Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 94895Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Gulpen-Wittem

De burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem,

 

Overwegende dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben toezichthouders ex artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

 

Gelet op het bepaalde in de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de navolgende wet- en regelgeving:

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

 • Monumentenwet 1998;

 • Wet bodembescherming;

 • Wet geluidhinder;

 • Wet milieubeheer (Wm);

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 • Woningwet;

 • Besluit bodemkwaliteit;

 • Natuurbeschermingswet;

 • Flora- en faunawet (Ffw);

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV),

 • Marktverordening;

 • Wet op de kansspelen;

 • Drank- en Horecawet (DHW)

 

BESLUITEN

 

Een drietal medewerkers ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

aan te wijzen als bevoegd toezichthouder ex artikel 5:11 Awb en te belasten met toezicht en handhaving met betrekking tot voornoemde Noodverordening en de voornoemde wet- en regelgeving, tot 1 juni 2020.