Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 107803Plannen | ruimtelijkGemeente Vaals - vaststelling bestemmingsplan - Maastrichterlaan 129, Vaals

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Bekendmaking gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Maastrichterlaan 129 te Vaals

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021 gewijzigd heeft vastgesteld:

Het bestemmingsplan Maastrichterlaan 129 e.o als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0981.BPMaastrichterlaan-VG01.

(raadsbesluit nr. 20.0009701).

Inwerkingtreding: 21 mei 2021

Plangebied

Het bestemmingsplan ziet op het wegnemen van de mogelijkheid voor de verkoop van LPG brandstoffen aan het tankstation aan de Maastrichterlaan 129 te Vaals.

Wijzigingen

Met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen meegenomen voor de vaststelling van het plan door de gemeenteraad:

 

 • 1.

  Verbeelding: Op de verbeelding dient de gebiedsaanduiding LPG (veiligheidszone) weggehaald te worden.

 • 2.

  Verbeelding: Daarnaast is op de verbeelding de functie aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen met LPG opgenomen’, deze aanduiding dient te worden aangepast naar ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG’.

 • 3.

  Artikel 3.1 onder b: Dit artikelonderdeel wordt als volgt verwoord “Een verkooppunt voor motorbrandstoffen met uitzondering van LPG, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG”.

 • 4.

  Artikel 3.5.2: onder f wordt als volgt verwoord: “opslag van brand- en explosiegevaarlijke goederen en materialen, waaronder opslagruimte voor vuurwerk, met uitzondering van opslag van brandstoffen (niet zijnde LPG) ter plaatse van de aanduiding ‘verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG’. Opslag van LPG is niet toegestaan’.

 • 5.

  Artikel 16.2 en 16.2.1: Volledig schrappen.

 • 6.

  Toelichting: in de toelichting zal in de betreffende paragrafen tekstueel de sanering van het LPG worden beschreven en verwijzingen naar de aanwezigheid daarvan geschrapt: “Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient de raad bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De gemeenteraad kan op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken belangen, andere bestemmingen en regels voor gronden vaststellen. Op vrijdag 25 oktober is het ontwerp-bestemmingsplan Maastrichterlaan 129 e.o. ter inzage gelegd. Daarbij is de destijds vigerende planologische en milieutechnische situatie bestemd, waaronder ook de aanwezigheid van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg. Vanwege milieutechnische redenen en de eventuele veiligheidsrisico’s die zich kunnen openbaren bij de aanwezigheid van een LPG-verkooppunt in de bestaande kern van Vaals, acht de raad het vanuit een ruimtelijk oogpunt wenselijk dat de verkoop van LPG op deze locatie aan de Maastrichterlaan thans wordt stopgezet. In dat kader heeft de gemeente met de eigenaar van het perceel en de inrichtinghouder een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten, waarin partijen overeenstemming hebben bereikt over de uitfasering van de verkoop van LPG. Daarbij is overeen gekomen dat de verkoop van LPG op deze locatie per 20 februari 2020 wordt beëindigd. Onderdeel van deze afspraken is verder dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ten aanzien van deze locatie op korte termijn zal aanpassen, zodat ook publiekrechtelijk is geborgd dat de verkoop van LPG op deze locatie niet langer mogelijk is. Op 14 oktober 2020 is door de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg bij een controle geconstateerd, dat de LPG tanks inmiddels zijn geamoveerd. Tevens heeft de inrichtinghouder een verzoek ingediend tot aanpassing/intrekking van de milieuvergunning.”

 • 7.

  Paragraaf 5.1 in de toelichting: aanpassen naar nieuwe eis voor verhard oppervlak van 80 mm in 2 uur conform nieuwe keur 2019.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen met ingang van 9 april 2021 tot en met 21 mei 2021 digitaal ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vaals.nl. Daarnaast zal tijdens de openingstijden de analoge versie van het bestemmingsplan in het gemeentehuis ter inzage liggen.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen bovengenoemde termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit recht komt toe aan degene die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad. Voor zover het wijzigingen betreft, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht, kan een ieder beroep instellen. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn naast het indienen van beroep een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht- spraak van de Raad van State.