Besluitenlijst vergadering van burgemeester en wethouders dinsdag 23 maart 2021

Registratienummer: 2021000978

Aanwezig:

 • Roest, E.J., Burgemeester

 • Heijink, N.A.L., Wethouder

 • Roy van Zuidewijn, S.C.T de, Wethouder

 • Wijkhuisen, H., Wethouder

 • Kradolfer, J.W., Gemeentesecretaris

001 Besluitenlijst

Het college stelt de besluitenlijst van de B&W vergadering van 16 maart 2021 vast.

002 Jaarverslag en jaarrekening 2020 en begroting Wmo-raad Sociaal Domein 2021

Het college besluit:

 • 1.

  in te stemmen met het jaarverslag Wmo-raad Sociaal Domein 2020 en de jaarrekening 2020;

 • 2.

  akkoord te gaan met de begroting 2021;

 • 3.

  de raad te informeren met een collegebrief.

003 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten.

Het college besluit:

 • 1.

  de Jaarrekening 2020 GR Schoolverzuim en VSV voor kennisgeving aan te nemen;

 • 2.

  het raadsvoorstel conceptbegroting GR Schoolverzuim en VSV 2022 vast te stellen;

 • 3.

  de zienswijze van de gemeenteraad aan het Bestuur van de GR schoolverzuim en VSV mede te delen.

004 Voorstel MRA samenwerking

Het college besluit:

 • 1.

  de raad voor te stellen een zienswijze te geven op het voorstel van de MRA betreffende de nieuwe samenwerkingsafspraken;

 • 2.

  het hiertoe strekkende voorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad;

 • 3.

  de MRA vervolgens te informeren middels een brief.

005 Corona Monitor 3e editie Februari 2021

Het college besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van de derde corona impact monitor;

 • 2.

  in te stemmen met deelname aan een tweetal vervolg monitoren en de kosten hiervan ad € 4.000 te dekken uit de post onvoorzien en te labelen als “lasten a.g.v. Coronacrisis”;

 • 3.

  de raad te informeren met een collegebrief.

006 Fiscaal controleplan belastingjaar 2020

Het college besluit:

 • 1.

  in te stemmen met de voorstellen controle aanpak fiscaliteit belastingjaar 2020 volgens memo fiscaal controleplan gemeente Bloemendaal;

 • 2.

  de werkzaamheden uit te laten voeren door EFK belastingadviseurs;

 • 3.

  de uit de controle werkzaamheden voortvloeiende financiële effecten vertalen in een voorstel aan de raad bij de Zomernota 2021;

 • 4.

  vooruitlopend op de besluitvorming door de raad met de werkzaamheden aan te vangen.

007 Verkoop 4 kavels grond aan DFN B.V. t.b.v. station voor glasvezel

Het college besluit:

 • 1.

  vier kavels grond (van circa 11 m2 gelegen nabij Brederodelaan 64; van circa 11 m2 gelegen nabij Veen en Duin 114, van circa 11 m2 gelegen nabij Donkerelaan 14 en van circa 16 m2 gelegen nabij Westelijke Randweg/Willem de Zwijgerlaan) voor de som van € 1,- per kavel te verkopen aan Delta Fiber Netwerk B.V. t.b.v. de plaatsing van een PoP-station voor een glasvezelnet-werk of andere telecommunicatiedoeleinden e.e.a. onder de voorwaarden als vermeld in de overeenkomsten met verkooptekeningen.

 • 2.

  alle kosten inzake de eigendomsoverdracht, alsmede de kosten voor plaatsing van het station komen voor rekening van Delta Fiber.

008 Vervanging dakbedekking gemeentewoningen Kinheimweg

Het college besluit:

 • 1.

  de dakbedekking te vervangen van twee gemeentewoningen aan de Kinheimweg;

 • 2.

  de begrotingspost onvoorzien aan te wenden voor dekking van de vervangingskosten van de dakbedekking;

 • 3.

  de financiële gevolgen te verwerken in de Zomernota 2021.

009 Compensatie Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade i.v.m. gederfde inkomsten wegens Covid-19 in 2020.

Het college besluit:

 • 1.

  de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade bovenop de jaarlijkse subsidie, € 10.000,- te verstrekken, in verband met gederfde inkomsten in 2020 wegens het niet kunnen organiseren van activiteiten in verband met Covid-19, waarmee normaal gesproken inkomsten worden gegenereerd;

 • 2.

  de raad voor te stellen het extra subsidiebedrag ad € 10.000 ten laste van het begrotingsresultaat 2021 beschikbaar te stellen bij vaststelling van de Zomernota 2021.

 • 3.

  vooruitlopend daarop reeds nu het bedrag beschikbaar te stellen.

010 Oplossen fietsknelpunt Leidsevaart - Bekslaan

Het college besluit het raadsvoorstel Oplossen fietsknelpunt Leidsevaart - Bekslaan vast te stellen en aan te bieden aan de commissie Grondgebied en de Gemeenteraad.

011 Besluit op bezwaar inzake de Bennebroekerlaan 33 te Bennebroek

Het college besluit:

 • 1.

  inzake het bezwaar tegen het plaatsen van een dakopbouw aan de Bennebroekerlaan 33, het advies van de commissie bezwaarschriften van 21 februari 2019 en de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem van 13 februari 2020, over te nemen;

 • 2.

  het bestreden besluit in stand te laten, zij het met aanvulling van de motivering om binnenplans af te wijken van het bestemmingsplan door gebruikmaking van de 10% regeling.

012 Beslissing op bezwaar afwijzing bijstandsverlening zelfstandigen

Het college besluit:

 • 1.

  het bezwaarschrift – overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie - ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

 • 2.

  het bestreden besluit van 20 november 2020 in stand te laten.

 

 

013 Opleggen van een last onder bestuursdwang aan tennisclub WOC

Het college besluit, in overeenstemming met het besluit op bezwaar van 17 september 2019, verzonden 20 september 2019, tot het opleggen van een last onder bestuursdwang aan tennisclub WOC, waarbij:

 • 1.

  de drie langparkeervlakken die in de noord-oosthoek van het tenniscomplex van WOC direct aansluitend zijn aan dit tenniscomplex, door de gemeente worden verwijderd;

 • 2.

  door WOC kan worden voldaan aan de in het besluit op bezwaar gestelde afmetingen van de groenstrook in de noord-oosthoek van het tenniscomplex van WOC tussen de nieuwe tennisbaan en de openbare weg van de Brouwerskolkweg;

 • 3.

  de betreffende groenstrook vervolgens eveneens door de gemeente gereed gemaakt wordt om ingeplant te worden.

014 Verkoop gemeentegrond achter Kennemergaard 4

Het college besluit:

 • 1.

  de grond, ter grootte van ca. 8 m2, te verkopen aan de eigenaren van Kennemergaard 4, conform koopovereenkomst met verkooptekening en de Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal;

 • 2.

  tegen een verkoopprijs van € 2.040 (€255,- per m2), prijspeil 2021, kosten koper;

 • 3.

  de verkoopopbrengst te verantwoorden in de Zomernota 2021 en toe te voegen aan de bestemmingsreserve afbouw schulden.

015 Deelname Nederlandse Schuldhulproute (NSR)

Het college besluit de aansluitovereenkomst Nederlandse Schuldhulproute (NSR) aan te gaan.

De burgemeester besluit de Hoofd Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Naar boven