Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent subsidie ontdek oranjebonnen (Subsidieregeling Ontdek Oranjebonnen!)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven van 7 april 2020; registratienummer BS20/00229;

 

gelet op de artikelen 3, derde lid, 4, tweede lid, 6, 8 en 12a van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR 2014);

 

overwegende dat:

 • -

  de gemeente Rotterdam de recreatieve en ecologische verbindingen tussen de Delflandse kust en Midden-Delfland wil uitbreiden en verbeteren;

 • -

  de gemeente Rotterdam daarvoor inzet op het transformeren van de polder Oranjebonnen van agrarisch naar een gemengd agrarisch en recreatief gebied;

 • -

  de gemeente Rotterdam deze transformatie samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken overheden wil voorbereiden en realiseren;

 • -

  het wenselijk is de inzet van subsidie voor het ondersteunen van initiatieven Oranjebonnen als instrument te stimuleren door onderstaande subsidieregeling vast te stellen;

besluit:

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies voor de in artikel 2, bedoelde activiteiten in het gebied, dat is begrensd door de Haakweg, Bonnenpad, Oranjedijk, Schenkeldijk, noordoever Nieuwe Waterweg en Dwarshaakweg, zoals ook aangegeven op de kaart in de bijlage bij deze subsidieregeling.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten zonder winstoogmerk die plaatsvinden in het in artikel 1 bedoeld gebied.

 • 2.

  Deze activiteiten dragen bij aan het versterken van het gemengde agrarisch-recreatieve karakter van dit gebied door:

  • a.

   het verbeteren van recreatieve voorzieningen of mogelijkheden;

  • b.

   het vergroten van de groenbeleving; of

  • c.

   het vergroten van de biodiversiteit.

 • 3.

  De activiteiten worden georganiseerd door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen en hebben betrekking op:

  • a.

   infrastructuur;

  • b.

   recreatie;

  • c.

   natuur;

  • d.

   natuureducatie; of

  • e.

   cultuur.

 • 4.

  Binnen deze thema’s zijn zowel kleinschalige fysieke maatregelen van tijdelijke aard als programmatische activiteiten subsidiabel.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidiëring in aanmerking komen de kosten die door subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste:

 • a.

  € 5.000 per aanvrager per kalenderjaar voor een activiteit georganiseerd door één of meer natuurlijke personen;

 • b.

  € 25.000 per aanvrager per kalenderjaar voor een activiteit georganiseerd door één of meer rechtspersonen.

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze subsidieregeling is in totaal een subsidieplafond van € 600.000 beschikbaar.

 • 2.

  Het subsidiedeelplafond bedraagt per kalenderjaar:

  • a.

   2020: € 100.000;

  • b.

   2021: € 100.000;

  • c.

   2022: € 100.000;

  • d.

   2023: € 100.000;

  • e.

   2024: € 100.000;

  • f.

   2025: € 100.000.

 • 3.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt online ingediend via het digitale subsidieloket van de gemeente Rotterdam.

 • 2.

  In aanvulling op artikel 5 van de SVR 2014 legt de aanvrager bij zijn aanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   een activiteitenplan dat ten minste de volgende elementen bevat: een beschrijving van de activiteiten, de doelstelling, planning en organisatie;

  • b.

   een sluitende activiteitenbegroting, indien van toepassing tevens een opgave van de aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of een vergoeding voor de zelfde activiteiten;

  • c.

   een toelichting in welke mate de activiteiten een aantoonbare bijdrage leveren aan het versterken van het gemengde agrarisch-recreatieve karakter van het gebied door het verbeteren van recreatieve voorzieningen of mogelijkheden, door het vergroten van de groenbeleving, of door het vergroten van de biodiversiteit;

  • d.

   een toelichting waaruit de praktische uitvoerbaarheid van de activiteiten blijkt;

  • e.

   indien een onderneming de aanvraag indient, een ingevulde de-minimisverklaring.

Artikel 7 Aanvraagtermijnen

 • 1.

  Aanvragen voor het kalenderjaar 2020 kunnen worden ingediend per 15 mei 2020.

 • 2.

  Vanaf 2021 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 januari tot en met 31 oktober van het betreffende kalenderjaar.

 • 3.

  Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Aanvullende subsidieverplichtingen

Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 van de SVR 2014 gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  de activiteiten vinden plaats binnen twaalf maanden na het verlenen van de subsidie;

 • b.

  de activiteiten zijn openbaar toegankelijk.

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de SVR 2014 kan de subsidie geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvrager in het lopende kalenderjaar al eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze subsidieregeling;

 • b.

  de aanvraag voor subsidiëring op grond van een andere subsidieregeling in aanmerking kan komen.

Artikel 10 Vaststelling

Subsidies aan natuurlijke personen worden direct bij verlening vastgesteld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2026.

 • 2.

  Deze subsidieregeling blijft van toepassing op tijdig aangevraagde en toegekende subsidieaanvragen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ontdek Oranjebonnen!.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020.

 

De secretaris,

V.J.M. Roozen

 

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 8 april 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)

Subsidieregeling Ontdek Oranjebonnen!

Bijlage I. grens subsidiegebied.

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling initiatieven Oranjebonnen Rotterdam.

 

 

Toelichting

 

Algemene toelichting

Deze nadere regels zijn gebaseerd op de Subsidieverordening Rotterdam 2014 en zijn opgesteld om:

 

 • criteria te stellen over de aanvraag en toekenning van subsidie om ideeën en plannen die bijdragen aan het verbeteren van het gewenste gebruik van Oranjebonnen te financieren;

   

 • een subsidieplafond in te stellen.

Achtergrond van deze nadere regels is de ambitie van de gemeente Rotterdam om de recreatieve en ecologische verbindingen tussen de Delflandse kust en Midden-Delfland uit te breiden en te verbeteren. Hiervoor zal de polder Oranjebonnen transformeren van agrarisch naar een gemengd-agrarisch en recreatief gebied. Dit is onder meer vastgelegd in het Ambitiedocument Oranjebonnen 2012 en Ontwikkelplan Oranjebonnen 2016. De ambitie wordt ook omgezet in een nieuw bestemmingsplan voor Oranjebonnen.

 

Vanuit de exploitatie van het in de polder gelegen windpark Nieuwe Waterweg, is een financiële bijdrage ontvangen. Deze bijdrage dient te worden besteed in de polder Oranjebonnen waarvoor deze subsidieregeling nadere regels biedt.

 

De besluitvorming over de subsidieaanvragen op grond van deze subsidieregeling is een bevoegdheid van de gebiedsontwikkelaar GO Hoek van Holland (Stadsontwikkeling).

Tegen het besluit op een individuele subsidieaanvraag is bezwaar mogelijk bij de Algemene Bezwaarschriftencommissie, aan wie het college het mandaat heeft verleend te beslissen over deze subsidieaanvragen.

 

Artikel 1 Toepassingsbereik

In dit artikel wordt duidelijk gemaakt dat deze nadere regels betrekking hebben op een bepaald gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis.

 

Artikel 2 Activiteiten

In dit artikel wordt aangegeven welke activiteiten of initiatieven in aanmerking kunnen komen voor een subsidie. Het kan gaan om fysieke activiteiten die in het gebied gerealiseerd worden, bijvoorbeeld een kunstroute, blote voetenpad of natuureducatie. Het kunnen ook te organiseren dagactiviteiten zijn zoals bijvoorbeeld een Polderdag om het gebied te leren kennen, een country fair met lokale producten of een bunkerontdekkingstocht.

 

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Hierin staat dat niet alle kosten in aanmerking komen voor subsidie. Kosten om bijvoorbeeld de subsidieaanvraag te doen vallen erbuiten. Personeels- of loonkosten zijn bijvoorbeeld ook niet subsidiabel.

 

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

Per aanvraag is een maximaal subsidiebedrag vastgelegd.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

Er is elk jaar een maximaal bedrag beschikbaar voor subsidie. Als het budget op is, worden verdere aanvragen afgewezen. Hierbij werkt het systeem per jaar ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

 

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

Van een sluitende begroting is sprake, wanneer de totale kosten volledig worden gedekt door inkomsten inclusief het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Artikel 9 Aanvullende weigeringsgronden

In dit artikel staan niet-limitatief de weigeringsgronden voor een subsidieaanvraag genoemd.

De laatste weigeringsgrond beschrijft dat een aanvrager moet voldoen aan de verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Europese Commissie betreffende de-minimissteun. Dat houdt in dat de aanvrager, voor zover de aanvrager een onderneming is, een de-minimisverklaring moet invullen om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarvoor is vereist dat de aanvrager gedurende de laatste drie belastingjaren (het jaar van de aanvraag en de twee voorgaande jaren) niet eerder subsidie of anderszins overheidssteun heeft ontvangen van een Nederlandse overheid die, inclusief de gevraagde subsidie, het drempelbedrag van € 200.000,- overschrijdt. Indien de aanvrager niet aan deze eis kan voldoen, wordt de subsidieaanvraag geweigerd, omdat deze dan mogelijk verboden staatssteun inhoudt.

 

Artikel 10 Vaststelling

In tegenstelling tot de aanvraag van een natuurlijk persoon (bewoner) wordt bij rechtspersonen de definitieve subsidie bepaald na indiening van de stukken na afloop van de activiteit.

 

Naar boven