Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 106110Overige besluiten van algemene strekking



AANWIJZINGS- EN INWERKINGTREDINGSBESLUIT ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS TRANSVAALKWARTIER NOORD II (BUURT 32), CENTRUM, DEN HAAG

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

- in het raadsvoorstel inzake ondergrondse inzamelcontainers voor restafval in Transvaalkwartier, Stations-/Rivierenbuurt (RIS174901) besloten is in verschillende buurten ondergrondse restafvalcontainers te plaatsen;

- in het raadsvoorstel ondergrondse restafvalcontainers (RIS160943) criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

- in het raadsvoorstel inzake overige ondergrondse restafvalcontainers (RIS302553) gewijzigde criteria zijn vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers;

- het gewijzigd definitief plaatsingsplan is vastgesteld (RIS287761);

- in de buurt Transvaalkwartier Noord ondergrondse restafvalcontainers zijn geplaatst;

 

gelet op artikel 4, tweede lid Afvalstoffenverordening 2010;

 

besluit:

 

I. vanaf 21 april 2021 in de buurt Transvaalkwartier Noord (buurt 32) de rood gearceerde percelen in

het gebied zoals aangegeven op de bij dit besluit gevoegde kaart: ”ORAC’S PROGRAMMA; 32

Transvaalkwartier Noord (Centrum); Het Definitief Plaatsingsplan III” aan te wijzen als percelen

waar de inzameling van het huishoudelijk afval via ondergrondse restafvalcontainers zal

plaatsvinden.

 

II. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

 

Den Haag, 30 maart 2021

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

 

de secretaris,

 

de burgemeester,

 

 

 

Ilma Merx

 

Jan van Zanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Ingevolge het raadsvoorstel inzake ondergrondse inzamelcontainers voor restafval in Transvaalkwartier, Stations-/Rivierenbuurt (RIS174901) zijn in de buurt Transvaalkwartier Noord (buurt 32) ondergrondse restafvalcontainers geplaatst waarmee het huishoudelijk afval wordt ingezameld.

 

Voor de percelen aan de Steijnlaan met de huisnummers 105 t/m 247 geldt dat het huishoudelijk afval nog wekelijks aan huis wordt opgehaald. Voor deze percelen aan de Steijnlaan kon aan de randvoorwaarden voor het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers niet worden voldaan.

 

Op grond van het Raadsvoorstel inzake overige ondergrondse restafvalcontainers (RIS302553) kunnen de percelen aan de Steijnlaan met de huisnummers 105 t/m 247 het huishoudelijk afval aanbieden via de reeds geplaatste ondergrondse restafvalcontainers in de Reitzstraat ter hoogte van huisnummers 214 en 278 (locaties 32-25 en 32-26D). En aan de overzijde van de Steijnlaan in de Scheepersstraat ter hoogte van huisnummer 194 (locatie 33-01) en de locatie in de Cillierstraat ter hoogte van huisnummer 10 (locatie 32-02). Beide locaties zijn bereikbaar via een voetgangersoversteekplaats. Om hiertoe te komen is de maximale loopafstand (van perceel tot de container) zoals opgenomen in het voorstel van het college inzake kadervoorstel ondergrondse inzamelcontainers voor restafval (RIS160943), verruimd naar de randvoorwaarde over de loopafstand als opgenomen in het 4e en 5e Programma. Een verruiming van de loopafstand voor de percelen aan de Steijnlaan is aan de orde, omdat op routes voor OV (tram) uit oogpunt van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid (uitwijkmanoeuvres) een stilstaande vuilniswagen vermeden moet worden.

 

Zoals aangegeven is het niet mogelijk om de ondergrondse restafvalcontainers dichterbij te plaatsen.

Voor verschillende bewoners van de Steijnlaan zijn hiermee de loopafstanden langer dan 125 meter (namelijk maximaal 166 meter). Door middel van een brief zijn de bewoners hierover geïnformeerd. Er zijn geen reacties ontvangen.

 

Plattegrond

 

 

 

Bezwaarclausule met voorlopige voorziening voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet

Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar:Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 

 • -

  naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent ) en e-mailadres;

 • -

  de datum en handtekening;

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

 • -

  de argumenten voor bezwaar.

   

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

 

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.