Evaluatie Hondenbeleid

De gemeenteraad van Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 december 2019;

besluit de volgende beleidsnota vast te stellen:

 

Evaluatie Hondenbeleid

Inleiding

 

Achtergrond

De gemeente Nunspeet heeft sinds 2011 hondenbeleid. Honden zijn geliefde huisdieren. En hondenbezitters zorgen dat de straten nooit verlaten zijn. Maar hondenpoep op straat of op gazons en loslopende honden in de wijk zijn voor veel bewoners grote irritaties. Daarom is in 2011 hondenbeleid opgesteld om voor zowel de hondenbezitter als alle andere bewoners een prettige woonomgeving te behouden en te creëren. Inmiddels is het beleid ruim 7 jaar van toepassing, een goed moment om te evalueren of het beleid nog volstaat en waar verbeterpunten gewenst zijn. Deze adviesmemo geeft de resultaten van de evaluatie weer en stelt verbeterpunten voor.

Methode

Als eerste is het actuele beleid geanalyseerd. Vervolgens is de actuele situatie in kaart gebracht en zijn knelpunten en verbeterpunten opgehaald bij zoveel mogelijk mensen. Er is gebruik gemaakt van een kwaliteitsmeting op de hotspots, plekken waar veel poep wordt verwacht. Er zijn interviews gehouden met de beheeruitvoerders en BOA’s en met een hondenschool en hondenuitlaatservice. Ook is een enquête uitgezet voor alle inwoners van de gemeente. De resultaten van de beleidsanalyse, interviews, kwaliteitsmeting en enquête staan in de bijlagen.

Tenslotte zijn de gewenste aanpassingen in het beleid in een werksessie bepaald. Het volgende hoofdstuk gaat per onderwerp kort in op het huidige beleid, de knelpunten die daarin naar voren kwamen op basis van de interviews, enquêtes en de kwaliteitsmeting, maar het gaat vooral om de gewenste aanpassingen. In het doorvoeren van deze aanpassingen wordt ook rekening gehouden met het beleid van aangrenzende instanties zoals Staatsbosbeheer en Leisurelands.

Leeswijzer

Per onderwerp wordt aangegeven wat het huidige beleid is, wat de knelpunten daarin zijn en wat het voorgestelde beleid is.

1 Opruimplicht

1.1 Huidig beleid

Overal binnen en buiten de bebouwde kom geldt een opruimplicht voor uitwerpselen. Uitzonderingen hierop zijn ruwe bermen, die op dit moment niet aangewezen zijn, hondenuitlaatrennen en aangewezen stroken.

1.2 Knelpunten

Het beleid wordt door veel bewoners als onduidelijk ervaren. Zij snappen niet waarom er een opruimplicht geldt buiten de bebouwde kom. Ook is het beleid voor ruwe bermen niet duidelijk. In hondenuitlaatrennen hoeft niet opgeruimd te worden, maar daardoor ontstaat vaak een vieze situatie in deze rennen.

Eigenaren van recreatiegebieden maaien soms zelf bermen langs de weg grenzend aan deze recreatiegebieden in het buitengebied bovenop de reguliere maaibeurten. Zodat honden makkelijker in deze bermen kunnen worden uitgelaten. Resultaat is een vieze berm.

Langs de Randmeerweg bij de camping ontstaat een gevaarlijke situatie omdat honden langs deze doorgaande weg uitgelaten worden bij gebrek aan een betere uitlaatroute (afgezien van de mogelijkheden op het park zelf).

1.3 Beleidsadvies

 • Regelmatig in de hondenuitlaatrennen uitwerpselen opruimen/laten opruimen. Hier blijft het huidige beleid, dat de opruimplicht niet geldt in hondenuitlaatrennen, dus van kracht.

 • Binnen de bebouwde kom wordt de opruimplicht overal van kracht, dus ook in ruwe bermen.

 • Buiten de bebouwde kom wordt de opruimplicht afgeschaft.

1.4 Afspraken

 • Het maaien van gemeentebermen door eigenaren van recreatiegebieden in buitengebied die niet in de bossen liggen is niet wenselijk evenals de gevaarlijke situatie die ontstaat als honden langs de weg worden uitgelaten. Afspraak is dat de gemeente hierover in gesprek gaat met de recreatie-uitbaters. Daarnaast is behoefte aan een uitlaatplek met zwemgelegenheid langs de Veluwe Randmeerkust. De gemeente gaat hierover in overleg met de diverse beheerders van de Veluwe Randmeerkust , zie ook paragraaf 12.4.

 

2 Aanlijnplicht

2.1 Huidig beleid

Honden zijn altijd aangelijnd, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten. Alleen op hondenspeelplekken en in hondenuitlaatrennen geldt geen aanlijnplicht. Ook voor politiehonden en geleidehonden geldt geen aanlijnplicht.

Het is verboden voor honden op speelterreinen, trapvelden, sportvelden, begraafplaatsen en hertenparken. Deze terreinen zijn aangeduid met een verbodsbord.

2.2 Knelpunten

Het is niet voor iedereen duidelijk wat de regels voor de aanlijnplicht zijn. Een aantal inwoners denkt dat de aanlijnplicht niet buiten de kom geldt in populaire uitlaatgebieden.

Ook is het niet voor iedereen helder op welke plekken het verboden is voor honden.

2.3 Beleidsadvies

 • Binnen de bebouwde kom de aanlijnplicht handhaven, dit geldt ook voor geleidehonden. Dat betekent dat honden altijd aangelijnd moeten blijven, behalve in hondenuitlaatrennen. Hondenspeelplaatsen worden afgeschaft of waar mogelijk omgebouwd tot hondenuitlaatrennen. Het Belvederebos wordt binnen de bebouwde kom beschouwd, maar hier geldt geen aanlijnplicht.

 • Voor politiehonden geldt geen aanlijnplicht zolang zij in functie zijn.

 • Buiten de bebouwde kom geldt geen aanlijnplicht mits de honden onder onmiddellijk toezicht staan, behalve op plekken waar specifiek wordt aangegeven dat honden wel aangelijnd moeten worden. Op landgoed Hulshorst geldt weer wel een aanlijnplicht. Het Hendriksbos is particulier eigendom. Het kan zijn dat daar andere regels gelden.

 • De huidige verboden handhaven. Voor het hertenpark geldt ook een verbod, maar dit hertenpark is geheel omlijnd met een hek. Het is dus overbodig om hier ook een verbod in te stellen.

2.4 Afspraken

 • Een kaart maken waarop helder is in welke gebieden binnen de gemeente opruim- en aanlijnplicht gelden voor alle openbare terreinen. Dus ook voor de terreinen van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Leisurelands. Hiervoor in overleg gaan met deze terreinbeheerders.

3 Hondenuitlaatrennen

3.1 Huidig beleid

Er zijn omheinde hondenuitlaatrennen en niet omheinde hondenspeelplaatsen. Zowel de rennen als de speelplaatsen zijn aangeduid met een bord. Op deze locaties gelden geen opruimplicht en aanlijnplicht.

3.2 Knelpunten

Inwoners zien graag meer plaatsen binnen de bebouwde kom waar geen aanlijnplicht geldt. In Nunspeet zelf zijn redelijk veel hondenuitlaatrennen, verspreid over de kern. In de overige kernen is het aanbod beperkt of afwezig. De uitlaatrennen zijn erg vies, omdat er geen opruimplicht geldt. Dit weerhoudt een aantal hondenbaasjes ervan om hun hond in de rennen uit te laten.

Hondenspeelplaatsen zijn niet omlijnd, waardoor het onduidelijk is waar deze beginnen en eindigen.

3.3 Beleidsadvies

 • Bij voorkeur in elke wijk een mogelijkheid om honden los te laten lopen. Toevoegen van de volgende hondenuitlaatrennen, waarbij het advies is deze rennen zo groot mogelijk aan te leggen in verband met speelmogelijkheden, ravotten en om de overlast te beperken:

  • Elspeet – centrum.

  • Elspeet – nader te bepalen locatie.

  • Hulshorst – Braambosch (Planweversweg) of als hier veel weerstand voor blijft bestaan, een nader te bepalen locatie.

  • Nunspeet – Molenbeek.

  • Nunspeet – Jan Topweg.

  • Nunspeet eventueel Edzard Koningpark mits bewoners op deze plek daar behoefte aan hebben.

  • Nunspeet – terrein Nestle/voetbalterrein.

 • Ombouwen hondenspeelplaats naar hondenuitlaatren of schrappen hondenspeelplaats voor meer duidelijkheid:

  • Albert Neuhuyslaan - vervalt.

  • Van Karnebeekstraat omzetten naar hondenuitlaatren

  • Van Oordtstraat – wordt gebied waar geen aanlijnplicht geldt (gemeentebos ten noord-oosten van de A28).

  • Jan Mankestraat – verplaatsen naar de rondweg of op dezelfde plaats houden. Dit in afwachting van de sloop van het zwembad.

  • Belvederebos – wordt gebied waar geen aanlijnplicht geldt.

3.4 Afspraken

 • Een kaart maken waarop is aangegeven waar de hondenuitlaatrennen liggen, worden toegevoegd en welke speelplaatsen vervallen of worden omgebouwd. Zie volgende pagina voor een voorbeeld.

 • Eventueel inzet van een hondenpoepzuiger om de poep in de rennen op te ruimen, zie ook paragraaf 8.4.

4 Afvalbakken

4.1 Huidig beleid

Zorgen voor afvalbakken bij speciale voorzieningen (uitlaatstroken, hondenspeelplaatsen).

4.2 Knelpunten

Veel mensen missen afvalbakken op strategische plekken langs hondenuitlaatroutes. Zij zien graag een afvalbak met een dispenser voor zakjes, zodat er altijd een opruimmiddel in de buurt is. Afvalbakken raken snel vol, ook met zwerfafval.

4.3 Beleidsadvies

 • Afvalbakken bij speciale voorzieningen. Extra bakken plaatsen waar honden vaak worden uitgelaten en waar ‘hotspots’ zijn. Hotspots zijn plekken met veel hondenpoepoverlast.

 • Geen toepassing van dispensers. Hondenbezitters zijn verplicht een opruimmiddel bij zich te hebben. Bovendien kunnen dispensers voor overlast zorgen. Het gebeurt bij dit soort voorzieningen regelmatig dat mensen zakjes uit de dispenser leegtrekken en in de bosjes gooien.

 • Hondenbezitters tegemoetkomen en eenmalig een opruimmiddel aanbieden.

4.4 Afspraken

 • Aan de hand van de resultaten van de enquête een lijst opstellen met locaties waar een afvalbak gewenst is, in combinatie met de ligging van hotspots. Zie bijlage ‘overzicht gewenste afvalbakken’.

5 Hondeninformatieborden

5.1 Huidig beleid

Het beperken van het aantal borden in de openbare ruimte. Borden ‘verboden voor honden’ staan alleen bij speelvoorzieningen en trapvelden. Borden met ‘hondenspeelplaats/hondenuitlaatren’ staan alleen binnen de bebouwde kom op plaatsen waar de opruimplicht niet geldt.

5.2 Knelpunten

Er zijn veel inwoners ontevreden over de plaatsing, duidelijkheid en zichtbaarheid van borden. Er is ook een grote groep inwoners die überhaupt niet van het bestaan van hondeninformatieborden afweet.

5.3 Beleidsadvies

 • Borden op de juiste plekken. Borden moeten staan op alle plekken waar honden verboden zijn en bij alle hondenuitlaatrennen en losloopgebieden.

 • Het kiezen van borden die duidelijk en opvallend genoeg zijn. Een bord voor ‘hondenlosloopgebieden’ en een verbodsbord. De twee verschillende borden zijn in lijn met elkaar, naar het voorbeeld van Amersfoort en Dronten. Op het ‘verboden voor honden’-bord staat duidelijk dat honden niet gewenst zijn, niet alleen dat er een aanlijn- en opruimplicht geldt. Op het bord bij hondenuitlaatrennen en losloopgebieden staat duidelijk dat de aanlijn- en opruimplicht daar niet van toepassing is.

 • Overal waar het verboden is voor honden een duidelijk bord plaatsen. Bij speelplekken bij elke (hoofd)ingang een bord plaatsen en eventueel op een strategische plaats, bijvoorbeeld langs de aanlooproute. Uitgegaan is van gemiddeld 2 borden per speelplek. De borden vooral toepassen als borden aan vervanging toe zijn. Er zijn ongeveer 90 speelplekken en dus 180 borden nodig.

5.4 Afspraken

 • Uiterlijk van nieuwe borden onderzoeken en aanschaffen

 • Langs het Ommetjespad (Munnikensteeg, Klompenpad) staan afwijkende borden, dit uitzoeken.

6 Loslopende en/of agressieve honden

6.1 Huidig beleid

Er is een lijst met hoge risico honden, maar die is verouderd.

6.2 Knelpunten

Meer dan 50% van de inwoners ervaart overlast van honden, ze zijn bang, boos, geschrokken en/of vermijden bepaalde plekken door de aanwezigheid van loslopende honden.

6.3 Beleidsadvies

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een fok- en importverbod voor hoog-risico honden.

 • Via het melddesksysteem kan er melding worden gemaakt van een loslopende en/of agressieve hond.

7 Hondenbelasting

7.1 Huidig beleid

Er is op dit moment geen hondenbelasting omdat het registreren van hondeneigenaren en dergelijke veel administratief werk oplevert. Van de hondenbelasting zou het opruimen van uitwerpselen gefinancierd kunnen worden. Het schoonhouden van de openbare ruimte heeft echter waarde voor elke inwoner, niet alleen voor inwoners die eigenaar zijn van een hond. Bovendien gaat het ook vaak over kattenuitwerpselen.

7.2 Knelpunten

 • Er wordt door veel inwoners gevraagd om het invoeren van hondenbelasting: daardoor hopelijk meer handhaving en meer voorzieningen voor honden.

7.3 Beleidsadvies

 • Huidig beleid in stand houden.

7.4 Afspraken

 • Geen specifieke afspraken.

8 Beheer

8.1 Huidig beleid

Hondenuitlaatrennen worden minimaal één keer per twee weken gemaaid in het groeiseizoen. De maaier maakt de uitwerpselen hiermee automatisch ‘klein’, en zorgt voor verspreiding. Uitwerpselen worden niet verwijderd. Afvalbakken worden in de reguliere ledigingsroute geleegd. Het onderhoud en het schoonhouden van borden wordt ook in de reguliere ronde meegenomen.

8.2 Knelpunten

Hondenspeelplaatsen en -uitlaatrennen worden vaak als vies ervaren. De borden zijn daarnaast vaak niet leesbaar door vuil en de bakken zijn snel vol. Er zijn verschillende meningen over het inzetten van een poepzuiger.

8.3 Beleidsadvies

 • Het inzetten van een poepzuiger met een bepaalde frequentie bij de hondenuitlaatrennen.

8.4 Afspraken

 • Aandacht voor het schoonhouden van borden

 • Aandacht voor het tijdig ledigen van afvalbakken.

 • Eventueel aanschaf van een poepzuiger.

9 Handhaving

9.1 Huidig beleid

Na vaststelling van het beleid in 2011 zouden inwoners eerst over dit beleid geïnformeerd worden. Daarna zou handhaving geïntensiveerd worden, vooral gericht op het uitleggen van het beleid. Na drie maanden zou er verbalisatie plaatsvinden, waarna de handhaving geleidelijk teruggeschroefd kon worden. Op dit moment heeft handhaving 8 uur per week, verdeeld over vier BOA’s beschikbaar voor het handhaven op hondenbeleid.

9.2 Knelpunten

Inwoners vragen om intensivering van handhaving als het gaat om het opruimen van uitwerpselen en het handhaven van de aanlijnplicht.

9.3 Beleidsadvies

 • Het organiseren van prikacties met een voorkeur voor twee prikacties per jaar. De eerste prikactie bij voorkeur een maand na de vaststelling van het nieuwe beleid. De prikacties inzetten op plaatsen waar het druk is en de bekende overlastplekken. Hierbij letten op zowel opruimplicht als aanlijnplicht en het verstrekken van informatie. Bijvoorbeeld wat de hoogte van de boete is als je je niet houdt aan de opruim- en aanlijnplicht.

9.4 Afspraken

 • Geen specifieke afspraken

10 Communicatie

10.1 Huidig beleid

Het uitgeven van een folder via dierenartsen, dierenwinkels en dergelijke, ook zou de folder op de gemeentelijke website gepubliceerd worden. Regelmatig communiceren via diverse kanalen, waaronder over de resultaten van BOA’s en het gebruik van de bakken. Overleggen met andere terreinbeheerders buiten de bebouwde kom voor afstemming van het hondenbeleid.

10.2 Knelpunten

Het is nu lastig informatie te vinden over de opruim- en aanlijnplicht en waar deze wel en niet geldt.

Er is geen folder uitgegeven. Wel staat (minimale) informatie op de gemeentelijke website.

Communicatie bleef beperkt.

10.3 Beleidsadvies

 • Alle informatie over honden goed vindbaar maken via kranten, borden, sociale media, de gemeentelijke website en dierenartsen, dierenwinkels, hondenscholen en dergelijken. Dit ook doen bij recreatieparken en campings om toeristen te bereiken. Informatie bijvoorbeeld in de vorm van een folder/op 1 A4 met een kaart en de regels.

 • Het creëren van bewustzijn over overlast van honden en hun uitwerpselen. Hiermee ook proberen het gedrag van baasjes te veranderen. Via zoveel mogelijk sociale media, zoals instagram, communiceren en via het uitdelen van folders op plekken genoemd bij het eerste punt.

 • Hondenbezitters tegemoetkomen en eenmalig een opruimmiddel aanbieden. Bijvoorbeeld met een actie waarbij BOA’s zakjes verstrekken op straat, bij speciale momenten of via de balie/gemeentewerf. Denk aan een sleutelhanger waar een zakje in is verwerkt met een folder. Zie ook paragraaf ‘Afvalbakken’.

 • Het plaatsen van duidelijke borden, zie ook paragraaf ‘Borden’.

 • Een kaart publiceren van waar hondenuitlaatrennen en losloopgebieden zich bevinden en waar aanlijn- en opruimplicht geldt. Zie ook paragraaf ‘Aanlijnplicht’

10.4 Afspraken

 • Geen specifieke afspraken.

11 Monitoring

11.1 Huidig beleid

Nunspeet monitort het hondenbeleid door de klachtenregistratie bij te houden. Daarnaast wordt een periodieke Leefbaarheidsmonitor uitgevoerd. Ook zou de bebouwde kom gemonitord worden op de hoeveelheden hondenpoep. Bij voorkeur in verschillende seizoenen

11.2 Knelpunten

Klachten/meldingenregistratie en leefbaarheidsmonitor worden uitgevoerd. De monitoring van hondenpoep heeft nooit plaatsgevonden.

11.3 Beleidsadvies

 • Klachten/meldingen blijven registreren en periodiek, bijvoorbeeld 2 keer per jaar analyseren.

 • Leefbaarheidsmonitor blijven uitvoeren met een paragraaf over hondenbeleid.

 • Periodiek hondenpoep monitoren op de hotspots, plekken waar veel hondenpoep wordt verwacht. Daardoor ontstaat een goed beeld wat de huidige situatie is en of verbeteringen plaatsvinden. Het monitoren in verschillende seizoenen geeft een completer jaarbeeld en kan duidelijkheid geven of overlast seizoensafhankelijk is. (Communicatie/Handhavings) acties kunnen vervolgens hierop worden afgestemd.

12 Overige onderwerpen

12.1 Huidig beleid

 • Ander beheergebied: Bij elke weg van een ander beheergebied staat duidelijk een bord inclusief de spelregels voor honden.

 • Paardenpoep: er is geen huidig beleid, wel een ‘mondelinge’ afspraak: Paardenpoep van politiepaarden ruimt de buitendienst op na een melding.

 • Tegemoetkoming hondencursus: De gemeente heeft geen tegemoetkoming voor een hondencursus. Hondeneigenaren worden wel gestimuleerd om een cursus te volgen door middel van communicatie.

 • Zwemgelegenheid: geen beleid, of aanwijzing.

12.2 Knelpunten

 • Ander beheergebied: geen knelpunten

 • Paardenpoep: er komen regelmatig klachten binnen over paardenpoep op straat. De politie meldt het vaak niet als er paardenpoep op straat ligt.

 • Tegemoetkoming hondencursus: vooral de hondenschool ziet graag dat meer hondeneigenaren op cursus gaan. Wellicht zou een financiële tegemoetkoming daarbij helpen.

 • Zwemgelegenheid: inwoners willen meer plaatsen voor de hond om te kunnen zwemmen.

12.3 Beleidsadvies

 • Ander beheergebied: Huidig beleid in stand houden, opnemen van hun beleidsregels in overzichtskaart.

 • Paardenpoep: politie doet melding aan de buitendienst van de gemeente zodra er poep van een politiepaard op straat terecht komt. De buitendienst ruimt vervolgens de poep op tijdens reguliere werktijden.

 • Tegemoetkoming hondencursus: Huidig beleid in stand houden.

 • Zwemgelegenheid en uitlaatplek: zwemgelegenheden onderzoeken, maar het mogelijk maken is geen taak van de gemeente. Honden kunnen zwemmen bij Leisurelands, maar alleen in de winterperiode (15 september-15 mei).

12.4 Afspraken

 • Overleg met beheerders (zoals Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Gastvrije Randmeren) over hun beleidsregels voor honden.

 • Overleg inplannen met de politie over de paardenpoep.

 • Onderzoeken welke zwemmogelijkheden er nu zijn en welke verruimingen mogelijk zijn, ook in overleg met Rijkswaterstaat, Leisurelands, Staatsbosbeheer en Gastvrije randmeren.

 

13 Financiën

 

Bij doorvoeren van het aangepaste beleid is eenmalig ca. € 35.000,- nodig en structureel ca. € 7.000,-

Daarnaast is extra ureninzet nodig van de interne organisatie. De volgende tabel geeft per actie een inschatting aan van de kosten en de benodigde interne uren.

 

Thema

Onderwerp

Kosten

Uren intern

periode

Toelichting kosten

Toelichting uren

beheer

Inhuren hondenpoepzuiger 14 Hondenuitlaatrennen ca 9x/jr schoonmaken

€ 7.000

8

jaarlijks

500,- per dag

offerte, administratie

communicatie

Ontwikkelen flyer en kaartmateriaal

 

40

eenmalig

 

ontwerp

communicatie

Afdrukken flyer en verspreiden

€ 1.000

16

eenmalig

 

verspreiden

hondenuitlaatrennen

Aanleggen HUR 7x

€ 17.500

28

eenmalig

ontwerp, plaatsen hek, aanpassen groeninrichting : ca. 2.500 per HUR

ontwerp

afvalbakkenn

Plaatsen afvalbakken ca. 10 stuks

€ 950

 

eenmalig

 

 

borden

Ontwerpen borden

 

20

eenmalig

 

ontwerp

borden

Vervangen borden – verboden voor honden 200 st

€ 13.000

 

eenmalig

bij speelterreinen en trapvelden: ca 65 per bord

 

borden

Vervangen borden – HUR en losloopgebied 15 st

€ 975

4

eenmalig

65 per stuk

overzichtskaart waar borden plaatsen

handhaving

2 handhavingscampagnes

 

250

jaarlijks

 

uren BOA voorbereiding en uitvoering

communicatie

Eenmalig aanbieden opruimmiddelen

€ 1.000

16

eenmalig

sleutelhanger + opruimzakje

uitvoering

paardenpoep

Overleg met politie over paardenpoep

 

4

eenmalig

 

overleg

andere beheerder

Overleg terreinbeheerders over hun beleidsregels en zwemmogelijkheden 5x

 

20

eenmalig

 

overleg

opruimplicht

Overleg recreatieuitbaters over bermen maaien 2x

 

8

eenmalig

 

overleg

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal

€ 41.425

414

 

 

 

 

waarvan eenmalig

€ 34.425

€ 156

 

 

 

 

waarvan jaarlijks

€ 7.000

€ 258

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nunspeet

in zijn openbare vergadering van 28 januari 2021

de griffier, de voorzitter,

Naar boven