Besluitenlijst college 23 maart 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 23 maart 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Principemedewerking Vossenhoorn 1

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een herbestemming van het rundveebedrijf aan de Vossenhoorn 1 in Moergestel tot een paardenhouderij.

 

Raadsinformatiebrief monitor Sociaal Domein afdoening amendement raadsvoorstel 20-62

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over monitor Sociaal Domein als afdoening van het amendement bij raadsvoorstel 20-62.

 

Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers achterzijde Dorpstraat 9-11

Het college heeft het aanwijzingsbesluit voor de plaatsing van twee ondergrondse containers, ten behoeve van de afvalinzameling van huishoudelijk afval, aan de achterzijde van Dorpstraat 9-11 te Oisterwijk vastgesteld.

 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Kerkhovenbaan 6 Heukelom waarmee aan de Kerkhovenbaan 6 te Heukelom wordt voorzien in de beëindiging en sanering van de intensieve veehouderij, de herbestemming naar een niet-agrarisch bedrijf in categorie 1 en 2 ten behoeve van de exploitatie van een bedrijfsverzamelgebouw en de voorzetting van de neventak paardenhouderij. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan men mogelijke bezwaren kenbaar maken in de vorm van een zienswijze.

 

Samenwerkingsovereenkomst NL Confidential

Het college heeft een vernieuwde overeenkomst tot samenwerking met NL Confidential (overkoepelende stichting van Meld Misdaad Anoniem) gesloten.

 

RIB bedrijfsvoering

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over grip op Jeugd en Wmo; Implementatie Strijdplan Sociaal Domein in samenhang met de operationele bedrijfsvoering in Loket Wegwijs.

Naar boven