Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 96677Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 7 april 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 7 april 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Convenant Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Het college heeft besloten om het convenant “Bondgenootschap van gemeentelijke - en provinciale overheden tegen ondermijning in Brabant – Zeeland” met de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland aan te gaan.

 

Intrekking Brandbeveiligingsverordening

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de Brandbeveiligingsverordening 2012 in te trekken. Met ingang van 1 januari 2018 gelden er namelijk landelijke regels en is het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ in werking getreden. Hierdoor zijn de bepalingen in de Brandbeveiligingsverordening 2012 vervallen.

 

Afwijking gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid geluidscherm Akkerweg Moergestel

Het college heeft besloten om met betrekking tot de aankoop van een geluidscherm aan de Akkerweg in Moergestel, af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. De vorm en soort geluidscherm is tot stand gekomen in overleg met de aanwonenden die zelf – aan hun zijde van het geluidscherm – het onderhoud verzorgen.

 

Antwoorden art 34 vragen eikenprocessierups

Het college heeft besloten in te stemmen met de reactie op artikel 34 vragen van fracties AB en VVD over de eikenprocessierups.

 

Ontwerpbestemmingsplan Moergestelseweg 48

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van de vergroting van de inhoudsmaat van 600 m3 tot 1000 m3, voor een woning op het perceel aan de Moergestelseweg 48 in Oisterwijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd.

 

Burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten tijdens de coronacrisis

Het college heeft besloten een aangepaste werkwijze te hanteren voor burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten gedurende de coronacrisis en de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

 

Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vast te stellen.

 

Renovatie handbalvelden en verlichting softbalveld Roef! Moergestel

Het college heeft besloten om door te gaan met de aanbestedingsprocedure van de aanleg van de (kunstgras)handbalvelden en de aanbestedingsprocedure van de aanleg van de verlichting van het softbalveld van Roef! nu te stoppen en door te schuiven naar de toekomst.

 

Collegereactie op advies Adviesraad Sociaal Domein tbv het Strijdplan

Het college heeft besloten via een antwoordbrief te reageren op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake het Strijdplan en de gemeenteraad hierover te informeren.