Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 102440Beschikkingen | afhandelingBekendmaking drank- en horecavergunning en exploitatievergunning Goswijnstraat 3, Voerendaal

 

De burgemeester maakt bekend dat ten behoeve van:

Sportcafé De Joffer, Goswijnstraat 3, 6367 EB Voerendaal

- een drank- en horecavergunning (zaaknr. 136109) (verzonden 12 maart 2021) en

- een exploitatievergunning (zaaknr. 134854) (verzonden 12 maart 2021)

zijn verleend.

\ Inzage

De vergunningen liggen vanaf de dag na verzending gedurende 6 weken tijdens de openingstijden, na telefonische afspraak, ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente Voerendaal, Raadhuisplein 1.

\ Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken na bovengenoemde verzenddatum van een besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.