Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017

De raad der gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021;

besluit:

 • 1.

  artikel 22 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Waddinxveen 2017" als volgt te wijzigen:

  • 1.

   de bestaande passage: "het college vordert geen medegebruik ...... beschikbare huisvestingscapaciteit" wordt lid 1 van artikel 22

  • 2.

   de volgende leden worden aan artikel 22 toegevoegd:

   • 2.

    op verzoek (gecombineerd met een verzoek overeenkomstig art. 26) van het schoolbestuur maakt het college geen gebruik van het vorderingsrecht van de gemeente overeenkomstig artikel 20 e.v., uitsluitend voor de opvang van 2 - 4 jarigen (peuteropvang) gedurende het daadwerkelijke gebruik van maximaal één lokaal per school / gebouw

   • 3.

    voor de opvang van 0 - 2 jarigen (kinderdagverblijf) kan op verzoek van het schoolbestuur het college besluiten geen gebruik te zullen maken van het vorderingsrecht voor een nader door het college vast te stellen aantal m2 of lokalen en aantal schooljaren, met een maximum van 10 schooljaren

   • 4.

    voor de toepassing van het derde lid stelt het college beleidsregels vast

  • 3.

   Op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto art. 10 lid 2 sub b van de Wob wordt de door het college op bijlage 3 opgelegde geheimhouding bekrachtigd.

 • 2.

  de datum inwerkingtreding vast te stellen op de eerste dag van de maand volgend op de datum van het raadsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 24 maart 2021.

de griffier

mr. F.W. van der Dussen

de voorzitter

drs. E.J. Nieuwenhuis

Naar boven