Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2021, 100677Overige besluiten van algemene strekkingReglement burgerlijke stand Gemeente Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994, besluit vast te stellen:

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Het reglement verstaat onder:

 • a. ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders;

 • b. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bepalingen in dit reglement over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing:

 • a. op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap.

 • b. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  Het college wijst een ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor de periode dat de betrokken ambtenaar werkzaamheden verricht voor de gemeente Hoogeveen en werkzaam is binnen het vakgebied van Burgerzaken.

 • 2.

  Het college wijst een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.

 • 3.

  Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen voor de voltrekking van één huwelijk in de gemeente Hoogeveen worden aangewezen (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn aangewezen.

 • 4.

  Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in dienst van de gemeente Hoogeveen vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

 • 5.

  Leden van de gemeenteraad kunnen maximaal voor de periode dat zij raadslid zijn van de gemeente Hoogeveen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden aangewezen.

Artikel 3 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek op afspraak geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot en met 20.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met woensdag van 9.00tot 17.00 uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in artikel 3 lid 1 onder a, vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Als buitengewone tijdstippen voor het houden van plechtigheden, als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder a, worden aangemerkt de tijdstippen op maandag tot en met zaterdag gelegen van 19.00 tot 20.00 uur.

 • 4.

  Kosteloze huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op woensdag om 09.00 en 09.15 uur in het gemeentehuis in Hoogeveen, in commissiekamer 4. Er vindt geen ceremonie plaats.

 • 5.

  Eenvoudige huwelijksvoltrekkingen vinden plaats op dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in de trouwzaal in Hoogeveen. Er vindt een korte ceremonie plaats van maximaal 20 minuten.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 7.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 8.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid gestelde openingstijden.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement burgerlijke stand gemeente Hoogeveen. 

 • 2.

  Het Reglement burgerlijke stand 2017 Gemeente Hoogeveen wordt ingetrokken.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand gemeente Hoogeveen treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 23 maart 2021.