Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 97864Beschikkingen | afhandelingScharleijen 7 te Sint Nicolaasga: m.e.r.-beoordelingsbeslissing wijzigen bedrijfsvoering voor het houden van maximaal 1388 vleeskalveren(MR 20180014)

Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren maken overeenkomstig artikel 7.17, eerste lid, van de Wet milieubeheer bekend dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), gericht op een verandering en uitbreiding van het bedrijf Maatschap Jellesma - Tolsma aan Scharleijen 7 te Sint Nicolaasga, er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Aanmeldingsnotitie 

Op basis van het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is voor de voorgenomen activiteit een m.e.r.-beoordeling verplicht. Uit toetsing van de door de initiatiefnemer verstrekte m.e.r.-aanmeldingsnotitie, volgt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Het college heeft dan ook besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

Inzien 

Het besluit en de m.e.r.-aanmeldingsnotitie liggen tot en met 29 mei 2020 tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Joure, Herema State 1 en op de servicepunten Dubbelstraat 1 te Balk en Vissersburen 88 te Lemmer.

Reageren 

Dit besluit moet worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij deze beslissing een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbenden kunnen tot en met 29 mei 2020 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Andere belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het rechtsmiddel dat geboden wordt in het kader van de procedure voor het verlenen van een vergunning ingevolge de Wabo voor de betreffende activiteit.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.