Eerste wijziging aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Geldrop-Mierlo 2019

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

gelezen het voorstel van 16 maart 2021, nummer 157040;

 

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een beleidsregels in overeenstemming te brengen met de:

uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 maart 2020 (CRvB 10-3-2020, ECLI:NL:CRVB:2020:624),

omdat de rechtmatigheid dit vraagt;

 

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

de Regionale Cliëntenraad Helmond-de Peel d.d. 27 januari 2021 positief adviseert;

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo tot eerste wijziging van de beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtingen gemeente Geldrop-Mierlo 2018/2019

voor de uitvoering van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10 maart 2020 (CRvB 10-3-2020, ECLI:NL:CRVB:2020:624)

 

EERSTE WIJZIGING BELEIDSREGELS AANVRAAG, UITKERING EN OVERIGE VERPLICHTINGEN GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2018/2019

 

Artikel 1. De Beleidsregels aanvraag, uitkering en overige verplichtingen als volgt te wijzigen:

Artikel 8 Verlaging algemene bijstand schoolverlaters, komt te luiden:

  • 1.

    Het college stelt voor de belanghebbende die recent de deelname heeft beëindigd aan onderwijs of een beroepsopleiding, de norm gedurende zes maanden na het tijdstip van die beëindiging lager vast, indien voor het onderwijs of de beroepsopleiding aanspraak bestond op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en de schoolkosten op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  • 2.

    De verlaging bedraagt een bedrag gelijk aan het verschil tussen de van toepassing zijnde norm en het van toepassing zijnde bedrag voor levensonderhoud als bedoeld in artikel 33, tweede lid van de Participatiewet, vermeerderd met het bedrag van de reisvoorziening in de rentedragende studielening.

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit wijzigingsbesluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 10 maart 2021.

 

 

Aldus vastgesteld door college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo in de vergadering van 16 maart 2021

De burgemeester, De secretaris,

J.C.J. van Bree N.J.H. Scheltens

Naar boven