Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 96659Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Nieuwe Erven 41, 5384 TA te Heesch.

Het kappen van 1 eik in verband met scheef gegroeid, gevaar.

Verzenddatum: 7 april 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 april 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure