Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 108083Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunningvrij project kappen boom, Honthem 16, 6269 NR Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning als vergunningvrij is aangemerkt:

voor het kappen van een boom op het perceel Honthem 16, 6269 NR Margraten (verzonden d.d. 6 april 2021).

Bezwaar

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via hetKlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 8 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans