Nadere regel initiatieven Re-activatieplan Economie ivm Corona

 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020;

 • c.

  KVK: Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de in de gemeente Gorinchem gevestigde ondernemers te stimuleren om initiatieven te ontplooien die de levendigheid van Gorinchem stimuleren en hierdoor het vestigingsklimaat bevorderen.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren en opzetten van activiteiten die de levendigheid van de gemeente stimuleren en de kwaliteit van het gemeentelijke vestigingsklimaat bevorderen.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemers die conform de inschrijving bij de KVK gevestigd zijn in de gemeente Gorinchem.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling is bepaald op € 75.000,-.

 

Artikel 6 Aanvraagperiode

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2021 tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 7 Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door middel van een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website van de gemeente Gorinchem en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 • a.

  onderbouwde businesscase;

 • b.

  uittreksel KVK (niet ouder dan 6 maanden).

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet gevestigd is in Gorinchem;

 • b.

  de aanvrager niet btw-plichtig is.

 

Artikel 9 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  goed onderbouwde businesscase die aansluit bij de activiteiten en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;

 • b.

  het initiatief moet bijdragen aan de stimulering van de levendigheid van Gorinchem en hierdoor het gemeentelijke vestigingsklimaat bevorderen.

 

Artikel 10 Subsidiabele kosten

De kosten die zijn gemoeid met het opzetten en realiseren van het initiatief, met uitzondering van kosten genoemd in artikel 11 van deze regeling. Eventuele inkomsten die worden gegenereerd door het realiseren van het initiatief worden in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.

 

Artikel 11 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;

 • b.

  kosten voor fundamenteel onderzoek;

 • c.

  kosten voor het bouwen, beheren en inrichten van websites en sociale media kanalen.

 

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500,- per initiatief. Zoals aangegeven in artikel 10 worden eventuele inkomsten die worden gegenereerd door het realiseren van het initiatief in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.

Indien als gevolg van door het Rijk en / of Veiligheidsregio afgekondigde maatregelen, in verband met Corona, het initiatief geen doorgang kan vinden dan bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,-- per initiatief.

 

Artikel 13 Verlening en vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en in één keer uitbetaald. De volledige aanvraag dient minimaal 6 weken voor realisatie van het initiatief ontvangen te zijn. Het besluit over de aanvraag wordt binnen 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag genomen.

Indien als gevolg van door het Rijk en / of Veiligheidsregio afgekondigde maatregelen het initiatief geen doorgang kan vinden dan kan een aanvullende subsidie worden aangevraagd die achteraf en in één keer wordt uitbetaald.

 

Artikel 14 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het project dient binnen twaalf maanden na subsidieverlening te zijn afgerond;

 • b.

  de subsidieontvanger moet aantonen dat het initiatief is uitgevoerd dan wel geen doorgang heeft kunnen vinden als gevolg van door het Rijk en / of Veiligheidsregio afgekondigde maatregelen;

 • c.

  de subsidieontvanger is bereid mee te werken aan een projectevaluatie.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt gepubliceerd in het Digitale gemeenteblad en treedt in werking vanaf 15 januari 2021;

 • 2.

  Deze regeling vervalt indien het subsidieplafond is bereikt, indien deze regeling niet eerder wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 8 onder a en b

 

Dit artikel bepaalt dat de aanvrager bij de KVK ingeschreven moet staan of een buitenlandse equivalent en dat zij als btw-plichtig is aangemerkt voor haar activiteiten door de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of de aanvrager ook als ondernemer wordt gezien volgens de inkomstenbelasting. Hiermee wordt erin voorzien dat ook startende ondernemers in aanmerking komen voor de subsidie uit deze regeling. Om aan te tonen dat de aanvrager btw-plichtig is, moet de aanvrager in de aanvraag zowel het KVK-nummer als het btw-nummer opgeven.

 

Artikel 10  

 

Bij de aanvraag tot subsidie geeft de aanvrager een overzicht van de te maken kosten. Alle kosten worden opgegeven.

 

Artikel 11  

 

In dit artikel worden die kosten genoemd die wellicht wel bijdragen aan het realiseren van het initiatief, maar waarvoor deze subsidie niet bedoeld is.

 

 

 

Naar boven