Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2021, 104328Verordeningen1e Aanvulling Tarieventabel behorende bij Legesverordening Gulpen-Wittem 2021

 

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2021 inzake bovengenoemd onderwerp.

 

Besluit

 

Vast te stellen de :

 

1e Aanvulling op de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Gulpen-Wittem 2021 (vastgesteld 17 december 2020)

 

Was

Wordt

Bouwkosten : de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk (volgens NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Bouwkosten : de kosten die ontstaan door en worden gemaakt voor de realisering van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk tot en met de oplevering van dat bouwwerk, exclusief BTW, en worden berekend op basis van door burgemeester en wethouders vast te stellen dan wel vastgestelde eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk (volgens NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd; de bekendmaking van dit normblad geschiedt door terinzagelegging). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 25 maart 2021.

de raadsgriffier,

mr. R. Reichrath.

de voorzitter,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.