Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 103019Plannen | ruimtelijkKennisgeving Voorbereidingsbesluit gemeente Enkhuizen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Enkhuizen heeft in zijn vergadering van 30 maart 2021 besloten dat twee bestemmingsplannen worden voorbereid voor de gebieden die de vigerende bestemmingsplannen ‘Correctieve en partiële herziening Landelijk Gebied’ en ‘Enkhuizen Bedrijventerrein’ omvatten.

De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

Informatie en procedure

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag waarop dit voorbereidingsbesluit is bekend gemaakt. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 8 april 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het stadskantoor van de gemeente Enkhuizen, Hoogstraat 11, 1601KT te Enkhuizen.

Het voorbereidingsbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0388.VBEBLG-VG01

Bezwaar en Beroep

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open.