Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 105960Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - bouwen van 6 woningen - Vetwei 7 t/m 13 (oneven) en Tolschestraat 23 en 23 a (oneven), Velp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht deze vergunning verlenen.

Voor: het bouwen van 6 woningen (zaaknr.: Z/20/249260 )

Locatie: Vetwei 7 t/m 13 (oneven) en Tolschestraat 23 en 23a (oneven) te Velp

De aanvraag, de definitieve beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de definitieve beschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente Grave. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank te `s-Hertogenbosch. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken. De termijn begint te lopen op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die eerder hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt. Ook belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt kunnen beroep instellen. Een beroep schort de werking van het besluit niet op. Degenen die beroep instellen kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken om het besluit te schorsen. Het postadres van de rechtbank is: Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.