Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 102122VerordeningenBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Tweede tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie lokale culturele voorzieningen gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 

vast te stellen de Tweede tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie lokale culturele voorzieningen gemeente Barneveld

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  algemene reserve: vrij besteedbare reserves, waarvoor geen verplichtingen gelden op grond van wet, statuten of subsidievoorwaarden om deze aan te houden (ook wel overige reserves genoemd);

 • b)

  continuïteitsreserve: een reserve die dient ter dekking van financiële risico’s en/of onvoorziene omstandigheden met als doel het waarborgen dat de onderneming of een instelling haar activiteiten in de toekomst zal (kunnen) blijven voortzetten.

 • c)

  coronamaatregelen: maatregelen van het kabinet gericht op het maximaal onder controle houden van het coronavirus (COVID-19);

 • d)

  lokale culturele voorzieningen: een rechtspersoon die zich geheel of grotendeels richt op culturele activiteiten binnen de gemeente Barneveld;

 • e)

  culturele activiteit: activiteit op het gebied van erfgoed, muziek, dans, toneel, literatuur, beeldende en audiovisuele kunst of een combinatie van deze disciplines;

 • f)

  steun: compensatie van de huur of een eenmalige subsidie;

 • g)

  steunfonds: een aan een instelling gelieerd fonds dienend om financieel steun te verlenen onder van tevoren aangegeven voorwaarden;

 • h)

  verlies: het negatieve saldo van:

  • a.

   de gemiste inkomsten uit culturele activiteiten en verhuur voor culturele activiteiten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • b.

   de extra inkomsten als gevolg van de generieke en specifieke compensatieregelingen van het Rijk, als mede van door andere overheden getroffen (coulance)regelingen;

  • c.

   de lagere uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen;

  • d.

   de extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen;

  • e.

   eventuele extra bijdragen van derden of gelieerde partijen (b.v. steunfonds).

 • i)

  Liquiditeitssteun: financiële ondersteuning zodat een organisatie voldoende direct beschikbare geldmiddelen heeft om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 2. Omschrijving en beleidsdoel

 • 1.

  Het doel van deze subsidieregeling is het eenmalig subsidiëren van lokale culturele voorzieningen in de gemeente Barneveld, ter nivellering van de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis, om zo deze organisaties te stimuleren een breed cultuuraanbod toegankelijk te maken en te houden voor inwoners van de gemeente Barneveld. De primaire beleidsdoelen waar hiermee invulling aan gegeven wordt, zijn als volgt;

  • a.

   Groeien naar Zelfstandigheid; Het ontwikkelen van culturele competenties is van belang om te kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt;

  • b.

   Meedoen naar Vermogen; Cultuur speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van participatie. Cultuur activeert, verbindt en brengt samen en dat heeft een positieve invloed op welzijn van inwoners en op de samenhang in de buurten, wijken en dorpen;

  • c.

   Samen Oud Worden; Cultuur verbindt. Door het culturele lokale (amateur)veld te laten samenwerken met welzijnaanbieders en zorgaanbieders kunnen kwetsbare ouderen worden bereikt.

  Voor een nadere uitwerking van bovenstaande beleidsdoelen, zie het beleidsplan sociaal domein ‘Mensen Voorop’ van de gemeente Barneveld.

   

 • 2.

  De secundaire doelen voor deze regeling zijn als volgt:

  • a.

   Het stimuleren van samenwerkingen tussen culturele aanbieders en lokale ondernemers;

  • b.

   het stimuleren van innovatieve evenementen en activiteiten die (naast culturele doelstellingen) een positief bijeffect hebben op de lokale economie. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld gezamenlijke (publieks)evenementen ten behoeve van reuring, promotie en ledenwerving.

Artikel 3. Vorm van de steun

Steun op grond van deze regeling wordt verstrekt in de vorm van een subsidie, tenzij de culturele voorziening huurder is van de gemeente Barneveld. In dat geval wordt de steun zoveel mogelijk verwerkt in de vorm van huurcompensatie.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten en doelgroepen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verlenen aan lokale culturele voorzieningen als gedeeltelijke compensatie van:

  • a.

   de verliezen die worden geleden als gevolg van de coronamaatregelen in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021, en/of;

  • b.

   kosten voor benodigde innovatie om nu en straks cultuur beschikbaar en toegankelijk te maken voor de inwoners van Barneveld en daarbuiten.

 • 2.

  De regeling is bedoeld voor lokale culturele voorzieningen die bijdragen aan de culturele infrastructuur in de gemeente Barneveld: Musea en erfgoedvoorzieningen, amateurkunsten en overige culturele voorzieningen. Daarbij wordt verstaan onder:

  • a.

   musea en erfgoedvoorzieningen: musea en erfgoedvoorzieningen met een publieksfunctie, gevestigd in de gemeente Barneveld;

  • b.

   amateurkunsten: in de gemeente Barneveld gevestigde verenigingen en stichtingen, gericht op kunstbeoefening in de vrije tijd, waarvan de activiteiten (grotendeels) plaatsvinden in de gemeente Barneveld;

  • c.

   overige culturele voorzieningen: rechtspersonen die zich geheel of grotendeels richten op culturele activiteiten binnen de gemeente Barneveld, niet vallend onder a of b, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders aantoonbaar bijdragen aan het cultuurbeleid van de gemeente Barneveld.

 • 3.

  Een instelling komt niet voor subsidie in aanmerking indien de activiteiten van de instelling:

  • a.

   tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van een andere overheid behoren;

  • b.

   dienen ter opluistering van een specifiek levensbeschouwelijke of politieke bijeenkomst;

  • c.

   het karakter hebben van een feest of receptie;

  • d.

   niet bijdragen aan of niet passen binnen het cultuurbeleid van de gemeente Barneveld.

Artikel 5. Voorwaarden en criteria

 • 1.

  Alleen lokale culturele voorzieningen komen in aanmerking voor deze subsidie.

 • 2.

  De aanvrager dient gevestigd en werkzaam te zijn in de gemeente Barneveld. De activiteiten moeten ook plaatsvinden binnen de gemeente Barneveld.

 • 3.

  Het plafond voor deze subsidieregeling is € 276.400,- Voor zover het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, verdelen burgemeester en wethouders de subsidie naar beoordeling van de ingediende onderbouwing.

 • 4.

  De ontvanger van steun is verplicht om een zodanige ingerichte administratie bij te houden dat daarin het verlies te allen tijde kan worden nagegaan.

 • 5.

  Bij beschikking kan een nadere uitwerking worden gegeven van lid 4.

 • 6.

  Indien van toepassing, houdt het college bij het beoordelen van de aanvragen rekening met de eventuele aan de aanvrager reeds verleende steun uit het eerdere Rijkssteunpakket voor lokale cultuur (2020).

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres, contactpersoon en contactgegevens van de betreffende voorziening;

  • b.

   uittreksel van de Kamer van Koophandel van de aanvragende voorziening;

  • c.

   bankgegevens waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt;

  • d.

   hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • e.

   onderbouwing van de aanvraag (zie lid 2 en/of 3); en

  • f.

   datum en ondertekening.

 • 2.
  • a.

   In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Barneveld, worden bij een aanvraag voor compensatie van het verlies de volgende gegevens aangeleverd:

   • i.

    een gespecificeerde opgave van werkelijke inkomsten en uitgaven 2021 over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021. Daarnaast een prognose van de inkomsten en uitgaven over de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. De opgaaf voorziet ook in een toelichting.

   • ii.

    de balans 2020 met daarin opgenomen de omvang van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve. Zo mogelijk een overzicht van mutaties van deze reserves vanaf 1 januari 2021.

  • b.

   In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Barneveld, worden bij een aanvraag voor liquiditeitssteun de volgende gegevens aangeleverd:

   • i.

    een jaarrekening 2020 (balans per 31 december 2020) en een balans per 31 maart 2021, aangevuld met een gespecificeerde opgave van werkelijke uitgaven en inkomsten 2021 tot en met 31 maart 2021.

   • ii.

    Een plan waarin omschreven wordt hoe de aanvrager (indien nodig met een hernieuwd businessmodel) tijdens en na corona een sluitende begroting verwacht te realiseren.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Barneveld, worden bij de subsidieaanvraag voor beoogde innovatie de volgende gegevens aangeleverd:

  • a.

   Een projectplan van de beoogde innovatie. Dit projectplan moet in ieder geval bevallen:

   • i.

    Een omschrijving van de beoogde innovatie;

   • ii.

    Een beschrijving van de medeaanvragers of overige betrokken partijen;

   • iii.

    Een omschrijving waarom deze innovatie bijdraagt aan de primaire (en eventueel secundaire) doelen van deze regeling zoals genoemd in artikel 2.1 en 2.2;

   • iv.

    Een omschrijving van de verwachte uitkomsten en/of effecten van deze innovatie;

   • v.

    Een projectplanning;

   • vi.

    Een onderbouwde begroting van de beoogde innovatie. Hiervan mag maximaal 50% van het totaal begrote innovatiebedrag worden aangevraagd. Indien de aanvrager niet in staat is om de andere 50% te bekostigen, dient hij dit te onderbouwen met diens jaarrekening (winst & verliesrekening 2020 en balans 2020 (zie punt a t/m c uit artikel 6.2). Ook dient hij te onderbouwen wat hij al heeft geprobeerd om zelf alternatieve financiering te realiseren (sponsoring, fondsen, crowdfunding, etc).

 • 4.

  Om bovenstaande gegevens op de juiste wijze aan te leveren, wordt een invulformat beschikbaar gesteld.

 • 5.

  De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 26 april 2021. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, kunnen behandeld worden indien het subsidieplafond nog niet is bereikt.

 • 6.

  Als bedoeld in artikel 4:5, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht, kan het college besluiten om ingediende aanvragen aan te houden, indien zij van oordeel zijn dat de aanvragen nog nadere uitwerking behoeven. In dit geval kan de aanvrager om extra informatie gevraagd worden en kan hiermee de indientermijn voor deze aanvragen worden verlengd.

Artikel 7. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Barneveld kunnen burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen indien zij van oordeel zijn dat:

 • a.

  de instelling onvoldoende gebruik heeft gemaakt van de Rijks- of provinciale maatregelen omtrent corona;

 • b.

  de instelling geen of onvoldoende beroep gedaan heeft op de middelen die zij kan ontvangen van een gelieerd steunfonds;

 • c.

  in de aanvraag geen of onvoldoende reële onderbouwing is gegeven van het verlies;

 • d.

  het verlies is ontstaan door het aangaan van omvangrijke nieuwe verplichtingen ten aanzien van activiteiten na 13 maart 2020 die, gelet op de onzekere economische situatie, niet passend waren;

 • e.

  de hoogte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve per 31 december 2020 dusdanig hoog is dat de aanvrager het verlies redelijkerwijs zelf kan dragen;

 • f.

  er is geen sprake van een negatief saldo op de ingediende specificatie van inkomsten en uitgaven 2021; of

 • g.

  de beoogde innovatie niet voldoende bijdraagt aan de door de gemeente gestelde beleidsdoelen.

Artikel 8. Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Compensatie van het verlies en/of liquiditeitssteun wordt gegeven op basis van een prognose van de maanden april, mei en juni 2021. Verantwoording van de subsidie (bij subsidies ad € 5.000 of hoger) vindt plaats op basis van de werkelijke cijfers van deze periode. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening gemeente Barneveld, wordt een aanvraag tot vaststelling van deze subsidievorm ingediend voor 1 september 2021.

 • 2.

  Bij subsidies voor beoogde innovaties ad € 5.000 of hoger, dient aanvrager uiterlijk 1 april 2022 een aanvraag tot vaststelling in.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking en gelden tot 1 juli 2021.

 • 2.

  Deze steunregeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Tweede tijdelijke nadere regels Covid-19 Compensatie lokale culturele voorzieningen gemeente Barneveld.’

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze nadere regels als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

   

Aldus vastgesteld op 30 maart 2021,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

W. Wieringa,

Secretaris

J.J. Luteijn,

Burgemeester