Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 10342Overige overheidsinformatieGemeente Amsterdam - Actieplan Geluid 2020-2023

KENNISGEVING

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken op grond van artikel 11.14 van de Wet milieubeheer bekend dat zij op 5 januari 2021 het Actieplan Geluid 2020-2023 hebben vastgesteld.

Actieplan Geluid

De verplichting tot het opstellen van een actieplan is opgenomen de Wet milieubeheer en vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. In het Actieplan Omgevingslawaai Amsterdam worden beleidsuitgangspunten, maatregelen en acties voorgesteld die kunnen bijdragen aan het verminderen van ernstige hinder door omgevingslawaai in Amsterdam. In het actieplan wordt dan ook de meeste aandacht besteed aan de beperking van geluid van wegverkeer. Daarnaast is ook aandacht besteed aan de geluidoverlast van andere stedelijke bronnen.

Waar en wanneer kon u de stukken inzien? 

Het ontwerp Actieplan Geluid heeft vanaf 1 april 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen op de volgende adressen:

Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam.

Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.centrum.amsterdam.nl.

Het ontwerp Actieplan was digitaal raadpleegbaar via: https://www.amsterdam.nl/nieuws/bekendmakingen

Aanpassingen en vaststelling

Het ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023 heeft van 1 april t/m 13 mei 2020 de verplichte inspraak doorlopen. Hierna is ook de Gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wensen en zienswijze ter kennis van het college te brengen (raadscommissie FEZ van 29 oktober 2020 en de gemeenteraad van 5 november 2020). Het aangepaste Actieplan is vervolgens voorgelegd aan het college van B&W ter vaststelling. De vaststelling van het Actieplan staat niet open voor bezwaar of beroep.

Het vastgestelde Actieplan Geluid en de Nota van Beantwoording naar aanleiding van de gehouden inspraak is digitaal raadpleegbaar via: https://www.amsterdam.nl/nieuws/bekendmakingen

en is geplaatst op de gemeentelijk website op de pagina:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/stad-in-balans/geluidsoverlast/

Amsterdam, 5 januari 2021

burgemeester en wethouders,

Peter Teesink

secretaris

Femke Halsema

burgemeester