Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 10205VerordeningenNadere regel sociaal ondernemerschap Re-activatieplan Economie ivm Corona

 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020;

 • c.

  KVK: Kamer van Koophandel.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de in de gemeente Gorinchem gevestigde ondernemingen te stimuleren om de arbeidsparticipatie te verhogen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of van mensen uit sectoren die hard zijn en/of worden getroffen door de maatregelen die genomen worden door de overheid in verband met de uitbraak van Corona.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemingen die mensen, die werkzaam waren in sectoren die zwaar zijn en/of worden getroffen door de overheidsmaatregelen die genomen zijn en/of worden in verband met de uitbraak van Corona, en woonachtig zijn in de gemeente Gorinchem, een arbeidsovereenkomst aanbieden van minimaal 6 maanden, indien geen sprake is van een proeftijd of 7 maanden, waarbij sprake is van een proeftijd van maximaal 1 maand.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking ondernemingen die mensen een arbeidsovereenkomst aanbieden die werkzaam waren in een van de volgende sectoren:

 • a.

  Verhuur en overige zakelijke diensten

 • b.

  Horeca

 • c.

  Cultuur, sport en recreatie

 • d.

  Overige dienstverlening

 • e.

  Personenvervoer over land

 • f.

  Specialistische zakelijke diensten

 • g.

  Groothandel

 • h.

  Goederenvervoer

 • 3.

  Subsidie kan worden verstrekt aan ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die woonachtig zijn in de gemeente Gorinchem, een arbeidsovereenkomst aanbieden van minimaal 6 maanden, indien geen sprake is van een proeftijd of 7 maanden, waarbij sprake is van een proeftijd van maximaal 1 maand.

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen die conform hun inschrijving bij de KVK in de gemeente Gorinchem gevestigd zijn.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van deze regeling is bepaald op € 25.000,-.

 

Artikel 6 Aanvraagperiode

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2021 tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 7 Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door middel van een digitaal aanvraagformulier dat beschikbaar is via de website van de gemeente Gorinchem en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 • a.

  concept arbeidsovereenkomst;

 • b.

  uittreksel KVK (niet ouder dan 6 maanden);

 • c.

  indien de in dienst te nemen persoon werkzaam was in een van de in artikel 3.2 genoemde sectoren, een schrijven betreffende de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de persoon waarmee de arbeidsovereenkomst aan wordt gegaan (niet ouder dan 6 maanden), inclusief vermelding naam en SBI-code KVK (Standaard BedrijfsIndeling) van de onderneming waar persoon werkzaam was.

 • d.

  indien van toepassing een bewijs waaruit blijkt dat de in dienst te nemen persoon op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ of op grond van de TOZO regeling een uitkering voor levensonderhoud ontvangt van Avres.

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager niet gevestigd is in Gorinchem;

 • b.

  de aanvrager niet btw-plichtig is;

 • c.

  er reeds sprake is van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) met de in dienst te nemen persoon;

 • d.

  de in dienst te nemen persoon in de afgelopen 2 jaren (2019 en 2020) reeds in dienst van het bedrijf is geweest;

 • e.

  de in dienst te nemen persoon niet woonachtig is in de gemeente Gorinchem.

 

Artikel 9 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  een door beide partijen (werkgever en werknemer) ondertekende arbeidsovereenkomst, die aansluit bij de activiteiten en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;

 • b.

  de arbeidsovereenkomst betreft een tijdsduur van minimaal 6 maanden, waarbij geen sprake is van een proeftijd of 7 maanden, waarbij sprake is van een proeftijd van maximaal 1 maand;

 • c.

  de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 20 uur per week;

 • d.

  de arbeidsovereenkomst gaat in binnen de periode waarin deze regeling is opengesteld.

 

Artikel 10 Subsidiabele kosten

De aanvrager ontvangt een eenmalige financiële ondersteuning voor iedere ondertekende arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 11 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  indien sprake is van een stageovereenkomst;

 • b.

  indien de in dienst te nemen persoon niet werkzaam was in een van de in artikel 3 benoemde sectoren of de in dienst te nemen persoon op grond van de Participatiewet, IOAW/IOAZ of op grond van de TOZO regeling geen uitkering voor levensonderhoud ontvangt van Avres..

 

 

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de eenmalige financiële bijdrage is € 500,- per ondertekende arbeidsovereenkomst.

 

Artikel 13 Verlening en vaststelling

De subsidie wordt in één keer uitbetaald nadat de arbeidsovereenkomst is ondertekend door beide partijen (werkgever en werknemer) en aan de gemeente is toegezonden.

 

Artikel 14 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de volledige subsidieaanvraag.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  indien de arbeidsovereenkomst tussentijds door de werkgever wordt ontbonden moet de financiële bijdrage in zijn geheel worden terugbetaald;

 • b.

  de subsidieontvanger is bereid mee te werken aan een projectevaluatie.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt gepubliceerd in het Digitale gemeenteblad en treedt in werking vanaf 15 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt indien het subsidieplafond is bereikt, indien deze regeling niet eerder wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 8 onder a en b

 

Dit artikel bepaalt dat de aanvrager bij de KVK ingeschreven moet staan of een buitenlandse equivalent en dat zij als btw-plichtig is aangemerkt voor haar activiteiten door de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of de aanvrager ook als ondernemer wordt gezien volgens de inkomstenbelasting. Hiermee wordt erin voorzien dat ook startende ondernemers in aanmerking komen voor de subsidie uit deze regeling. Om aan te tonen dat de aanvrager btw-plichtig is, moet de aanvrager in de aanvraag zowel het KVK-nummer als het btw-nummer opgeven.