Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 107526Overige besluiten van algemene strekkingOntheffing Geluidhinder tijdens nachtelijke werkzaamheden aan spoorlijn in de bebouwde kom van Barneveld tussen kilometer 14.280 tot en met 15.208

 

Op 6 april 2021 is een ontheffing geluidhinder verleend voor het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden zoals vernieuwing spoortak, spoorstaven en wissels aan de spoorlijn in de bebouwde kom van Barneveld tussen kilometer 14.280 tot en met 15.208. Deze werkzaamheden vinden plaats gedurende de periode donderdag 22 juli om 01.00 uur tot en met dinsdag 26 juli 2021 om 05.00 uur.

 

Inzien en bezwaar maken

Het besluit ligt ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.