Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 101601Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning veldschuur/schuilgelegenheid voor dieren, Moerslag 9, 6265 NC Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) van de volgende aanvraag, voor:

- het bouwen van een veldschuur/schuilgelegenheid voor dieren, gelegen op het perceel Moerslag 9, 6265 NC Sint Geertruid. De nieuwe uiterste beslisdatum is 9 mei 2021.

Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 1 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans