstaande ouder met ten laste komende kinderen, gehuwden/samenwonenden met of zonder ten laste komende kinderen.

  • c.

   inkomensterugval: een onvoorzienbare, onvermijdelijke terugval van 30% in het inkomen als gevolg van de coronacrisis;

  • d.

   peildatum oud: de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020

  • e.

   peildatum nieuw: de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021

  • f.

   TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

  • g.

   voorliggende voorziening woonlasten: huurtoeslag, voorlopige teruggave bij eigen woningbezit en/of overeengekomen tijdelijke verlaging/opschorting huurbetalingsverplichting.

  • h.

   wet: Participatiewet;

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2. Doelgroep TONK

 • 1.

  Een tegemoetkoming TONK is bedoeld voor het huishouden van de aanvrager van 18 jaar en ouder:

  • a.

   die door de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval van minimaal 30% in zijn of haar inkomen; en

  • b.

   waarvan de noodzakelijke woonlasten meer dan 40% van het beschikbare inkomen is in de Peilmaand Nieuw, ten opzichte van Peilmaand Oud; en

  • c.

   die daardoor noodzakelijke woonlasten niet meer kan voldoen, en

  • d.

   waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden, zoals het recht op huurtoeslag, voorlopige teruggave bij eigen woningbezit en/of overeengekomen tijdelijke verlaging/opschorting huurbetalingsverplichting.

 • 2.

  Als het netto inkomensverlies onder a. eerste lid niet goed te bepalen is, ziet het college het gemiddeld jaarinkomen in 2019 als peilmaand oud.

Artikel 3. Voorwaarden tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten

 • 1.

  Het college kan een tegemoetkoming TONK verstrekken aan het huishouden van de aanvrager die te maken heeft met een inkomensterugval, waardoor de betaling van noodzakelijke kosten niet mogelijk is uit de beschikbare geldmiddelen, waarbij uitsluitend de beschikbare geldmiddelen boven een bedrag van €53.100 in aanmerking wordt genomen.

 • 2.

  Er kan volstaan worden met een verklaring van de aanvrager dat de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19);

 • 3.

  Het college verstrekt geen tegemoetkoming indien en voor zover de aanvrager recht heeft op een voorliggende voorziening, waaronder woonkostentoeslag. De Tozo, TVL en NOW worden niet als voorliggende voorziening beschouwd.

 • 4.

  De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zeewolde’ zijn niet van toepassing op de aanvragen TONK, voor zover de onderhavige beleidsregels daarvan afwijken.

 • 5.

  De Inlichtingenplicht zoals omschreven in artikel 17 van de wet is onverkort van toepassing. Dat betekent dat de aanvrager elke wijziging die van invloed is of kan zijn op het recht of op de hoogte van de tegemoetkoming moet doorgeven aan het college.

Artikel 4. Noodzakelijke kosten

 • 1.

  De tegemoetkoming TONK heeft in elk geval betrekking op de volgende voor de aanvrager noodzakelijke algemene kosten van bestaan:

  • -

   kosten van huur van de woning die door de aanvrager bewoond wordt;

  • -

   servicekosten tot een maximumbedrag van € 48,- per maand;

  • -

   kosten van de hypotheekrente voor de woning die door de aanvrager bewoond wordt;

  • -

   VVE bijdrage tot een maximumbedrag van € 48,- per maand.

  • -

   Kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning.

 • 2.

  Woonlasten zoals genoemd in het eerste lid, komen voor vergoeding in aanmerking voor zover deze in totaal een bedrag van €600 per maand te boven gaan.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via www.meerinzicht.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 2.

  Aanvrager overlegt bij de aanvraag:

  • a.

   de bewijzen van het inkomen van de maand januari 2020 en de maand januari 2021;

  • b.

   de bewijzen van de beschikbare geldmiddelen op 1 januari 2021;

  • c.

   de bewijzen van de noodzakelijke kosten van de maand januari 2021;

  • d.

   Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 augustus 2021.

 • 3.

  Bij de aanvraag verklaart de aanvrager dat de onvoorziene en onvermijdelijke terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband met het coronavirus (Covid-19)

Artikel 6. Terugwerkende kracht en duur van de regeling

 • 1.

  Een aanvraag voor een tegemoetkoming TONK kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari tot 1 juli 2021.

Artikel 7. Maximale hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De maximale tegemoetkoming op basis van deze beleidsregels bedraagt € 2.500 per huishouden over de periode waarop de TONK betrekking heeft.

 • 2.

  De tegemoetkoming TONK bedraagt nooit meer dan de hoogte van de inkomensterugval over de periode waarop de verstrekte Tonk betrekking heeft.

Artikel 8. Inkomen

 • 1.

  Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het inkomen op het moment van de peildatum van aanvrager en de partner van de aanvrager of daarmee gelijkgestelde.

 • 2.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit een uitkering;

  • c.

   inkomen uit verhuur; en

  • d.

   inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 9. Beschikbare geldmiddelen

 • 1.

  Beschikbare geldmiddelen zijn geldmiddelen waarover de aanvrager en de partner van de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken.

 • 2.

  Het betreft de beschikbare geldmiddelen van de aanvrager en de partner van de aanvrager, of daarmee gelijkgestelde.

 • 3.

  Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan:

  • a.

   contant geld;

  • b.

   geld op betaal- en spaarrekeningen;

  • c.

   cryptovaluta (zoals bitcoins);

  • d.

   de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).

 • 4.

  Indien de aanvrager binnen zeer korte termijn over voldoende middelen kan beschikken om de kosten zelf te dragen, of de noodzaak tot bijstandsverlening het gevolg is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid, kan de tegemoetkoming in de vorm van een lening worden verstrekt.

Artikel 10. Afzien opleggen verhuisverplichting

Het college legt aan de aanvrager die op basis van deze beleidsregel in aanmerking komt voor de tegemoetkoming TONK, geen verhuisverplichting op.

Artikel 11. Drempelbedrag

Geen tegemoetkoming TONK wordt verstrekt voor zover de kosten waarvoor de tegemoetkoming wordt gevraagd, een bedrag van € 138 niet te boven gaan.

Artikel 12. Uitbetaling

De uitbetaling vindt eenmalig plaats.

Artikel 13. Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK kan het college, gelet op alle omstandigheden waaronder een terugval in inkomen van de aanvrager als gevolg van de coronacrisis, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een tegemoetkoming TONK, indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 14. Terugvordering en verhaal

 • 1.

  De aanvrager is verplicht de tegemoetkoming te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is.

 • 2.

  Het college kan besluiten om steekproefsgewijs de rechtmatigheid van de tegemoetkoming te controleren.

 • 3.

  Indien achteraf blijkt dat op basis van onjuiste of onvolledige informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag een tegemoetkoming is verstrekt, dan kan het college overgaan tot terugvordering.

 • 4.

  Invordering en terugvordering vinden plaats op de wijze zoals in de wet en de beleidsregels terugvordering en verhaal is bepaald, met uitzondering van de bevoegdheden van artikel 58, eerste lid.

Artikel 15. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2021.

 • 2.

  De beleidsregels vervallen op 1 augustus 2021.

Artikel 16. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zeewolde”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 30 maart 2021.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter