Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 105228VerordeningenGemeente Vaals - Intrekking verordening Reclamebelasting 2021

De Raad van de gemeente Vaals

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 maart 2021;

 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 

In te trekken de ‘Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting’ (Verordening Reclamebelasting 2021).

 

Artikel 1  

De verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2021, wordt met terugwerkende kracht ingetrokken met ingang van de in artikel 2, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de bekendmaking

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

     

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Intrekkingsverordening Reclamebelasting 2021’

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 maart 2021

mr. B.G.P. Hoevenagel

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter