Gemeenteblad van Ermelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloGemeenteblad 2021, 10285Beschikkingen | afhandelingGemeente Ermelo - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - tijdelijk plaatsen van een stacaravan - Graaf Lodewijklaan 7, Ermelo

Verlenging beslistermijn met 6 weken (verdaging omgevingsvergunning)

Omschrijving

  • 7 januari 2021 Graaf Lodewijklaan 7 het tijdelijk plaatsen van een stacaravan 3851 RH 18 februari 2021

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven genoemd) een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, Postbus 500, 3850 AM Ermelo. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen geen opschortende werking. Indien onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt kunt u wanneer u een bezwaarschrift indient, de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient het verzoek in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U bent dan wel griffierecht verschuldigd.