Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 104485Beschikkingen | aanvraagBekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)

 

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen hebben op grond van artikel 2.22 Wet Basisregistratie Personen (BRP) het voornemen om de adresgegevens in de BRP van de hieronder staande perso(o)n(en) ambtshalve te wijzigen naar “vertrek uit Nederland”. Dit omdat niet is voldaan aan de plicht tot aangifte van verhuizing(artikel 2.39 wet BRP) of emigratie (artikel 2.43 wet BRP). Genoemde perso(o)n(en) zijn vanaf de datum waarop het voornemen bekend is gemaakt niet meer actueel ingeschreven in Nederland. Dit kan nadelige gevolgen hebben (uitkeringen, ziektekostenverzekering, toeslagen, aanvraag reisdocument/rijbewijs etc).

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit ambtshalve opneming naar “vertrek uit Nederland” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

 

  • M evrouw Y. Vasilevski , geboren op 27-07-1984 ;

  • M evrouw A.J. de Jong, geboren op 13-08-1994 ;

  • D e heer S. Jamin, geboren op 07-04-2002 ;

  • D e heer A.G. Simon, geboren op 02-10-1973 .

 

Wilt u uw zienswijze kenbaar maken?

Bent u het niet eens met dit voornemen? Dan kunt u binnen twee weken na publicatie van dit voornemen reageren. Dat kan op verschillende manieren.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar:

Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen, Team KCC en Burgerzaken, T.a.v. Bevolkingscontrole, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

In uw zienswijze vermeldt u uw naam en adres, de datum van uw zienswijze, uw zienswijze en uw handtekening. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘zienswijze vertrek uit Nederland’.

Persoonlijk

U kunt uw zienswijze mondeling kenbaar maken. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de bevolkingscontroleur via telefoonnummer 14-046.