Gemeenteblad van Oirschot

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotGemeenteblad 2021, 105594VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent het verstrekken van schuldhulpverlening of de afwijzing ervan (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021)

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 februari 2021;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 9 maart 2021;

gelet op artikel artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

Artikel 2. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 30 maart 2021,

De gemeenteraad,

Han Struijs,

griffier

Judith Keijzers-Verschelling,

voorzitter