Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk; Kiliaen van Rensselaerlaan 1, 8061 KJ te Hasselt

30 maart 2021

Kiliaen van Rensselaerlaan 1, 8061 KJ te Hasselt : voor het plaatsen van een hekwerk

Gedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

Naar boven