Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 94975Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 8 april 2020 27 ten behoeve van bestemmingsverkeer betreffende diverse gemeenten binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Besluit van de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg op grond van artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 april 2020;

 

Overwegende:

 • -

  dat in Nederland, maar ook wereldwijd, er een uitbraak is van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziektes;

 

 • -

  dat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de bevolking maatregelen worden genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

 

 • -

  dat aan de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg door de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, in dit kader aanwijzingen zijn gegeven tot het treffen van maatregelen;

 

 • -

  dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 27 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft vastgesteld welke naar aanleiding van recente ontwikkelingen steeds wordt geactualiseerd en waarvan de laatste versie op 1 april 2020 is vastgesteld (te raadplegen via www.vrzl.nl);

 

 • -

  dat het van essentieel belang is dat hetgeen in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bepaald wordt nageleefd;

 

 • -

  dat gelet op recente ervaringen het niet denkbeeldig wordt geacht dat in en rond het Paasweekend in de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal door de aanwezigheid van recreanten een in relatie tot de zorg voor de veiligheid en gezondheid van de bevolking onwenselijke situatie ontstaat;

 

 • -

  dat artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg de mogelijkheid biedt ter zake maatregelen te nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus, zowel bij de bewoners van de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal alsook bij (potentiële) recreanten;

 

 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

 

Overwegende dat op 1 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 april 2020 is vastgesteld en bekendgemaakt;

 

dat het noodzakelijk is een gebied aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 april 2020, waar enkel bestemmingsverkeer is toegestaan;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s;

 

Besluit:

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg ten behoeve van bestemmingsverkeer

1. Aanwijzing gebied bestemmingsverkeer

 

De Voorzitter wijst het gebied van de gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal, voor zover ten zuiden van de autosnelweg A79 gelegen, aan als gebied waar enkel bestemmingsverkeer is toegestaan.

 

2. Definitiebepalingen

 

 • a.

  Bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in directe nabijheid van een weg. Onder bestemmingsverkeer vallen niet bestuurders die in de regio aanwezig zijn ten behoeve van recreatie of recreatief dagverblijf

 • b.

  Bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers en ruiters te paard.

 

3. Werkingsduur

 

De aanwijzing als gebied waar enkel bestemmingsverkeer is toegestaan geldt voor de periode 8 april 2020 tot en met 15 april 2020, en wel steeds van 09.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds.

 

4. Bekendmaking en inwerkingtreding

 

Dit besluit wordt bekend gemaakt door plaatsing op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (www.vrzl.nl) en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Maastricht, 8 april 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Mevrouw mr. J.M. Penn-te Strake

Toelichting

Met het aanwijzingsbesluit wordt bereikt dat alleen bestemmingsverkeer is toegestaan in de betreffende gemeenten. De definitie van bestemmingsverkeer is ontleend aan het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De aanwijzing heeft betrekking op bestuurders. Dat zijn krachtens artikel 1 onder g van het RVV 1990 alle weggebruikers, behalve voetgangers.

 

De toevoeging “recreatie of recreatief dagverblijf” in artikel 2 heeft tot doel de aanwijzing van toepassing te laten zijn op bestuurders die in het normale spraakgebruik als dagjesmensen aangeduid worden en ook op andere vormen van recreatief verblijf in de regio (denk aan motorrijders en fietsers/wielrenners). In de periode van 8 april tot en met 15 april 2020 tussen 09.00 uur een 18.00 uur is het aangewezen gebied dus verboden terrein voor fietsers, wielrenners, motoren en auto’s bestuurd door personen ten behoeve van recreatie of recreatief dagverblijf. Zij riskeren een boete. Toeristen die binnen de betreffende gemeenten verblijven in een hotel, op een camping, een recreatieterrein, vakantiewoning, B&B etcetera vallen niet onder het verbod.

 

De aanwijzing wordt aan de buitengrenzen van de betreffende gemeenten ondersteund door afsluitingen en andere fysieke maatregelen.

 

Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van het voorgaande gegeven door politiefunctionarissen, gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren zoals bedoeld in artikel 4.2 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg dienen stipt nagekomen te worden. Het niet opvolgen van bedoelde aanwijzingen en bevelen levert een strafbaar feit op.