Eerste wijziging beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Geldrop-Mierlo 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

gelezen het voorstel van 16 maart 2021, nummer 157040;

 

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een beleidsregels te wijzigen:

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering artikel 475c tot en met 475e;

de Regionale Cliëntenraad Helmond-de Peel d.d. 27 januari 2021 positief adviseert;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo tot eerste wijziging van de beleidsregel s inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Geldrop-Mierlo 2018/2019

Gelet op het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering artikel 475c tot en met 475e

 

EERSTE WIJZIGING BELEIDSREGELS INLICHTINGENPLICHT EN BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2018/2019

 

Artikel 1 . De beleidsregels inlichtingenplicht en bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en Ioaz als volgt te wijzigen:

Artikel 5 Vaststellen draagkracht, komt te luiden:

 • 1.

  De bestuurlijke boete wordt afgestemd op de draagkracht van belanghebbende door de fictieve draagkracht te vermenigvuldigen met 24 maanden in geval van opzet, 18 maanden in geval van grove schuld, 12 maanden in geval van normale verwijtbaarheid en 6 maanden in geval van verminderde verwijtbaarheid.

 • 2.

  Onder fictieve draagkracht wordt verstaan de financiële ruimte boven 95% van de toepasselijke uitkeringsnorm op het moment van het opleggen van de bestuurlijke boete.

 • 3.

  Indien belanghebbende geen inkomen heeft of het inkomen bedraagt minder dan 95% van de toepasselijke uitkeringsnorm, dan wordt onder fictieve draagkracht verstaan: 5% van de uitkeringsnorm die van toepassing zou zijn als de belanghebbende een beroep op uitkering zou doen.

 • 4.

  In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor de belanghebbende die ten tijde van het opleggen van de bestuurlijke boete andere inkomsten heeft dan een uitkering en géén medewerking verleent om inzicht te geven in de hoogte van de inkomsten, dan bedraagt de bestuurlijke boete de maximale boete zoals vastgesteld in artikel 4 en indien van toepassing artikel 6.

 • 5.

  Boetebedragen worden naar beneden afgerond op een veelvoud van € 10,-. De maximale wettelijke boete wordt niet afgerond. 6. Invordering vindt plaats conform de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering waarbij rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1januari 2021.

 

 

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo in de vergadering van 16 maart 2021

De burgemeester, De secretaris,

J.C.J. van Bree N.J.H. Scheltens

Naar boven