Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 102839Beschikkingen | afhandelingWet milieubeheer - Milieueffectrapportage, kennisgeving ex. art. 7.8b - Rukven 11, 5473 VS Heeswijk-Dinther .

Burgemeester en wethouders van Bernheze maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 5 onder a., van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Op 26 november 2020 heeft Van Doorn Vleeskuikens V.O.F., medegedeeld dat hij voornemens is om een pluimveestal op te richten aan Rukven 11 in Heeswijk-Dinther. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van Bernheze hebben besloten dat door Van Doorn Vleeskuikens V.O.F. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit.

Naar de mening van burgemeester en wethouders van Bernheze leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

 

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld.

 

Bezwaar kan alleen worden ingediend door de initiatiefnemer.

Eventuele bedenkingen van derden kunnen later worden ingebracht in het kader van de omgevingsvergunningsprocedure. Dit is een voorbereidingsbesluit op de vergunningverlening voor de activiteit milieu.

 

Inzage:

U kunt de stukken digitaal inzien in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) en gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.