Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 104090Beschikkingen | afhandelingGemeente Woudenberg - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - realiseren van een dakkapel en een erker - Laan van Nieuwoord 23, Woudenberg

25 maart 2021:

Laan van Nieuwoord 23, 3931 DD, het realiseren van een dakkapel en een erker, Z.330961.

 

De vergunning(en), alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (de boven het besluit vermelde datum) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Indien u van oordeel bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad kunt u tevens bij de rechtbank Midden Nederland een verzoek om schorsing/voorlopige voorziening indienen.