Verordening van de Gemeenteraad Bergen op Zoom inhoudende Verordening tot eerste wijziging van de Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …februari 2021;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING TOT EERSTE WIJZIGING VAN DE

‘VERORDENING PRECARIOBELASTING BERGEN OP ZOOM 2021’

 

 

 

 

 

Artikel I Vrijstelling COVID-19

De Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021 en de Tarieventabel 2021 behorende bij deze verordening worden als volgt gewijzigd:

 

A. Na Artikel 3 Belastingplicht wordt toegevoegd:

 

Artikel 3a Vrijstelling COVID-19:

De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

a. Voorwerpen voor een terras als bedoeld in hoofdstuk 1 Terrassen van de Tarieventabel behorende bij deze verordening voor zover en zolang de voorwerpen niet gebruikt mogen worden op grond van een noodverordening of overige (nood)wetgeving in verband met COVID-19, tenzij het niet mogen gebruiken wordt veroorzaakt door het overtreden van de eerdergenoemde COVID-19 regelgeving.

b. Voorwerpen voor een terras als bedoeld in hoofdstuk 1 Terrassen van de Tarieventabel behorende bij deze verordening voor zover en zolang voor deze voorwerpen tijdelijk gebruik wordt gemaakt van extra ter beschikking gestelde voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond in verband met COVID-19.

 

B. aan de Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021 wordt in Hoofdstuk 1 Terrassen na 1.1.4. toegevoegd:

1.1.5 Indien de COVID-19 vrijstelling als bedoeld in artikel 3a, letter a, van deze verordening van toepassing is, wordt de vrijstelling toegepast op het normaal verschuldigde tarief volgens de Tarieventabel door dit tarief tijdsevenredig te verminderen met het aantal dagen COVID-19 sluiting. De vermindering wordt: (aantal dagen COVID-19 sluiting/normale dagen) x normaal tarief.

 

Artikel II Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘‘Eerste wijziging Verordening precariobelasting Bergen op Zoom 2021’’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ……….

De griffier, De voorzitter,

Naar boven