Verordening op de rekenkamer gemeente Zwijndrecht

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gelezen het voorstel van de rekenkamer 16 maart 2021 21G15;

 

Gelet op artikel 81a van de wet op de rekenkamer];

 

Gezien het advies van de rekenkamer

 

B e s l u i t

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de rekenkamer gemeente Zwijndrecht

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: de Gemeentewet;

 • b.

  raad: gemeenteraad van Zwijndrecht;

 • c.

  klankbordgroep: klankbordgroep voor de rekenkamer gevormd door leden uit de raad van Zwijndrecht;

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;

 • e.

  griffier: griffier van de gemeente Zwijndrecht;

 • f.

  rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Zwijndrecht;

 • g.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer van de gemeente Zwijndrecht;

 • h.

  lid: het lid van de rekenkamer van de gemeente Zwijndrecht.

 

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  Gelet op artikel 81a van de wet is er een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit twee leden, waaronder de voorzitter.

 • 3.

  De rekenkamer heeft tot taak onderzoek te doen als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de wet.

 

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt uit haar midden een selectiecommissie die de gesprekken voert met de kandidaten en een voordracht opstelt voor de raad.

 • 2.

  De raad benoemt de voorzitter en het lid van de rekenkamer voor de duur van 6 jaar op voordracht van de selectiecommissie, genoemd onder lid 1.

 • 3.

  De selectiecommissie doet de voordracht vergezeld gaan van een verklaring van elke kandidaat bevattende:

  • a.

   De mededeling dat de kandidaat een benoeming als lid zal aanvaarden, en

  • b.

   Een overzicht van de openbare betrekkingen die de kandidaat bekleedt.

 • 4.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de vergadering van de rekenkamer. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt het lid op als voorzitter.

 • 5.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en het lid van de rekenkamer vraagt de selectiecommissie een advies aan (de zittende leden van) de rekenkamer.

 • 6.

  Door de te benoemen personen wordt een verklaring omtrent het gedrag overgelegd.

 

Artikel 4 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De rekenkamer bericht de raad als één van de ontslaggronden zich voordoet, bedoeld in artikel 81c, zesde of zevende lid, van de wet.

 • 2.

  De rekenkamer bericht de raad als één van de gronden voor non-actiefstelling zich voordoet bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid, van de wet.

 • 3.

  In de gevallen bedoeld in artikel 81c, zevende lid, en in artikel 81d, tweede lid, van de wet adviseert de griffier de raad over de vraag of al dan niet moet worden overgegaan tot ontslag, respectievelijk het op non-actief stellen van het desbetreffende lid.

 • 4.

  De griffier adviseert de raad tevens met betrekking tot een beslissing tot verlenging of beëindiging van een maatregel als bedoeld in artikel 81d, eerste of tweede lid.

 • 5.

  Voorafgaand aan een advies zoals bedoeld in het derde en vierde lid pleegt de griffier overleg met de rekenkamer.

 

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  De raadsgriffie is belast met het secretariaat van de rekenkamer. Onder het secretariaat worden gerekend: de agendaplanning, het agenderen en versturen van vergaderstukken, de verslaglegging, de vorming van de dossiers en het beheer van het budget.

 • 2.

  De griffier staat de rekenkamer bij de uitvoering van haar taken bij en legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 

Artikel 6 Openbaarheid

 • 1.

  De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 2.

  De rekenkamer kan openbare vergaderingen beleggen.

 

Artikel 7 Onderzoeksprotocol

 • 1.

  De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol voor de uitvoering van haar onderzoek vast.

 • 2.

  In het onderzoeksprotocol werkt de rekenkamer uit wat voor een soort onderzoeken hij verricht en welke tijdsduur daarmee is gemoeid.

 • 3.

  Het onderzoeksprotocol wordt na vaststelling door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad gezonden.

 

Artikel 8 klankbordgroep

 • 1.

  De raad stelt een klankbordgroep in bestaande uit minimaal 4 leden van de raad, afkomstig uit verschillende fracties (waaronder ook raadscommissieleden).

 • 2.

  De klankbordgroep overlegt minimaal twee keer per jaar met de rekenkamer over de werkzaamheden van de rekenkamer. In dit overleg komt onder andere aan de orde de contacten tussen rekenkamer en raad, de voortgang van de onderzoeken, de afstemming tussen rekenkamer, college en de ambtelijke organisatie en de onderwerpselectie.

 • 3.

  Op verzoek van de klankbordgroep en van de rekenkamer zal in alle gevallen vaker overleg plaatsvinden.

 • 4.

  De leden van de klankbordgroep ontvangen een vergoeding voor deelname aan de klankbordgroep zoals bedoeld in artikel 3.1.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers Zwijndrecht.

 

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamer stelt elk jaar vóór 1 april een onderzoeksplan vast en brengt het vervolgens ter kennis van de raad.

 • 2.

  De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Bij iedere onderzoeksopzet geeft de rekenkamer de contactmomenten aan met de klankbordgroep. De klankbordgroep brengt advies uit aan de rekenkamer over de onderzoeksopzet.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad gestuurd.

 • 4.

  De raad legt zijn verzoek aan de rekenkamer ingevolge het bepaalde in artikel 182, tweede lid, van de wet vast in een besluit. De griffier draagt zorg voor het doorgeleiden van dit verzoek aan de rekenkamer.

 • 5.

  Over een verzoek als bedoeld in het vierde lid vindt overleg plaats met de klankbordgroep. De rekenkamer bericht vervolgens de raad zo snel mogelijk of en op welke wijze aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, motiveert zij haar besluit.

 

Artikel 10 Rapportage rekenkamer

 • 1.

  Voordat de rekenkamer tot vaststelling en openbaarmaking van een onderzoeksrapport overgaat, stelt zij de onderzochte partijen schriftelijk op de hoogte van het conceptrapport daarvan.

 • 2.

  De rekenkamer stelt de betrokken partijen in de gelegenheid tot ambtelijk wederhoor. Betrokken partijen kunnen binnen een door de rekenkamer te bepalen termijn schriftelijk reageren op de bevindingen in het onderzoeksrapport of een door de rekenkamer geselecteerd deel daarvan.

 • 3.

  De rekenkamer kan het college binnen een door de rekenkamer te bepalen termijn in de gelegenheid stellen tot bestuurlijk wederhoor.

 • 4.

  Na de in het tweede c.q. derde lid bedoelde termijn sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt zij een definitief rapport op waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen, de eventuele bestuurlijke reactie van het college, alsmede het nawoord van de rekenkamer zijn opgenomen.

 • 5.

  Het definitieve rapport wordt vergezeld van een door de rekenkamer opgesteld raadsvoorstel naar de raad gezonden.

 • 6.

  De raad neemt het rapport en bijbehorend raadsvoorstel uiterlijk twee maanden na ontvangst in behandeling.

 • 7.

  De rekenkamer geeft voor de behandeling in de raad een presentatie over het onderzoek. Hierbij wordt de raad in de gelegenheid gesteld technische vragen te stellen. Dit gebeurt in een oriëntatieavond.

 • 8.

  Bij de politieke behandeling van het onderzoek in de raad is de rekenkamer niet betrokken, de rekenkamer is bij de oriëntatieavond aanwezig voor het beantwoorden van technische vragen.

 

Artikel 11 Vergoeding werkzaamheden

 • 1.

  De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding. Daarnaast worden reiskosten vergoed.

 • 2.

  De vergoeding per maand bedraagt voor de voorzitter € 1000, - en voor het lid € 500,-. Reiskosten worden aan € 0,19 per kilometer vergoed. Alle in dit lid genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 • 3.

  De maandelijkse vergoeding wordt met ingang van 1 januari 2020 jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding aan raadsleden. De vergoeding van de reiskosten volgt de interne regeling van de gemeente Zwijndrecht.

 

Artikel 12 Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget, uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   De vergoedingen aan de leden;

  • b.

   De ambtelijk medewerkers;

  • c.

   Externe deskundigen die door de rekenkamer worden ingeschakeld;

  • d.

   Bureaukosten;

  • e.

   Eventuele andere uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid, van de wet.

 

Artikel 13 Periodieke evaluatie

 • 1.

  In opdracht van de raad wordt het functioneren van de rekenkamer gedurende de zittingsperiode minimaal 1 x geëvalueerd.

 • 2.

  De kosten van de evaluatie komen niet ten laste van het budget van de rekenkamer, maar van de raad.

 • 3.

  De klankbordgroep brengt één keer per jaar aan de raad een verslag uit van de voortgang van de uitvoering van door de raad aangenomen aanbevelingen.

 

Artikel 14 Intrekkingsbepaling

De verordening op de Rekenkamer Zwijndrecht 2019, vastgesteld op 1 augustus 2019, wordt ingetrokken.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt na de voorgeschreven bekendmaking met terugwerkende kracht in werking per 1 maart 2021.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de rekenkamer Zwijndrecht’.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 maart 2021

De griffier, De voorzitter,

Naar boven