Nadere regel vouchers Re-activatieplan Economie ivm Corona

 

 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 • 1.

  Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020

 • 2.

  Algemene wet bestuursrecht

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020;

 • c.

  circulaire economie: het thema circulaire economie richt zich op de inzet van secundaire grondstoffen en het verwaarden van rest- en nevenproducten uit primaire processen;

 • d.

  digitalisering: het thema digitalisering richt zich op technische digitale (hardware- dan wel softwarematige) oplossingen/mogelijkheden voor bedrijfsmatige vraagstukken;

 • e.

  energie: het thema energie richt zich op energiezuinige toepassingen binnen het productieproces of toepassing van hernieuwbare energiebronnen in bedrijven;

 • f.

  gezondheidseconomie: het thema gezondheidseconomie richt zich op innovaties binnen de zorg- en gezondheidssector;

 • g.

  kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlandse equivalent en bij voorkeur is gevestigd in de gemeente Gorinchem;

 • h.

  KVK: Kamer van Koophandel;

 • i.

  maritiem en maakindustrie: het thema maritiem en maakindustrie richt zich op innovaties en activiteiten gericht op groei in/van bedrijven die gericht zijn op het vervaardigen van producten.

 

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de Gorcumse economie te stimuleren. In de gemeente Gorinchem gevestigde ondernemingen worden door het inhuren van een kennisleverancier voor het geven van advies gestimuleerd tot groei, innovatie, verduurzaming of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier.

 • 2.

  De kennisleverancier levert advies ten behoeve van:

 • a.

  duurzame groei (ook gericht op bedrijfsopvolging of bedrijfsovername) of

 • b.

  technologische en/of sociale innovatie of

 • c.

  verduurzaming van onroerend goed of bedrijfsproces of

 • d.

  het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

 • 3.

  Alleen activiteiten die zich richten op één of meerdere van de volgende thema’s komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Circulaire economie

 • b.

  Energie

 • c.

  Digitalisering

 • d.

  Gezondheidseconomie

 • e.

  Maritieme en maakindustrie

 

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen die conform de inschrijving bij de KVK gevestigd zijn in de gemeente Gorinchem.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond van de gehele regeling is bepaald op € 25.000,-.

 

Artikel 6 Aanvraagperiode

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2021 tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 7 Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door middel van een digitaal aanvraagformulier dat beschikbaar is via de website van de gemeente Gorinchem en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 • a.

  projectplan;

 • b.

  offerte van de kennisleverancier, inclusief een uittreksel van de KvK (niet ouder dan 6 maanden);

 • c.

  uittreksel van de KvK (niet ouder dan 6 maanden).

 

 

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten hebben plaatsgevonden vóór het indienen van de aanvraag;

 • b.

  het niet aannemelijk is dat de gekozen kennisleverancier logischerwijs een (advies)bijdrage levert aan groei, innovatie, verduurzaming van de onderneming of het creëren van een nieuwe afzetmarkt;

 • c.

  de aanvrager (onderneming) niet gevestigd is in de gemeente Gorinchem;

 • d.

  de aanvrager niet btw-plichtig is;

 • e.

  de ingehuurde kennisleverancier niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) of een buitenlandse equivalent;

 • f.

  de ingehuurde kennisleverancier in de afgelopen twaalf maanden op de loonlijst van de aanvrager heeft gestaan;

 • g.

  de ingehuurde kennisleverancier in de afgelopen twaalf maanden is ontstaan uit de aanvragende onderneming;

 • h.

  de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is;

 • i.

  de ingehuurde kennisleverancier een direct familielid (1e graad) van de aanvrager is;

 • j.

  het advies zich richt op coaching van de aanvrager;

 • k.

  het advies zich richt op persoonlijke ontwikkeling van de aanvrager;

 • l.

  het aanvraagformulier niet compleet is ingevuld of gevraagde bijlagen ontbreken.

 

Artikel 9 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de inhuur van kennis is geënt op groei, of innovatie, of verduurzaming of het creëren van een nieuwe afzetmarkt, volgens de activiteiten en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3; en

 • b.

  de kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein.

 

Artikel 10 Subsidiabele kosten

De kosten die zijn gemoeid met het geven van het advies komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van kosten genoemd in artikel 11 van deze regeling.

 

Artikel 11 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor een opleiding of cursus;

 • b.

  kosten voor een bezoek aan een symposium of beurs;

 • c.

  kosten voor een stage- of afstudeeropdracht;

 • d.

  kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;

 • e.

  kosten voor fundamenteel onderzoek;

 • f.

  kosten voor het bouwen, beheren en inrichten van websites en sociale media kanalen.

 

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000,-waarbij de aanvrager zorgt draagt voor een eigen bijdrage in de subsidiabele kosten die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.

 

Artikel 13 Verlening en vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en in één keer achteraf uitbetaald na overlegging van de factuur van de kennisleverancier en een bewijs van betaling van deze factuur.

Artikel 14 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het project dient binnen zes maanden na subsidieverlening te zijn afgerond;

 • b.

  de subsidieontvanger is bereid mee te werken aan een projectevaluatie.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt gepubliceerd in het Digitale gemeenteblad en treedt in werking vanaf 15 januari 2021.

 • 2.

  Deze regeling vervalt wanneer het subsidieplafond is bereikt, indien deze regeling niet eerder wordt ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichtin g

 

Artikel 1 onder i

 

De kennisleverancier is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie, ongeacht de rechtsvorm. Dit betekent dat het in deze regeling niet uitmaakt of de kennisleverancier bijvoorbeeld alleen een BV of NV is. Wat echter wel van belang is, is dat de kennisleverancier als zodanig staat ingeschreven bij de KVK of een buitenlandse equivalent.

 

Artikel 3  

 

De opsomming van de prioritaire thema’s (nader toegelicht in de begrippenlijst van artikel 1) in het derde lid komen voort uit het coalitieakkoord. De opsomming betekent dat ondernemers alleen in aanmerking komen voor subsidie als de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd binnen tenminste een van de genoemde economische thema's vallen.

 

Artikel 8 onder d en e

 

Dit artikel bepaalt dat de aanvrager bij de KVK ingeschreven moet staan of een buitenlandse equivalent en dat zij als btw-plichtig is aangemerkt voor haar activiteiten door de Belastingdienst. Het maakt daarbij niet uit of de aanvrager ook als ondernemer wordt gezien volgens de inkomstenbelasting. Hiermee wordt erin voorzien dat ook startende ondernemers in aanmerking komen voor de subsidie uit deze regeling. Om aan te tonen dat de aanvrager btw-plichtig is, moet de aanvrager in de aanvraag zowel het KVK-nummer als het btw-nummer opgeven.

 

Artikel 10  

 

Bij de aanvraag tot subsidie geeft de aanvrager een overzicht van de te maken kosten. Alle kosten worden opgegeven. Echter, alleen de kosten die te maken hebben met het geven van het advies, komen voor subsidie in aanmerking (zijn subsidiabel).

 

Artikel 11  

 

In dit artikel worden die kosten genoemd die wellicht wel tot het geven van advies leiden, maar waarvoor deze subsidie niet bedoeld is.

 

Naar boven